Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dogfennaeth Adneuo’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Adneuo

Y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl):-
Datganiad Ysgrifenedig
Mapiau Cynigion - Mynegai a Allweddol
Mapiau Cynigion 1-13
Mapiau Cynigion 14-26
Mapiau Cynigion 27-37

Hysbysiad Statudol ynghylch y CDLl

Arfarniad o Gynaliadwyedd (SA)


Mae’r Adroddiad ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd yn cyfuno Arfarniad o Gynaliadwyedd (SA) ac Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA) mewn perthynas â’r Cynllun Adneuo. Cafodd yr Arfarniad o Gynaliadwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol eu paratoi ar ran y Cyngor gan yr ymgynghorwyr Baker Associates. Pwrpas y broses arfarnu cynaliadwyedd yw asesu a fydd gweithredu’r CDLl yn arwain at ddatblygu cynaliadwy yn y Fwrdeistref Sirol.

Arfarniad o Gynaliadwyedd y Dull Dyrannu Safleoedd


Mae’r Cyngor wedi cynnal arfarniad o gynaliadwyedd yr holl safleoedd a ddyrannwyd yn y CDLl. Mae hyn nid yn unig yn sicrhau bod y safleoedd eu hunain yn gynaliadwy a bod unrhyw wrthdaro posib, astudiaethau pellach neu fesurau lliniarol posib yn cael eu nodi; mae hefyd yn sicrhau bod fframwaith cyson ar gyfer asesu Safleoedd Eraill a gyflwynir fel rhan o’r broses ymgynghori ar gyfer y Cynllun Adneuo.

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA)


Mae Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) yn ofynnol dan y Gyfarwyddeb Ewropeaidd (92/43/EEC) ar ‘gadwraeth cynefinoedd naturiol a ffawna a fflora gwyllt’. Mae’r Gyfarwyddeb yn ceisio diogelu’r cynefinoedd a’r rhywogaethau mwyaf gwerthfawr yn Ewrop. Mae’n rhaid i unrhyw gynllun neu brosiect a allai effeithio o bosib ar Safle a Ddiogelir dan Gyfraith Ewrop (yn yr achos hwn, Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA)), gael ei asesu i ganfod y tebygolrwydd y gallai effeithio ar gyflawnder y safle ac arwyddocâd yr effeithiau hynny.

Cofnod o’r Newidiadau i’r Arfarniad o Gynaliadwyedd/Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd


Mae prosesau’r Arfarniad o Gynaliadwyedd a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd yn iterus; aeth fersiynau cynnar o’r CDLl drwy’r prosesau hyn i sicrhau y gellid gwneud newidiadau i’r ddogfen cyn ei chyhoeddi. Mae manylion y newidiadau hyn i’w cael yn y Cofnod o’r Newidiadau i’r Arfarniad o Gynaliadwyedd / Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol


Mae’r Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol wedi cael ei ddiweddaru a’i atodi i ddangos sut y mae’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y Cam Cyn-adneuo wedi llywio cynnwys y Cynllun adneuo, yn unol â Rheoliad CDLl 16(3).

Mae Arweiniad ar Arfarniad o Gynaliadwyedd ar Safleoedd Amgen

Mae Arweiniad ar Arfarniad o Gynaliadwyedd ar Safleoedd Amgen yn darparu gwybodaeth, cyngor a thempledi sy’n ymwneud â chyflwyno Arfarniad o Gynaliadwyedd, pan wneir cynrychioliad safle amgen i’r CDLl adneuo.

Adroddiad Asesu Safleoedd Ymgeisiol


Mae’r adroddiad hwn yn amlygu’r modd y mae Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd yn 2006/2007 wedi cael eu hasesu ar gyfer eu cynnwys o bosib yn y Cynllun. I gyd-fynd â hwn ceir crynodeb o’r asesiad ar gyfer pob safle ymgeisiol, sut y mae’n perfformio mewn perthynas â’r fethodoleg a chasgliad sy’n nodi a ddylai gael ei ddyrannu yn y Cynllun.

Hunanasesiad o Gadernid


Mae angen i broses y CDLl lwyddo gwrdd â’r profion cadernid a nodir yn y ddogfen Cynlluniau Datblygu Lleol Cymru (Llywodraeth Cynulliad Cymru, Rhagfyr 2005). Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r deg prawf cadernid ac asesiad y Cyngor o’i gynnydd hyd yma wrth gwrdd â hwy.

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb


Asesiad i ganfod sut y bydd y polisïau a’r cynigion yn y cynllun yn effeithio ar wahanol grwpiau cydraddoldeb yn y Fwrdeistref Sirol.

Dogfennau Ategol sy’n Berthnasol i Baratoi CDLl

Papur Cefndir 1 – Y Cyd-destun Polisi a Materion
Mae’r papur hwn yn crynhoi’r materion, polisïau, cynlluniau a strategaethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol; gan amlygu eu goblygiadau i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac, yn benodol, i’r CDLl.

Papur Cefndir 2 – Tai a’r Boblogaeth
Mae’r papur hwn yn nodi cyfiawnhad dros lefel y twf yn y boblogaeth ac mewn tai a gynigir yn y Cynllun ac mae’n egluro pam eu bod yn wahanol i amcanestyniadau LlCC ar gyfer y Fwrdeistref Sirol.

Papur Cefndir 3 – Dynodi’r Ffiniau Anheddiad
Mae’r papur hwn yn nodi’r egwyddorion a’r fethodoleg a ddefnyddiwyd wrth adolygu a dyrannu ffiniau anheddiad yn y CDLl.

Papur Cefndir 4 – Dynodi Lletemau Gleision
Mae’r papur hwn yn nodi’r egwyddorion a’r fethodoleg a ddefnyddiwyd wrth adolygu a dyrannu Lletemau Gleision yn y CDLl.

Papur Cefndir 5 – Mwynau
Mae’r papur hwn yn nodi gwybodaeth gefndir ar gyfer yr adran o’r Cynllun sy’n ymwneud â mwynau.

Papur Cefndir 6 – Gwastraff
Mae’r papur hwn yn nodi gwybodaeth gefndir ar gyfer yr adran o’r Cynllun sy’n ymwneud â gwastraff.

Papur Cefndir 7 – Ffiniau Adwerthu / Prif Ffryntiadau Siopa
Mae’r papur hwn yn nodi’r egwyddorion a’r fethodoleg a ddefnyddiwyd wrth adolygu a dyrannu ffiniau canolfannau adwerthu a phrif ffryntiadau siopa yn y CDLl.

Papur Cefndir 8 – Tai Fforddiadwy
Mae’r papur hwn yn nodi’r sylfaen dystiolaeth a gwybodaeth gefndir arall ar gyfer y polisi tai fforddiadwy sydd wedi’i gynnwys yn y Cynllun.

Astudiaethau / Dogfennaeth Ategol

Astudiaeth o Rôl a Swyddogaeth Aneddiadau

Dynodi Ardal Tirwedd Arbennig

Arolwg o Argaeledd Tir ar gyfer Cyflogaeth 2009

Archwilio Amcanestyniadau Eraill ar gyfer Demograffeg a’r Farchnad Lafur (Adroddiad CE)

Asesiad o Lety ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr - 2010

Asesiad o Farchnad Dai Leol Pen-y-bont ar Ogwr - 2009

Cydastudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2009

Canolfannau Adwerthu a Masnachol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2009

Arolwg o Dir Cyflogaeth 2010

Astudiaeth Gynllunio o Anghenion Adwerthu – 2007

Diweddariad i’r Astudiaeth Gynllunio o Anghenion Adwerthu – 2010

Astudiaeth o Hyfywedd Darparu Tai Fforddiadwy

Archwiliadau o Fannau Hamdden – 2010

Archwiliad o Chwaraeon Awyr Agored - 2010

Archwiliad o Fannau Chwarae i Blant - 2010

Archwiliad Rhandiroedd Pen-y-bont ar Ogwr – 2010

Asesiad Ynni Adnewyddadwy Pen-y-bont ar Ogwr – 2011

Astudiaeth Fireinio o Ardaloedd Chwilio Strategol gan Arup – 2006

Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd

Cyfrol 1 – Canllaw i Ddefnyddwyr

Cyfrol 2 – Adroddiad Technegol:-

Adroddiad Technegol
Mapiau A - SW
Mapiau Maesteg
Mapiau Pencoed and Waterton
Mapiau Porthcawl

Mae gwybodaeth gefndir arall i’w chael yn llyfrgell ar-lein y tîm Cynllunio Datblygu.

 

Last Updated: 16/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud