Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ymgynghoriad ynghylch Safleoedd Amgen ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)

Yr Ymgynghoriad Hwn Wedi Cau

Cyflwyniad a Cefndir

Fe gynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ynghylch y CDLl rhwng Gorffennaf a Medi 2011.

Fel rhan o’r broses honno, mae unigolion a sefydliadau wedi cyflwyno safleoedd y maent hwy’n ystyried y dylid naill ai eu dyrannu yn y Cynllun, eu tynnu allan o’r Cynllun neu eu diwygio mewn rhyw ffordd. Gelwir y safleoedd hyn yn ‘Safleoedd Amgen’.

Mae’n ofynnol i’r Cyngor ymgynghori ynghylch y safleoedd hyn er mwyn canfod safbwyntiau’r cyhoedd amdanynt. Nid yw’r Cyngor yn hyrwyddo’r safleoedd hyn fel rhai i’w datblygu / diogelu.

Fe gynhaliodd y cyngor ymgynghoriad ynghylch y Safleoedd Amgen rhwng Hydref a Rhagfyr

Ble allaf weld y Safleoedd Amgen?

  • Mae’r Gofrestr Safleoedd Amgen (sy’n cynnwys gwybodaeth am y safleoedd a gyflwynwyd) ar gael i’w darllen yma.
  • Mae’r Hysbysiad Statudol ynghylch Safleoedd Amgen ar gael i’w weld yma.

Beth yw’r camau nesaf?

Bydd y CDLl drafft, yr holl wybodaeth sy’n cyd-fynd â’r CDLl a’r holl sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y prosesau ymgynghori’n cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gynllunio Cymru. Byddant hwy wedyn yn gwneud trefniadau ar gyfer cynnal archwiliad annibynnol o’r CDLl drafft yn 2012.

Dod i wybod mwy

Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau yr hoffech eu gofyn, cysylltwch â’r tîm Rheoli Datblygu ar 01656 643168 neu drwy anfon neges e-bost i ldp@bridgend.gov.uk .

I gael mwy o wybodaeth am y gwaith o baratoi’r CDLl hyd yma, cliciwch yma.

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud