Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adeiladau Rhestredig

Adeiladau yr ystyrir ei bod yn bwysig i’r genedl eu cadw a’u gwarchod yw Adeiladau Rhestredig, a hynny am sawl rheswm:

  • diddordeb pensaernïol
  • diddordeb hanesyddol
  • cysylltiadau hanesyddol
  • gwerth grŵp ynghyd ag adeiladau rhestredig eraill.

Cadw, Henebion Cymru (cyswllt) sy’n gyfrifol am restru adeiladau. Mae Cadw yn rhan o Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Cyfrifoldeb yr awdurdod cynllunio lleol yw rheoli adeiladau rhestredig.

Caiff adeiladau rhestredig eu dosbarthu i dair gradd sy’n adlewyrchu eu pwysigrwydd cymharol:

  • Gradd I,
  • Gradd II*,
  • Gradd II.

Mae pob adeilad rhestredig, beth bynnag fo’i radd, yn cael ei warchod gan y gyfraith. Mae gan Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 359 o adeiladau rhestredig, y rhan fwyaf ohonynt yn rhai Gradd II.

Newidiadau i adeiladau rhestredig

Mae’n bwysig nodi bod angen Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer unrhyw waith dymchwel, estyniad neu newidiadau (boed y rheini’n fewnol neu’n allanol) a fydd yn effeithio mewn unrhyw ffordd ar ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol adeilad rhestredig. Mae gwneud newidiadau i adeiladau rhestredig heb ganiatâd yn dramgwydd troseddol. Yng ngolwg y gyfraith mae tramgwyddo fel hyn yn beth tra difrifol a gallai arwain at erlyniad.

Caniatâd Adeilad Rhestredig

Cais yw hwn a gyflwynir i’r awdurdod cynllunio lleol am ganiatâd i ddymchwel adeilad rhestredig, codi estyniad ato neu ei newid mewn unrhyw ffordd a fyddai’n effeithio ar ei gymeriad. Gallai’r gwaith adeiladu amrywio o ychwanegu arwyddion, darparu estyniad neu, mewn achosion eithafol, ddymchwel adeilad. Efallai y bydd angen Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer mân waith, neu waith mewnol, nad oes angen caniatâd cynllunio ar ei gyfer.

Canfod a yw adeilad wedi’i restru ai peidio

Gallwch ganfod a yw adeilad wedi’i restru drwy gysylltu â ni. Gallwch gael copi o’r disgrifiad rhestru. Fodd bynnag, dim ond gwybodaeth gyffredinol a geir yn hwnnw ac mae’n bwysig felly peidio â chymryd yn ganiataol nad yw rhywbeth wedi cael ei restru os nad yw yn y disgrifiad. Dylech gysylltu â’r awdurdod lleol bob amser i gael cadarnhad cyn dechrau ar unrhyw waith ar adeilad rhestredig.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Cadwraeth

Cymunedau Gyfarwyddiaeth

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Y Swyddfeydd Dinesig

Stryd yr Angel

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 4WB

Ffôn: 01656 643164

Ffacs: 01656 643190

E-bost: Conservation&Design@bridgend.gov.uk

Last Updated: 21/11/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud