Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cardiau Bws

Buspass1 Buspass2 Buspass3
 

Dolenni Cyflym

Cewch wybodaeth yn y fan hon ynglŷn â chardiau bws am ddim i bobl sy’n 60 neu’n hŷn, a phobl â phroblemau symud.


Pwy sy’n gymwys i gael cerdyn bws am ddim?


Mae pob dyn a menyw sy’n 60 a hŷn ac sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gymwys i dderbyn cerdyn bws am ddim. Bydd yn caniatáu iddo ef neu hi deithio ar yr holl wasanaethau bws lleol trwy Gymru, heb gyfyngiadau o gwbl.

Mewn geiriau eraill, os bydd rhywun sydd â cherdyn bws o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymweld â pherthnasau yn y Rhyl, bydd yn gallu defnyddio’r cerdyn i deithio ar fysiau lleol y Rhyl am ddim.

Gall pobl â rhai mathau arbennig o anabledd dderbyn cerdyn, waeth faint yw eu hoedran. Yn yr achosion hyn, gwahoddir ceisiadau gan bobl:

Quicklinks

 Sewta

 
 • Sy’n derbyn Lwfans Byw i’r Anabl ar y raddfa uwch
 • Sy’n derbyn atodiad symudedd Pensiynwyr Rhyfel
 • Â bathodyn car glas sy’n dynodi anabledd
 • Sy’n ddall neu’n rhannol ddall
 • Sy’n hollol fyddar neu’n ddifrifol fyddar.
 • Heb leferydd
 • Ag anabledd neu sydd wedi dioddef anaf sydd wedi cael effaith andwyol sylweddol a hir dymor ar eu gallu i gerdded
 • Heb freichiau neu sydd wedi colli’r defnydd hir dymor o’u dwy fraich
 • Ag anabledd dysgu sy’n golygu bod datblygiad y meddwl yn anghyflawn neu wedi’i atal, gan gynnwys nam sylweddol o ran deallusrwydd a gweithredu cymdeithasol
 • A fyddai’n cael eu gwrthod, pe byddent yn ymgeisio am drwydded i yrru cerbyd modur dan Ran III o Ddeddf Traffig Ffyrdd 1988, dan Adran 92 o’r Ddeddf (Addasrwydd Corfforol) heblaw bod hynny ar sail y camddefnydd o gyffuriau neu alcohol.

Nid yw’r rhestr uchod yn gyflawn. Ystyrir ceisiadau gan bobl nad ydynt wedi eu cynnwys ar y rhestr uchod, ar yr amod eu bod yn darparu tystiolaeth feddygol annibynnol, neu ein bod ni’n ceisio cyngor meddygol fel y bo’n briodol. Mae’n bosibl y codir tâl ar yr ymgeisydd am y gwasanaeth hwn.

Cardiau i Gydymaith
Mae budd ychwanegol ar gael i bobl sy’n ei chael yn amhosibl teithio heb gymorth cydymaith oherwydd y math o anabledd sydd ganddynt. Yn yr achosion hyn, gellir cyflwyno cerdyn i gydymaith ar yr amod y darperir tystiolaeth feddygol o’r anabledd. Bydd yn caniatáu i’r sawl sydd â’r cerdyn deithio gyda chydymaith am ddim. Rhaid i’r cydymaith fod yn bresennol wrth ddefnyddio’r cardiau hyn, ac ni chaniateir i’r sawl sydd â’r cerdyn ei ddefnyddio i deithio ar ei ben ei hun.

 • Sut i ymgeisio
 • Gellir derbyn ceisiadau am y cerdyn bws am ddim hyd at 3 wythnos cyn eich pen-blwydd yn 60 a dylid eu cyflwyno yn y mannau canlynol:
 • Llyfrgell Abercynffig.
 • Cownter Budd-daliadau, Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Pen-y-bont ar Ogwr.
 • Llyfrgell Maesteg.
 • Canolfan Bywyd Bro Ogwr.
 • Llyfrgell Pencoed.
 • Llyfrgell Pontycymer.
 • Llyfrgell Porthcawl.
 • Canolfan Bywyd y Pîl.
 • Rhaid cynnwys llun lliw diweddar o’r ymgeisydd, o’r math a ddefnyddir ar gyfer pasbort, gyda phob ffurflen gais. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y cerdyn bws.


Lawrlwythwch gopi o’r ffurflen gais am gerdyn bws <http://www.bridgend.gov.uk/web/groups/public/documents/marketing/072828.pdf>.

Bydd yn rhaid cyflwyno dogfen megis tystysgrif geni, pasbort, trwydded yrru neu lyfr pensiwn sy’n dangos oedran yr ymgeisydd, fel prawf ei fod ef neu hi yn gymwys, ynghyd â bil cyfleustodau, bil treth gyngor neu gyfriflen banc fel prawf o’r cyfeiriad.

Mae’n bosibl y bydd angen dogfennau ychwanegol mewn achosion lle y gwneir cais am resymau heblaw oedran.

Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno’r cais yn bersonol gan fod hynny’n golygu y gellir dychwelyd y dogfennau a roddir fel tystiolaeth ar unwaith. Ar y llaw arall, rydym yn derbyn ceisiadau gan bobl sy’n gweithredu ar ran yr ymgeisydd cyn belled â’u bod yn darparu’r dystiolaeth angenrheidiol i brofi bod yr ymgeisydd yn gymwys.

Unwaith y bydd y cais wedi ei dderbyn, caiff y cardiau eu prosesu o fewn 21 diwrnod gwaith a’u postio’n uniongyrchol i gyfeiriad cartref yr ymgeisydd. Dim ond un o’r meini prawf uchod y mae angen i ymgeiswyr ei fodloni er mwyn bod yn gymwys.

Bydd cardiau bws newydd yn lle rhai a gollwyd yn cael eu prosesu o fewn 7-10 diwrnod gwaith a gellir codi tâl o £5.00.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01656 642559.

Manylion Cyswllt
Uned Cydgysylltu Cludiant Teithwyr
Gwasanaethau Streetscene
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656 642559
Ffacs: 01656 642859
E-bost: transportation@bridgend.gov.uk

Last Updated: 17/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud