Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

A oes angen i mi gael caniatâd cynllunio?

Daeth Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2013 i rym ar 30 Medi 2013. Mae’r Gorchymyn, sydd yn berthnasol i Gymru yn unig, yn diwygio Rhan 1 o Atodlen 2 i Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 ac yn cyflwyno rhai newidiadau sylfaenol i’r meini prawf ar gyfer datblygu a ganiateir h.y. newidiadau neu waith adeiladu y caniateir ei gynnal heb ganiatâd cynllunio, a hynny ar gyfer bob elfen o ddatblygu gan ddeiliaid tai. Mae’r Gorchymyn diwygiedig yn rhoi mwy o hyblygrwydd i ddeiliaid tai i’w galluogi i wneud amrywiaeth ehangach o welliannau a newidiadau i’w cartrefi heb orfod gwneud cais am ganiatâd cynllunio.

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu canllaw hawdd ei ddefnyddio i helpu deiliaid tai ac wedi darparu canllawiau technegol. Mae’r rhain ar gael isod:

Canllaw i ddeiliaid tai

Canllawiau technegol

Mae’r Porth Cynllunio hefyd yn cynnig cyngor ac wedi creu canllawiau rhyngweithiol i gynghori deiliaid tai ynglŷn â phryd mae angen caniatâd cynllunio. Mae’r rhain ar gael yn y ddolen isod (gofalwch eich bod yn newid y dudalen i safle Cymru drwy ddewis ‘Welsh Site’ ar frig ochr dde hafan y Porth Cynllunio):

http://www.planningportal.gov.uk/permission/

Os ydych yn dal i fod yn ansicr os oes angen i chi gael caniậtad cynllunio, mae croeso i chi gysylltu ậ ni drwy’r e-bost ar planning@bridgend.gov.uk gyda fanylion eich cynnig (gan gynnwys dimensiynau a’r lleoliad).  Fodd bynnag, mae yna ffi o £25 am y wasanaeth yma.

Last Updated: 01/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud