Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Adeiladu - Dymchwel

Dymchwel

Mae’n rhaid i unrhyw berson sy’n bwriadu dymchwel adeilad neu ran o adeilad y mae adran 80 Deddf Adeiladu 1984 yn cyfeirio ato, yn ôl y gyfraith, roi gwybod i’r Cyngor am ei fwriad.

Yn dilyn derbyn hysbysiad o’r fath, bydd yr adain rheoli datblygu’n ymateb â gwrth-hysbysiad a fydd yn rhestru nifer o amodau y mae’n rhaid i’r person dan sylw gydymffurfio â hwy.

Gallai’r rhain gynnwys eitemau megis diddosi adeiladau cyfagos; ategu adeiladau cyfagos; datgysylltu’r holl wasanaethau (h.y. nwy, dŵr, trydan), selio neu waredu carthffosydd a draeniau ac ati.

Gall unrhyw un sy’n tybio bod yr amodau’n gwneud cam ag ef apelio yn Llys yr Ynadon gan ofyn am gael gwared ag unrhyw rai o’r amodau neu â phob un ohonynt. Ond gall methiant i gydymffurfio arwain at achos cyfreithiol yn erbyn y person dan sylw.

Cysylltwch â ni yn-

Rheoli Adeiladu
Y Grŵp Datblygu
Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643408   Ffacs: 01656 643190   E-bost: buildingcontrol@bridgend.gov.uk

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud