Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Adeiladu – Strwythurau Peryglus

Strwythurau Peryglus

Dan Ddeddf Adeiladu 1984 mae gan yr awdurdod lleol y pŵer i ymdrin ag adeiladau, strwythurau neu rannau o adeiladau neu strwythurau yr ystyrir eu bod yn beryglus. Mae’r pwerau hyn wedi cael eu dirprwyo i’r adain rheoli adeiladu.

Fe ymdrinnir â’r holl strwythurau peryglus y rhoddir gwybod i’r adain rheoli adeiladu amdanynt neu a ganfyddir gan un o’i swyddogion fel mater o flaenoriaeth.

Yn dilyn archwiliad i bwyso a mesur y sefyllfa, os ystyrir fod yr adeilad neu’r strwythur yn achosi perygl sydd ar fin digwydd, cymerir pob cam rhesymol i gysylltu â’r perchennog ac os doir o hyd i’r perchennog rhoddir pob cyfle iddo gael gwared ar y perygl ei hun. Os nad yw hyn yn bosib neu os na ellir dod o hyd i’r perchennog, bydd yr awdurdod lleol yn gwneud y gwaith. Gall hyn fod mor syml â diogelu’r ardal neu gall olygu dymchwel yr adeilad neu’r strwythur yn gyfan gwbl.

Os mai’r awdurdod lleol fydd yn gwneud y gwaith mae’r ddeddfwriaeth yn rhoi’r hawl iddo adfer yr holl gostau rhesymol a gafwyd oddi ar y perchennog.

Dewis arall sydd ar gael pan nad yw’r perygl ar fin digwydd yw cael gorchymyn gan Lys Ynadon sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r perchennog wneud yr holl waith sy’n angenrheidiol i gael gwared ar y perygl. Prif nod y ddeddfwriaeth yw cynnal amgylchedd diogel.

I roi gwybod i ni am adeilad peryglus yn y fwrdeistref, cysylltwch â ni ar y rhif neu’r cyfeiriad e-bost isod.

Cysylltwch â ni yn-

Rheoli Adeiladu
Y Grŵp Datblygu
Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643408   Ffacs: 01656 643190   E-bost: buildingcontrol@bridgend.gov.uk

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud