Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Gofrestr Safleodd Amgen, Sylwadau ac Ymateb y Cyngor

Mae manylion y Safleoedd Amgen a gyflwynwyd yn ystod cyfnod yr Ymgynghoriad ynghylch y CDLl ar gael i’w gweld isod ynghyd â chynrychioliadau a dderbyniwyd ar y safleoedd yn ystod cyfnod ymgynghari’r Safleoedd Amgen ac ymateb y Cyngor iddynt.

Gellir gweld manylion y safleoedd unigol ac unrhyw wybodaeth ategol a gyflwynwyd (gan gynnwys Arfarniadau o Gynaliadwyedd) trwy’r tabl isod.

Sylwer, bydd clicio ar y ddolen yn dangos rhestr o ffeiliau sy’n gysylltiedig â’r safle a gyflwynwyd. I gael gweld y ffeil dwbl-gliciwch ar yr enw a chliciwch ar ‘View’.

Rhif y Safle

Enw’r Safle

Cyflwynwyd Gan

Defnydd Arall Arfaethedig

Dogfennau (gan gynnwys y Cynllun a’r AoG lle y bo’n briodol)

AS001

Tir ym Mryn Siriol, Betws

Mr M. a Mrs C. Jones

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS002

Tir i’r De o Garregside, Blaengarw

Mr J. Lacey

Diwygio’r Ffin Anheddiad (PLA1)

Gweld y Ddogfennaeth

AS003

Ardal o dir fferm ar bwys Mawdlam Cross

Cyngor Cymuned Corneli

Darparu Meysydd Chwarae a Chyfleusterau Atodol

Gweld y Ddogfennaeth

AS004

I’r Gorllewin o Greenacre Drive

Mr George Davis / A Philips

Darparu Rhandiroedd

Gweld y Ddogfennaeth

AS005

Brewery Field, Pen-y-bont

Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Dileu’r Safle Datblygu Adwerthu Newydd y Tu Allan i Ganol y Dref ar gyfer Nwyddau Swmpus REG11 (4) a’i ddyrannu ar gyfer Tai Gwarchodol

Gweld y Ddogfennaeth

AS006

Fferm Ffoes-Yr- Efail, Pen-coed

Bellway Homes (Wales) Ltd

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS007

Tir yn Cypress Gardens, Y Drenewydd-yn-Notais, Porthcawl

Ymddiriedol-aeth y Mileniwm Llandudwg

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS008

Cwm Gelli-Wern, Pontycymer

Mr B. Sage

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS009

Tir Rhwng Fferm North Lodge Angelton a’r Felin Wyllt, Pen-y-bont

Mr Paul Kinsella

Datblygiad Preswyl a Darparu Meysydd Chwarae a Chyfleusterau Atodol

Gweld y Ddogfennaeth

AS010

Land East of Maesteg Road (A4063), Tondu

V. S. Hughes a D. Owen

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS011

Tir i’r De o Wood St, Park St a Princess St, Maesteg

Paul James

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS012

Cynffig / Mawdlam

Mrs H. Kennedy

Dileu’r Lletem Las rhwng Cynffig a Mawdlam (ENV2 (12))

Gweld y Ddogfennaeth

AS013

Zig Zag Lane/Nottage Court

Cymdeithas Ymddiriedol-aeth Ddinesig Porthcawl

Ardal Tirwedd Arbennig Newydd ENV3

Gweld y Ddogfennaeth

AS014

Tir Comin Pen-y-fai

Mrs M C Wilkins

Diwygio Ffin Ardal Tirwedd Arbennig ENV3 (7) Trelales

Gweld y Ddogfennaeth

AS015

Cae pêl-droed a lle chwarae Pen-y-fai, Parc Cavendish

Mrs M C Wilkins

Diwygio ffin Lletem Las ENV2 (9) Pen-y-fai a Threlales

Gweld y Ddogfennaeth

AS016

Ysgol Plant Iau Blaencaerau

Mr a Mrs R Lllewellyn

Dileu Dyraniad Preswyl COM1(19) a dyrannu Canolfan Gymunedol newydd

Gweld y Ddogfennaeth

AS017

Broadlands

Margaret Elward

Darparu Adeilad Cymunedol

Gweld y Ddogfennaeth

AS018

Pwll Y Waun

Mr R. Knight

Diwygio PLA3 (9) Pwll-y-Waun, Porthcawl. Tynnu Safle Cyflogaeth (REG1(15) allan a chynyddu Dyraniad Preswyl COM1 (26)

Gweld y Ddogfennaeth

AS019

Llinell Reilffordd o Gyffordd Ton-du i Gwm Garw

Bridgend Valleys Railway Co Ltd

Llinell Reilffordd Newydd

Gweld y Ddogfennaeth

AS020

I’r De o Factory Lane, Pen-coed

P A a B E Evans

Diwygio Ardal Diogelu Adnoddau Tywod a Graean (ENV9)

Gweld y Ddogfennaeth

AS021

Tir sy’n Ffinio ag Ystâd Ddiwydiannol yr Efail, Maesteg.

Mr Gareth Ames

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS022

Tir yn Blackmill Road, Bryncethin

Mr E. Avrill

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS023

Tir i’r De o Gorneli

Mr G. Thomas Redrow Homes South Wales

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS024

Gwasanaethau Parc Sarn

Welcome Break

Diwygio ffin Dyraniad Cyflogaeth REG1 (22)

Gweld y Ddogfennaeth

AS025

Tir yn Lamb Row / Devon View, Corneli Waelod.

PJK Developments

Datblygiad Defnydd Cymysg Preswyl a Chyflogaeth

Gweld y Ddogfennaeth

AS026

Llwybr Cymunedol Cwm Llynfi

Grŵp Amgylcheddol Gofal Afon Cwm Llynfi

Cynnwys Llwybr Troed ar Lan yr Afon ar y Map o’r Cynigion

Gweld y Ddogfennaeth

AS027

Fferm Tŷ Draw, Y Pîl

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

Dyraniad ar gyfer Defnydd Cymysg Cyflogaeth a Phreswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS028

Fferm Croesty, Coety, Pen-y-bont.

Mr D. L. Thomas

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS029

Tir yn Fferm Tŷ Draw, Tŷ Merchant, Pen-coed.

Dr D. H. C. Evans

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS030

Coity Road Sidings

Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Dileu Cynllun Datblygu Adfywio a Defnydd Cymysg PLA3 (3) a’i ddyrannu ar gyfer Rhandiroedd

Gweld y Ddogfennaeth

AS031

Tir yn Fferm Pen-coed a Fferm Broomfield

Redrow Homes South Wales

Datblygiad Defnydd Cymysg Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS032

Tir yn Heol Llangewydd, Cefn Glas

Redrow Homes South Wales

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS033

Clwb Golff y Gelli, Porthcawl

Grove Golf Club Limited

Datblygiad Twristiaeth - Gwesty

Gweld y Ddogfennaeth

AS034

Tir yn Fferm City, Betws

Wooodstock Homes

Diwygio ffin Adfywio a Defnydd Cymysg Cynllun Datblygu PLA3 (16) a chynyddu darpariaeth tai

Gweld y Ddogfennaeth

AS035

Tir ar bwys Llys y Sger, Notais, Porthcawl.

Mr Henry Best

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS036

Hen Faes Awyr Stormy Down

Mentrau Gwyrdd Llandudwg/ Ymddiriedol-aeth y Mileniwm Llandudwg/ Maenordy Penfro / TS Rees Ltd / Tarmac

Echdynnu Calchfaen yn y Dyfodol

Gweld y Ddogfennaeth

AS037

Tir rhwng Trelales, Peny-bont & Merthyr Mawr

Cyngor Cymuned Merthyr Mawr

Diwygio ffin Lletem Las ENV2 (4) Pen-y-bont a Threlales

Gweld y Ddogfennaeth

AS038

Canolfan Arddio’r Pîl

Cliff Patten

Diwygio ffin Canolfan Ardal y Pîl SP10

Gweld y Ddogfennaeth

AS039

Y tu ôl i Maesteg Road, Cwmfelin, Maesteg.

Mr Leighton Tanner

Diwygio ffin Lletem Las ENV2 (7) Cwmfelin, Llangynwyd a Phontrhydycyff

Gweld y Ddogfennaeth

AS040

Tir yn Heol Pen-y-fai, Pen-y-fai, Pen-y-bont

IGH Properties

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS041

Tir yn Wern Ddu, Abercynffig

IGH Properties

Datblygiad Adwerthu newydd ar Gyrion y Dref

Gweld y Ddogfennaeth

AS042

Tir i’r Gogledd o Gefn Glas, Bridgend

IGH Properties

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS043

Tir oddi ar Waunscil Avenue, Bracla, Pen-y-bont

Paddle Ltd

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS044

Fferm yr Ynys, Bridgend

HD Limited

Cynllun Datblygu Adfywio a Defnydd Cymysg – Defnydd Cymysg Chwaraeon / Hamdden/ Masnachol / Swyddfeydd

Gweld y Ddogfennaeth

AS045

Craig Y Parcau, Pen-y-bont

HD Limited

Datblygiad Preswyl a Llety Newydd neu Estynedig i Dwristiaid

Gweld y Ddogfennaeth

AS046

Tir yn Fferm y Parc, Coety, Parc Derwen.

Messrs. M a R Phipps

Diwygio’r Ffin Anheddiad

Gweld y Ddogfennaeth

AS047

Llwybr Cymunedol Cwm Llynfi

Mr S. F. Loosmore

Diwygio Llwybr PLA7 (1)

Gweld y Ddogfennaeth

AS048

Canolfan Gwasanaethau Lleol Caerau

Mr a Mrs R Lllewellyn

Diwygio ffin Canolfan Ardal Caerau SP10

Gweld y Ddogfennaeth

AS049

Tir yn Heol Maendy, Gogledd Corneli.

Bellway Homes (Wales) Ltd

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS050

Broadlands, Pen-y-bont.

Persimmon Homes (Wales) Ltd

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS051

Tir yn Heol Llangewydd, Bryntirion

IGH Properties

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS052

Tir yn Lôn Tre-Dŵr, Pen-y-bont

Lee and Turner

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS053

Pencadlys Heddlu De Cymru

Waterstones Estates Ltd

Dileu Dyraniad Preswyl COM1 (5) a’i ddyrannu ar gyfer Adwerthu Bwyd

Gweld y Ddogfennaeth

AS054

Tir yn Heol Mostyn, Y Pîl.

K & W Development Ltd

Diwygio ffin Canolfan Ardal y Pîl SP10

Gweld y Ddogfennaeth

AS055

Tir y Tu Ôl i Swyddfa Bost Pen-y-fai

UIW (Penyfai) Ltd

Diwygio’r Ffin Anheddiad

Gweld y Ddogfennaeth

AS056

Tir yn Heol y Bont-faen

Heddlu De Cymru

Diwygio ffin Dyraniad Preswyl COM1 (5)

Gweld y Ddogfennaeth

AS057

Tir yn Bryn Road, Cwm Ogwr.

Mr David Jones

Datblygiad Preswyl

Gweld y Ddogfennaeth

AS058

Tir yn Orchard House, Vicarage Terrace, Maesteg.

Mr Mark Stevens

Diwygio’r Ffin Anheddiad

Gweld y Ddogfennaeth

AS059

Tir yn Fferm Cae Rosser, Glynogwr,

Griffith Williams

Datblygiad Twristiaeth

Gweld y Ddogfennaeth

AS060

Y Parc, Maesteg.

Coytrahen Estates

Diwygio ffin Dyraniad Preswyl COM1 (20) Y Parc, Maesteg

Gweld y Ddogfennaeth

AS061

Tir i’r Dwyrain o Chwarel Graens

TS Rees Ltd / Tarmac

Echdynnu Calchfaen yn y Dyfodol

Gweld y Ddogfennaeth

AS062

Tir i’r Gorllewin o Heol Ddeheuol Merthyr Mawr

Cyngor Cymuned Merthyr Mawr

Dileu Ardal Diogelu Adnoddau Tywod a Graean (ENV9)

Gweld y Ddogfennaeth

AS063

Tir i’r De o Fferm yr Ynys

Trigolion Clos Fferm yr Ynys

Lletem Las

Gweld y Ddogfennaeth

AS064

Tir rhwng Trelales, Peny-bont & Merthyr Mawr

Cyngor Cymuned Trelales

Diwygio ffin Lletem Las ENV2 (4) Pen-y-bont a Threlales

Gweld y Ddogfennaeth

AS065

Tir i’r De o Fferm yr Ynys

Ymgyrch Gweithredu Fferm yr Ynys

Lletem Las

Gweld y Ddogfennaeth

AS066

Tir i’r Gorllewin o Heol Ddeheuol Merthyr Mawr

Cyngor Cymuned Merthyr Mawr

Diwygio Ffin Ardal Tirwedd Arbennig (ENV3(9))

Gweld y Ddogfennaeth

AS067

Ystâd Ddiwydiannol Ewenni, Maesteg

Persimmon Homes

Diwygio PLA3 (7) – Cynyddu’r ddarpariaeth tai, cynyddu maint y ganolfan gwasanaethau lleol ac angen mwy o hyblygrwydd gyda’r ddarpariaeth ar gyfer cyflogaeth.

Gweld y Ddogfennaeth

AS068

Tir i’r Gorllewin o Heol Ddeheuol Merthyr Mawr

Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Lletem Las

Gweld y Ddogfennaeth

AS069

Tir yn Jubilee Crescent, Pen-y-bont

Cyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr

Diwygio dyraniad preswyl COM1 (7) i gynnwys Tai Fforddiadwy a Rhandiroedd.

Gweld y Ddogfennaeth

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud