Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyflwyniad

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn ddogfen gyfreithiol a fydd yn nodi’r polisïau cynllunio yn y fwrdeistref sirol hyd at 2021. Bydd yn cael ei ddefnyddio i benderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio ac i lywio a hybu datblygiadau sydd er lles y cyhoedd. Mae’r polisïau yn y cynllun yn adnabod tir ar gyfer gwahanol fathau o ddatblygiadau – megis tai, cyflogaeth, adwerthu, addysg a mannau agored. Mae gan y cynllun y potensial i gael effaith uniongyrchol ar fywydau pob trigolyn ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae’n dwyn goblygiadau pwysig i dirfeddianwyr a datblygwyr.

Cefndir

Fe ymgynghorodd y Cyngor ynghylch strategaeth ar gyfer y CDLl yn 2009, ac mae canlyniadau’r broses ymgynghori honno wedi helpu i lunio’r CDLl drafft. Roedd y Strategaeth ar gyfer y CDLl yn nodi ein gweledigaeth, amcanion a dull ffafriedig arfaethedig ar gyfer y CDLl hyd at 2021. Er mwyn cyflawni hyn, mae’r Cyngor wedi cytuno faint o ddatblygiad ddylai ddigwydd hyd at 2021 a ble yn y fwrdeistref sirol y dylai hyn ddigwydd ar y cyfan.

Yn seiliedig ar y Strategaeth ar gyfer y CDLl, mae’r Cyngor wedi cynhyrchu’r CDLl drafft. Mae’r ddogfen hon yn cynnwys polisïau manwl sy’n nodi ble a sut y bydd datblygiadau yn y fwrdeistref sirol yn cael eu hybu a’u rheoli. Mae’r cynllun yn seiliedig ar bedair thema, ac mae pob un ohonynt yn ymdrin ag ystod o destunau. Mae hefyd yn adnabod tir ar gyfer gwahanol fathau o ddatblygiadau gan gynnwys tai, cyflogaeth ac adwerthu. Mae’r mwyafrif o’r datblygiadau newydd wedi’u lleoli o fewn pedair ardal twf adfywio strategol. Mae’r cynllun hefyd yn adnabod tir ac ardaloedd yng nghefn gwlad a warchodir.

Ble allaf weld y Cynllun?

  • Mae’r Cynllun Datblygu Lleol adneuo (sy’n cynnwys y polisïau defnyddio tir) ar gael i’w ddarllen fan hyn:-

          Cynllun Adneuo - Datganiad Ysgrifenedig
          Mapiau Cynigion - Mynegai a Allweddol
          Mapiau Cynigion 1-13
          Mapiau Cynigion 14-26
          Mapiau Cynigion 27-37

  • Mae crynodeb o’r cynigion ar gael i’w ddarllen fan hyn.
  • Mae Dogfennaeth Ategol a Chefndir gan gynnwys yr Arfarniad o Gynaliadwyedd, Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd, Adroddiad Ymgynghori, Papurau Cefndir a dogfennau ar y Sylfaen Dystiolaeth ar gael i’w darllen fan hyn.
  • Mae’r Hysbysiad Statudol ynghylch y CDLl ar gael i’w weld fan hyn.

Beth yw’r camau nesaf?

Bydd yr holl sylwadau’n cael eu cyflwyno yn un o gyfarfodydd y Cyngor. Ar y cam hwn, ni ellir gwneud unrhyw newidiadau i’r cynllun, ond gall y Cyngor benderfynu a yw o blaid unrhyw newidiadau arfaethedig.

Bydd unrhyw safleoedd eraill a awgrymir o bosib yn ystod y cyfnod ymgynghori’n mynd trwy broses ymgynghori bellach i alluogi partïon cyfrannog i wneud sylwadau arnynt.

Bydd y CDLl drafft, yr holl wybodaeth sy’n cyd-fynd ag ef a’r holl sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y broses ymgynghori’n cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gynllunio Cymru. Byddant hwy wedyn yn gwneud trefniadau ar gyfer cynnal archwiliad annibynnol o’r CDLl drafft yn 2012

Dod i wybod mwy

Os oes arnoch angen unrhyw wybodaeth bellach neu os oes gennych unrhyw gwestiynau yr hoffech eu gofyn, cysylltwch â’r tîm Cynllunio Datblygu ar 01656 643168 neu drwy anfon neges e-bost i ldp@bridgend.gov.uk .

 

 

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud