Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Polisi a Strategaeth Trafnidiaeth

 Busstation

 Train Station3

 Tondu Cycle

 

 

Ym mis Mai 2015, cymeradwyodd Llywodraeth Cymru fabwysiadu Cynllun Trafnidiaeth Lleol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r Cynllun Trafnidiaeth Lleol yn cwmpasu ardal ddaearyddol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac mae’n amlinellu blaenoriaethau’r Cyngor ar gyfer buddsoddi mewn trafnidiaeth dros y 15 mlynedd nesaf. Prif ddiben y Cynllun Trafnidiaeth Lleol yw mynd i’r afael â materion yn ymwneud â thrafnidiaeth leol a sut y gall hwyluso twf economaidd a newid ymddygiad teithio.

Lluniwyd y Cynllun Trafnidiaeth Lleol, sy'n disodli'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, yng nghyd-destun y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol drafft, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2014. Mae’r cynlluniau sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Trafnidiaeth Lleol hwn yn cynrychioli’r rheiny a nodwyd gan y Cyngor ar hyn o bryd. Fodd bynnag, byddwn yn ystyried cynnwys unrhyw gynlluniau ychwanegol a fydd yn cefnogi gweledigaeth y Cynllun Trafnidiaeth Lleol mewn fersiynau i ddod.

Oherwydd bod cysylltiad a thebygrwydd rhwng y materion y mae’n rhaid eu cynllunio ar y cyd, lle bo’n bosibl, mae Cynllun Trafnidiaeth Lleol Pen-y-bont ar Ogwr wedi gwneud cysylltiadau â chynigion ar gyfer cynlluniau ac amserlenni a nodwyd ar gyfer y tri awdurdod cyfagos, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg. Arferai’r ddau awdurdod lleol olaf fod yn aelodau o gonsortiwm trafnidiaeth rhanbarthol Sewta, sydd wedi’i chwalu erbyn hyn. Maent hefyd, ynghyd â Phen-y-bont ar Ogwr, yn rhan o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, sydd â dylanwad sylweddol ar y fwrdeistref sirol, o ran yr economi a thrafnidiaeth.

Cynllun Trafnidiaeth Lleol 2015-2030

Atodiad A –      Mapiau Cynllun Trafnidiaeth Lleol

Atodiad B –      Proses Blaenoriaethu’r Cynllun

Atodiad C –      Adroddiad yr Ymgynghoriad

Asesiad Effaith ar Iechyd Cynllun Trafnidiaeth Lleol Pen-y-bont ar Ogwr

Ategir y Cynllun Trafnidiaeth Lleol gan y dogfennau canlynol:

Y ddogfen gynllunio allweddol sy’n dylanwadu ar ddarpariaeth trafnidiaeth yn lleol yw’r Cynllun Datblygu Lleol, a cheir mwy o wybodaeth amdano yma

 

Manylion Cyswllt

Tîm Polisi a Datblygu Trafnidiaeth
Y Gwasanaethau Stryd 
Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB
Ffôn: 01656 642510
Ffacs: 01656 642580
E-bost: traffic&transportation@bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 19/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud