Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ardaloedd Cadwraeth

‘Ardaloedd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig’ yw ardaloedd cadwraeth, y byddid yn dymuno cadw neu wella eu cymeriad neu eu hymddangosiad (Deddf Gynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990). Gall sawl nodwedd gyfrannu at ansawdd ardal gadwraeth, megis adeiladau unigol allweddol, grwpiau o adeiladau, trefn ffyrdd neu batrwm datblygu neilltuol, coed, mannau agored neu strydlun arbennig.

Unwaith y bydd ardal gadwraeth wedi cael ei dynodi, mae’n ofynnol i’r awdurdod lleol lunio polisïau a chynigion i cadw neu wella ei chymeriad neu ei hymddangosiad arbennig.

Ardaloedd Cadwraeth Pen-y-bont ar Ogwr

Mae 15 o ardaloedd cadwraeth yn y Fwrdeistref Sirol:

 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Coety
 • Derllwyn Road, Ton-du
 • Trelales
 • Llangeinwyr
 • Llangynwyd
 • Maesteg
 • Merthyr Mawr
 • Merthyr Mawr Road, Pen-y-bont ar Ogwr
 • Nant-y-moel
 • Newcastle Hill, Pen-y-bont ar Ogwr
 • Y Drenewydd
 • Notais
 • Porthcawl
 • Llandudwg

Mae’n bwysig nad yw datblygu anaddas yn newid nodweddion unigryw ardaloedd cadwraeth, felly mae gofynion rheoli cynllunio ychwanegol yn gymwys yn yr ardaloedd hyn.

 • Rhaid cael caniatâd i ddymchwel y rhan fwyaf o adeiladau mewn ardaloedd cadwraeth.
 • Rhoddir ystyriaeth fanwl i ffurf, cynllun a manylion pensaernïaeth o fewn ardaloedd cadwraeth wrth benderfynu ar geisiadau am ganiatâd cynllunio.
 • Rhaid rhoi chwe wythnos o rybudd i’r awdurdod cynllunio lleol cyn y ceir torri coed mewn ardaloedd cadwraeth i lawr, eu topio na’u tocio.

Mewn rhai achosion gall yr awdurdod lleol osod mesurau ychwanegol i reoli cynllunio. Caiff y rhain eu galw’n Gyfarwyddiadau Erthygl 4. Gall cyfarwyddyd o’r fath newid neu ddileu hawliau datblygu a ganiateir.

Mae gwybodaeth a chyngor ynghylch ardaloedd cadwraeth ar gael yn Is-adran Polisi Cadwraeth a’r Amgylchedd yr Adran Gynllunio. Gall swyddog cadwraeth ddarparu cyngor ynghylch materion cynllunio cyffredinol a chyngor penodol ynglŷn â’r ardaloedd sydd wedi’u dynodi yn y Fwrdeistref Sirol.

Efallai y bydd grant ardal gadwraeth ar gael drwy Cadw, Henebion Cymru. Ar gyfer gwaith allanol i adeilad hanesyddol sy’n gwneud cyfraniad sylweddol tuag at gadw a gwella’r ardal gadwraeth y saif yr adeilad ynddi y mae’r grant fel arfer.

 

Last Updated: 31/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud