Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cardiau Bws

Buspass1 Buspass2 Buspass3

Cewch wybodaeth yn y fan hon ynglŷn â chardiau bws am ddim i bobl sy’n 60 neu’n hŷn, a phobl â phroblemau symud.

Pwy sy’n gymwys i gael cerdyn bws am ddim?

Mae pob dyn a menyw sy’n 60 a hŷn ac sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gymwys i dderbyn cerdyn bws am ddim. Bydd yn caniatáu iddo ef neu hi deithio ar yr holl wasanaethau bws lleol trwy Gymru, heb gyfyngiadau o gwbl.

Mewn geiriau eraill, os bydd rhywun sydd â cherdyn bws o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymweld â pherthnasau yn y Rhyl, bydd yn gallu defnyddio’r cerdyn i deithio ar fysiau lleol y Rhyl am ddim.

Gall pobl â rhai mathau arbennig o anabledd dderbyn cerdyn, waeth faint yw eu hoedran. Yn yr achosion hyn, gwahoddir ceisiadau gan bobl:

Quicklinks

 • Yn derbyn Cyfradd Uwch Elfen Symudedd y Lwfans Byw i'r Anabl
 • Yn derbyn Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)
 • Yn derbyn Atodiad Symudedd Pensiynwr Rhyfel
 • Yn derbyn taliad dan dariff 1-8 Cynllun Iawndal y Lluoedd Arfog (AFCS)
 • Â nam difrifol ar y golwg neu nam ar y golwg
 • Â nam difrifol ar y clyw neu’n gwbl fyddar.
 • Â bathodyn car glas
 • Heb leferydd
 • Ag anabledd neu wedi dioddef anaf sydd wedi cael effaith andwyol sylweddol a hir dymor ar y gallu i gerdded
 • Heb freichiau neu wedi colli defnydd o’r ddwy fraich yn yr hir dymor.
 • Â nam gwybyddol, sy’n lleihau’r gallu i ddeall peth gwybodaeth newydd neu gymhleth, ag anhawster dysgu rhai sgiliau newydd, ag anallu i ymdopi’n annibynnol, yn gymwys i dderbyn gwasanaethau arbenigol ac wedi derbyn addysg arbennig?
 • Yn annhebyg o dderbyn trwydded i yrru cerbyd modur o dan Ran III o Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988, a byddai cais yn cael ei wrthod dan Adran 92 o’r Ddeddf (ffitrwydd corfforol) heblaw bod hynny ar sail camddefnyddio cyffuriau neu alcohol yn gyson?

Lawrlwythwch gopi o Ffurflen Hunan-asesu Cymhwysedd ar gyfer Cerdyn Bws i’r Anabl.

Cerdyn i Gydymaith


Mae budd ychwanegol ar gael i bobl sy’n ei chael yn amhosibl teithio heb gymorth cydymaith oherwydd natur eu hanabledd. Fodd bynnag, mae’n bosibl bod natur yr anabledd yn golygu nad oes angen cymorth ar ddeiliad y cerdyn ar gyfer pob taith.

Yn yr achosion hyn, mae’n bosibl dosbarthu cerdyn, yn amodol ar dystiolaeth feddygol o’r anabledd, sy’n caniatáu i ddeiliad y cerdyn deithio gyda chydymaith am ddim. Mae’n bosibl y codir tâl ar yr ymgeisydd am y gwasanaeth hwn.  

Sut i ymgeisio

Gellir derbyn ceisiadau am y cerdyn bws am ddim hyd at 3 wythnos cyn eich pen-blwydd yn 60 a dylid eu cyflwyno yn y mannau canlynol:

 • Llyfrgell Abercynffig.
 • Cownter Budd-daliadau, Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Pen-y-bont ar Ogwr.
 • Llyfrgell Maesteg.
 • Canolfan Bywyd Bro Ogwr.
 • Llyfrgell Pencoed.
 • Llyfrgell Pontycymer.
 • Llyfrgell Porthcawl.
 • Canolfan Bywyd y Pîl.

Rhaid cynnwys llun lliw diweddar o’r ymgeisydd, o’r math a ddefnyddir ar gyfer pasbort, gyda phob ffurflen gais. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y cerdyn bws.

Lawrlwythwch gopi o’r ffurflen gais am gerdyn bws.

Bydd yn rhaid cyflwyno dogfen megis tystysgrif geni, pasbort, trwydded yrru neu lyfr pensiwn sy’n dangos oedran yr ymgeisydd, fel prawf ei fod ef neu hi yn gymwys, ynghyd â bil cyfleustodau, bil treth gyngor neu gyfriflen banc fel prawf o’r cyfeiriad.

Mae’n bosibl y bydd angen dogfennau ychwanegol mewn achosion lle y gwneir cais am resymau heblaw oedran.

Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno’r cais yn bersonol gan fod hynny’n golygu y gellir dychwelyd y dogfennau a roddir fel tystiolaeth ar unwaith. Ar y llaw arall, rydym yn derbyn ceisiadau gan bobl sy’n gweithredu ar ran yr ymgeisydd cyn belled â’u bod yn darparu’r dystiolaeth angenrheidiol i brofi bod yr ymgeisydd yn gymwys.

Unwaith y bydd y cais wedi ei dderbyn, caiff y cardiau eu prosesu o fewn 21 diwrnod gwaith a’u postio’n uniongyrchol i gyfeiriad cartref yr ymgeisydd. Dim ond un o’r meini prawf uchod y mae angen i ymgeiswyr ei fodloni er mwyn bod yn gymwys.

Bydd cardiau bws newydd yn lle rhai a gollwyd yn cael eu prosesu o fewn 7-10 diwrnod gwaith a gellir codi tâl o £5.00.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01656 642559.

Manylion Cyswllt

Uned Cydgysylltu Cludiant Teithwyr
Gwasanaethau Streetscene
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 642559
Ffacs: 01656 642859
E-bost: traffic&transportation@bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 03/02/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud