Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Llyfrgell y Cynllun Datblygu Lleol, yn ymgorffori Deunydd Sylfaen Tystiolaeth y CDLl

Mae’r Cynllun Datblygu’n cyfeirio at amryw o strategaethau a dogfennau polisi eraill a gynhyrchir gan y Cyngor ac eraill. Mae’r is-adran Cynllunio Datblygu hefyd yn ymgymryd ag amrywiaeth o waith ymchwil yn ystod y flwyddyn sy’n cyfrannu at y sylfaen tystiolaeth ar gyfer paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol.

Mae llawer o’r dogfennau hyn hefyd yn ffurfio’r sylfaen tystiolaeth ar gyfer paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol; fe’u defnyddir fel gwybodaeth gefndir i gyfiawnhau’r polisïau sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun.

Gellir cyrchu at wybodaeth am y dogfennau ffynhonnell hyn isod yn ôl maes pwnc. Os yw’r ddogfen ar gael i’w gweld ar-lein, bydd cyswllt ar gael. Fel arall, mae copïau o’r holl ddogfennau ar gael i’w gweld yn nerbynfa’r Adran Gynllunio yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr. Fodd bynnag, fe’ch cynghorir i gysylltu â’r Is-adran Cynllunio Datblygu i drefnu i gael gweld y dogfennau.

Mae rhif dogfen yn cael ei roi er mwyn i’r rhestr hon fod yn rhan o lyfrgell Archwilio Annibynnol.

Caiff y llyfrgell ei diweddaru o bryd i’w gilydd. Dylech gysylltu â’r Is-adran Cynllunio Datblygu (neu adran arall berthnasol o’r Cyngor / sefydliad arall perthnasol) i ganfod statws unrhyw ddogfen a pha un a oes disgwyl diweddariadau iddi ai peidio.

Adrannau’r Llyfrgell

Polisi a Chanllawiau Cenedlaethol, Rhanbarthol ac Is-ranbarthol Cyffredinol

Dogfennau Paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol

Adfywio

Trafnidiaeth

Cefn Gwlad a'r Amgylchedd Naturiol ac Adeiledig

Mwynau a Thir Ansad

Gwastraff

Ynni a Chyfleustodau

Cyflogaeth a'r Economi

Canolfannau Manwerthu a Masnachol

Cyfleusterau Twristiaeth, Hamdden, Chwaraeon, Adloniant a Chymdeithasol a Chymunedol

Poblogaeth a Thai

Strategaeth Gymunedol, Cynlluniau Datblygu, Briffiau Cynllunio, Canllawiau Dylunio a Chanllawiau Cynllunio Atodol

 

 

 

 

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud