Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pass Plus Cymru

Pass Plus Cymru

Mae Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mewn cydweithrediad â Diogelwch Ffyrdd Cymru awdurdodau lleol eraill ledled Cymru, yn hyrwyddo’r cynllun "Pass Plus Cymru".

Mae’r prosiect hwn ar gyfer gyrwyr ifanc sydd wedi pasio eu prawf yn ddiweddar a’i nod yw eu helpu i wella eu sgiliau gyrru, ennill profiad ychwanegol a chael gostyngiad ar eu hyswiriant car. Efallai y bydd gyrwyr ifanc yn teimlo’n hyderus wrth y llyw ond mae’n bosibl na fyddant yn ymwybodol o sut y gallai eu penderfyniadau effeithio arnynt hwy eu hunain, y rhai sy’n teithio gyda hwy a phobl eraill sy’n defnyddio’r ffyrdd.

Mae’r prosiect hwn ar gyfer gyrwyr ifanc sydd wedi pasio eu prawf yn ddiweddar a’i nod yw eu helpu i wella eu sgiliau gyrru, ennill profiad ychwanegol a chael gostyngiad ar eu hyswiriant car. Efallai y bydd gyrwyr ifanc yn teimlo’n hyderus wrth y llyw ond mae’n bosibl na fyddant yn ymwybodol o sut y gallai eu penderfyniadau effeithio arnynt hwy eu hunain, y rhai sy’n teithio gyda hwy a phobl eraill sy’n defnyddio’r ffyrdd.

Mae’n rhaid i yrwyr ifanc sy’n cymryd rhan yn y prosiect fynychu sesiwn theori dair awr, a gynhelir yn ystafell hyfforddi depo Waterton Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Yna trefnir sesiwn/sesiynau ‘ar y ffordd mewn car’ gyda Hyfforddwr Gyrru Cymeradwy sydd wedi cofrestru gyda Pass Plus.

Mae’r cynllun Pass Plus yn cynnwys chwe modiwl a gynlluniwyd yn arbennig sy’n ymdrin â:

  • Gyrru yn y dref
  • Gyrru y tu allan i’r dref
  • Gyrru ym mhob math o dywydd
  • Gyrru yn ystod y nos
  • Gyrru ar ffyrdd deuol
  • Gyrru ar draffyrdd

Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys gyrru’n amddiffynnol, ymwybyddiaeth o beryglon, cyflymder, canolbwyntio, gyrru ar ôl cymryd cyffuriau ac yfed, ymddygiad ac agweddau diogel.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael eu hyfforddi gan hyfforddwr gyrru proffesiynol ac yn cael profiad a sgiliau moduro ychwanegol gwerthfawr.

Manteision dilyn y cynllun i yrwyr ifanc
Yn ogystal â lleihau’r perygl o gael damwain, bydd y cynllun yn galluogi gyrwyr ifanc i gael profiad a sgiliau gwerthfawr. Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd pob ymgeisydd yn cael Tystysgrif Cyflawniad yn ogystal â Thystysgrif Pass Plus. Pris y cwrs, sydd wedi’i achredu gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru (DSA) ac sy’n cael cymhorthdal gan Dîm Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cynulliad Cymru, yw £20 yn unig, sy’n ostyngiad sylweddol ar y gost arferol, sef rhwng £120 a £150.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cwrs, mae’n rhaid i chi fod rhwng 17 a 24 oed, yn meddu ar drwydded yrru lawn ac yn byw yng Nghymru.

Os hoffech gael mwy o fanylion neu gofrestru ar-lein, ewch i’r wefan isod neu ffoniwch 01443 844037 i gadw lle.

http://www.dragondriver.com

 

Last Updated: 08/08/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud