Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Trefniadau Ar Gyfer Cyngor Cynllunio Cyn Ymgeisio

Mae’r Awdurdod wedi gweithredu trefniadau ar gyfer darparu cyngor cynllunio cyn ymgeisio ers1 Ebrill 2011.  Rydym yn croesawu’r cyfle i ddarparu cyngor cyn ymgeisio.

Mae’r Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (6 Gorffennaf 2015) wedi cyflwyno trefniadau cyngor cyn ymgeisio newydd.

Mae Adran 18 o’r Ddeddf yn mynnu bod pob awdurdod cynllunio lleol yng Nghymru'n darparu gwasanaeth cyn-ymgeisio statudol.   

Daeth y rheoliadau I rym ar 16 Mawrth 2016 o dan rhannau 1 a 2 o Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Ffioedd ar gyfer Ceisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle) (Cymru) (Diwygio) 2016.

Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno ffurflen deisyfu cyngor cyn-ymgeisio sy'n cynnwys gwybodaeth am eu cynnig er mwyn i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ymateb.  Mae'r rheoliadau'n mynnu bod Awdurdodau Cynllunio Lleol yn ymateb yn ysgrifenedig o fewn 21 diwrnod i bob deisyfiad cyn-ymgeisio, os na fydd yr awdurdod a'r ceisydd yn cytuno i estyn y cyfnod hwnnw. Na fydd cyngor ychwanegol ysgrifenedig na gyfarfodydd/ymweliadau safle gyda’r awdurdod amdano’r cyn ymgais yn cael ei gynnwys fel rhan o’r gwasanaeth cyn-ymgeisio statudol.  

Sut bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn annog Awdurdodau Cynllunio Lleol  i ddarparu gwasanaeth fwy cyflawn na’r un statudol ac yn sylweddoli fydd rhaid codi ffi o dan Adran 93 o’r Ddeddf Llywodraeth Lleol 2003.   

Ein nod yw galluogi a hybu datblygu o ansawdd uchel a gwella effeithlonrwydd ein gwasanaeth.  Rydym wedi adolygu’r ffioedd cyngor cynllunio cyn ymgeisio ac er fod y taliadau wedi chynyddu gan cymharu da’r taliadau yn 2011, bydd y rhain yn ein galluogi i ddarparu gwasanaeth mwy ymatebol a phroffesiynol a fydd yn lleihau ansicrwydd ac a fydd yn hynod gost-effeithiol i bobl sy’n paratoi cais cynllunio.  

Cliciwch yma i weld y nodyn cyfarwyddyd a’r trefniadau ar gyfer codi tâl

Llywodraeth Cymru - Gwasanaethau Cyn-Ymgeisio

Cliciwch yma am fanylion.

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud