Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Adeiladu – Rheoliadau Adeiladu

Rheoliadau Adeiladu

Mae’r safonau mewn perthynas ag adeiladau newydd ac adeiladau wedi’u haddasu’n cynnwys:

 • Sefydlogrwydd Strwythurol
 • Rhagofalon tân a diangfeydd tân
 • Gwrthsefyll hindreuliad
 • Tir Halogedig
 • Trawsyriant sŵn mewn anheddau
 • Systemau Gwresogi ac Awyru
 • Cyflenwadau dŵr a draenio
 • Digonolrwydd grisiau ac amddiffynfeydd
 • Cadwraeth ynni
 • Mynediad ar gyfer pobl anabl
 • Gwydr diogelwch

Os yw unrhyw un o’r uchod yn effeithio ar y gwaith adeiladu yr ydych yn bwriadu ei wneud, mae’n debygol y bydd angen i chi geisio cymeradwyaeth yr adran rheoli adeiladu. Mae ffi i’w thalu. Cofiwch mai gofynion cyfreithiol yw’r rhain, felly mae’n werth holi’r Adran Rheoli Adeiladu os ydych yn ansicr o gwbl a hynny ymhell cyn i’r gwaith ddechrau.

Cymeradwyaeth Cynlluniau Llawn o’i chymharu â chymeradwyaeth Hysbysiad Adeiladu

 

Cynlluniau Llawn

   

Hysbysiad Adeiladu

Mae dyluniadau, manylebau a chyfrifiadau manwl yn cael eu cymeradwyo’n unol â safonau’r rheoliadau adeiladu

 

Nid yw’r dyluniadau’n cael eu cymeradwyo, ni waeth pa mor fanwl ydynt

Yn y rhan fwyaf o achosion mae angen cyngor proffesiynol i baratoi’r wybodaeth gwbl fanwl sy’n ofynnol

 

Manylion cyfyngedig sy’n ofynnol i ddechrau, er y gall fod angen mwy o fanylion wrth i’r gwaith fynd rhagddo

Gall y gwaith gychwyn ar ôl rhoi rhybudd o 48 awr, er bod y gwaith ar fenter yr ymgeisydd ei hun nes bod y cynlluniau wedi cael eu cymeradwyo

 

Mae’n bosib cychwyn 48 awr ar ôl i’r hysbysiad gael ei gofrestru

Mae’r ffi ar gyfer y cynlluniau’n ddyledus pan fo’r cynlluniau’n cael eu cyflwyno. Mae’r ffi archwilio’n ddyledus ar ôl yr archwiliad cyntaf o’r safle

 

Mae gofyn talu’r ffi lawn gyda’r hysbysiad ar adeg cyflwyno’r hysbysiad

Dim ond os bydd y gwaith ar y safle’n amrywio o’r cynlluniau a gymeradwywyd y mae’n ofynnol darparu mwy o wybodaeth

 

Gall fod yn ofynnol darparu mwy o wybodaeth ar unrhyw adeg i gyfiawnhau’r gwaith ar y safle

Mae’n ofynnol hysbysu’r Cyngor ar wahanol gamau wrth i’r gwaith fynd rhagddo er mwyn ei gwneud yn bosib archwilio’r camau allweddol

 

Mae hefyd yn ofynnol hysbysu’r Cyngor ar gamau allweddol. Fodd bynnag, rhoddir mwy o bwyslais ar drafodaethau yn ystod ymweliadau â’r safle

Mae dyluniadau cymeradwy’n rhoi tawelwch meddwl i’r ymgeisydd bod y gwaith ar y safle’n cydymffurfio â’r rheoliadau, ac mae’r dyluniadau’n sail gadarn at ddibenion pennu amcangyfrifon

 

Mae’n rhaid bod yr adeiladwr yn gallu gwneud y gwaith adeiladu i’r safon sy’n ofynnol heb ddyluniadau (cymeradwy) manwl. Mae posibilrwydd y bydd gwaith ychwanegol nas rhagwelwyd yn codi yn ystod y prosiect

Argymhellir y dewis hwn ar gyfer y mwyafrif o achosion, yn enwedig prosiectau cymhleth a mwy, a phrosiectau i droi atig yn ystafell

 

Argymhellir y dewis hwn ar gyfer prosiectau (domestig) bychain, ond ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer gwaith ar adeiladau dynodedig h.y. y rheiny lle mae tystysgrif tân yn ofynnol (e.e. swyddfeydd, siopau a.y.b.)

Cael Cymeradwyaeth

Os oes angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu ar gyfer eich gwaith adeiladu, mae dwy weithdrefn ar gael i chi ddewis ohonynt, sef y dewis i gyflwyno cynlluniau llawn neu’r dewis i gyflwyno hysbysiad adeiladu.

Cais Cynlluniau Llawn

 •  Cwblhewch y ffurflen ar gyfer cais cynlluniau llawn dan y rheoliadau adeiladu
 • Cyflwynwch y ffurflen ynghyd â’r cynlluniau a “ffi gynlluniau” ragnodedig
 • Gall y gwaith ddechrau ar ôl rhoi rhybudd o 48 awr, cyn cael cymeradwyaeth ffurfiol, ond ar fenter yr ymgeisydd ei hun ac yn amodol ar unrhyw ganiatâd cynllunio a fydd yn ofynnol
 • Os bydd unrhyw ymholiadau’n codi yn dilyn archwilio’r cynlluniau, bydd llythyr yn cael ei anfon
 • neu fe gysylltir â’r ymgeiswyr dros y ffôn i roi cyfle i unrhyw newidiadau angenrheidiol gael eu cytuno
 • Caiff Hysbysiad Cymeradwyo Cynlluniau ei roi fel arfer o fewn pum wythnos i gyflwyno’r cais
 • Ar ôl yr archwiliad cyntaf bydd anfoneb am y “ffi archwilio” yn cael ei hanfon
 • Bydd yr archwiliadau statudol arferol yn cael eu cynnal h.y. sylfeini, cwrs gwrthleithder, draeniau ac ati ynghyd ag archwiliadau rheolaidd
 • Rhoddir tystysgrif cwblhau yn dilyn cwblhau’r gwaith yn llwyddiannus

Cael Cymeradwyaeth i Waith a Gwblhawyd Eisoes

Os oes gwaith adeiladu anawdurdodedig wedi cael ei wneud, efallai y byddwch yn gallu cael cymeradwyaeth ôl-weithredol trwy wneud Cais Gosod Mewn Trefn

Cais Gosod Mewn Trefn

Ar gyfer gwaith adeiladu a wnaed heb awdurdod a heb i gamau “gorfodi” gael eu cymryd yn ei erbyn pan ymddengys fod y gwaith wedi cychwyn ar neu ar ôl 11 Tachwedd 1985

 • Cwblhewch ffurflen ar gyfer hysbysiad gosod mewn trefn
 • Cyflwynwch ffurflen ynghyd â’r ffi briodol am osod mewn trefn. Darparwch gynlluniau a manylion unrhyw waith ychwanegol sy’n ofynnol er mwyn i’r adeiladwaith gydymffurfio â rheoliadau adeiladu
 • Bydd swyddog rheoli adeiladu’n ymweld â’r safle ac yn trafod gyda chi pa waith, os o gwbl, sy’n ofynnol ac unrhyw ardaloedd y mae angen eu dinoethi
 • Bydd yr adain rheoli adeiladu’n cysylltu â chydweithwyr yn yr adran gynllunio (ac unrhyw adrannau eraill perthnasol) mewn perthynas ag unrhyw ganiatadau eraill a allai fod yn ofynnol
 • Rhoddir tystysgrif gosod mewn trefn yn dilyn cwblhau’r gwaith yn foddhaol, yn ôl yr hyn a welwyd. Wedyn gellir cadw’r dystysgrif gosod mewn trefn gyda gweithredoedd yr eiddo er mwyn cyfeirio ati

Cyflwyno Cais

Mae’n debygol y bydd y rheoliadau adeiladu’n berthnasol os byddwch yn gwneud unrhyw waith o blith y canlynol:

 • Codi adeilad newydd neu godi estyniad ar adeilad presennol, oni bai fod yr adeilad neu’r estyniad wedi’i eithrio o’r rheoliadau (gweler isod)
 • Gwneud addasiadau strwythurol i adeilad presennol (gan gynnwys tanategu)
 • Newid y defnydd o adeilad presennol (mewn achosion penodol)
 • Darparu, ymestyn neu addasu cyfleusterau draenio
 • Gosod dyfais sy’n cynhyrchu gwres (mae dyfeisiau nwy a osodir gan bobl sydd wedi’u cymeradwyo dan y Rheoliadau Diogelwch Nwy fel arfer wedi’u heithrio o’r rheoliadau adeiladu)
 • Inswleiddio wal geudod
 • Gosod system storio dŵr twym anawyredig

Eithriadau

Mae’r rhestr ganlynol yn rhoi manylion y mathau mwy cyffredin o waith adeiladu sydd wedi’u heithrio o’r rheoliadau adeiladu. Nid yw’r rhestr yn cynnwys yr holl adeiladau a gwaith sydd wedi’u heithrio.

 • Gosod gwifrau trydan newydd
 • Gosod draeniau newydd (oni bai fod y gwaith yn cynnwys systemau draenio neu blymwaith newydd)
 • Mân atgyweiriadau

Adeiladau Sengl

 • Adeilad sengl un-llawr ag arwynebedd llawr sy’n llai na 30m2, heb unrhyw ystafelloedd gwely a heb i unrhyw bwynt ar yr adeilad fod yn llai nag un metr o derfyn y tir y mae wedi’i godi arno
 • Mae’r adeilad wedi’i godi’n bennaf o ddeunyddiau nad ydynt yn mynd ar dân yn rhwydd
 • Adeilad sengl ag arwynebedd llawr sy’n llai na 15m2 heb unrhyw ystafelloedd gwely

Estyniadau

 • Ystafell haul (a ddefnyddir i dyfu planhigion), porth, iard â gorchudd neu lwybr â gorchudd, porth ceir sy’n agored ar o leiaf ddwy ochr
 • Mae’n rhaid bod arwynebedd llawr yr estyniad yn 30m2 iddo fod wedi’i eithrio. Ar gyfer ystafell haul neu borth sy’n wydr yn rhannol neu i gyd, mae’n rhaid i’r gwydr ateb gofynion Rhan N Atodlen 1 (Gwydr – deunydd a diogelwch)

Dechrau’r Gwaith

Gallwch ddechrau’r gwaith unrhyw bryd wedi i chi gyflwyno Cais Cynlluniau Llawn neu Hysbysiad Adeiladu cyn belled â’ch bod yn rhoi rhybudd o ddau ddiwrnod i ddweud eich bod yn dechrau’r gwaith.

Yn achos Cais Cynlluniau Llawn, mae’n ddoeth disgwyl nes eich bod wedi cael penderfyniad cyn dechrau’r gwaith.

Mae’n rhaid i’r sawl sy’n gwneud y gwaith adeiladu (chi neu eich adeiladwr, os oes un gennych) roi gwybod i ni unwaith y byddwch wedi cwblhau’r camau canlynol (lle y bo’n briodol), er mwyn i ni allu archwilio’r gwaith:

 • Cloddio ar gyfer gosod y sylfeini
 • Gosod y sylfeini
 • Deunydd dros y safle
 • Gosod cwrs gwrthleithder
 • Gosod y draeniau dŵr budr
 • Gosod y draeniau dŵr wyneb
 • Cwblhau’r gwaith

Mae’n rhaid i chi ddweud wrthym hefyd os bydd rhywun yn symud i mewn i’r eiddo cyn bod y gwaith wedi’i gwblhau. Er mwyn darparu’r gwasanaeth gorau posib efallai y bydd ein syrfëwr yn gofyn i chi roi gwybod iddo/iddi pan fyddwch yn cyrraedd camau eraill (er enghraifft, gosod y to).

Byddwn yn cynnal archwiliadau fel y bo’r angen. Os byddwch yn cysylltu â ni cyn 10am, fel arfer gallwn gynnal yr archwiliad ar yr un diwrnod.

Ymholiadau Cyffredinol

Rheoli Adeiladu
Y Grŵp Datblygu
Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 643408   Ffacs: 01656 643190   E-bost: buildingcontrol@bridgend.gov.uk

Last Updated: 30/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud