Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Teithio Llesol

Beth yw Teithio Llesol?

Mae Teithio Llesol yn golygu cerdded a beicio (gan gynnwys cadeiriau olwyn trydan a sgwteri symudedd) ar gyfer teithiau byr bob dydd, megis teithiau i’r ysgol, y gwaith, neu i fynd i siopau, gwasanaethau a gorsafoedd bysiau/trenau. Nid yw teithio llesol yn cynnwys teithiau a wneir o ran hamdden neu am resymau cymdeithasol yn unig.

Trosolwg

Ym mis Medi 2014, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) sy'n ei gwneud yn ofyniad cyfreithiol i awdurdodau lleol yng Nghymru fapio a chynllunio llwybrau addas ar gyfer teithio llesol o fewn rhai aneddiadau yn y fwrdeistref sirol, a ddynodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am y Ddeddf Teithio Llesol ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yma. Gellir gweld manylion yr ardaloedd dynodedig ym Mhen-y-bont ar Ogwr yma.

Roedd cam cyntaf y Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gynhyrchu 'Mapiau o’r Llwybrau Presennol’ (MLlP) i ddangos y llwybrau sy'n bodoli eisoes yn y fwrdeistref yr oedd y Cyngor yn eu hystyried yn addas ar gyfer teithio llesol. Nid yw’r  MLlP felly yn dangos yr holl lwybrau cerdded a beicio sydd ar gael o fewn ardal.

Mae manylion y Mapiau Llwybrau Presennol, sydd wedi cael eu cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, i’w gweld isod.

Mae ail gam y Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor gynhyrchu Mapiau Rhwydweithiau Integredig sy’n nodi cynlluniau’r awdurdod lleol i ddatblygu rhwydwaith o lwybrau a chyfleusterau teithio llesol dros y 15 mlynedd nesaf.

Ymgynghoriad ynghylch y Map Rhwydwaith Integredig

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach wedi dechrau ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch ei Fap Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol drafft.

Mae’r cynigion wedi cael eu datblygu gyda’r nodau canlynol mewn cof:

  1. Mynediad gwell at wasanaethau a chyfleusterau allweddol gan gynnwys canol trefi, safleoedd cyflogaeth, ardaloedd manwerthu a chyfnewidfeydd trafnidiaeth;
  2. Mynediad gwell at gyfleusterau addysg megis ysgolion a cholegau;
  3. Gwelliannau i’r rhwydwaith beicio strategol presennol, ac ehangu’r rhwydwaith hwnnw, yn y fwrdeistref sirol.

Gellir gweld ein Map Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol drafft trwy glicio ar y ddolen isod.

Bydd datblygu a chyflawni’r cynigion a ddangosir ar y Map Rhwydwaith Integredig yn ddibynnol ar argaeledd cyllid. Hefyd, dylid cymryd mai cynigion dangosol yw’r rhai a geir yn y Map Rhwydwaith Integredig ac y gallai’r rhain newid wrth i gynlluniau gael eu datblygu ymhellach.

Sut i chwarae rhan

Rydym yn dymuno clywed eich barn chi am y Map Rhwydwaith Integredig drafft a’r ychwanegiadau arfaethedig at y Map Llwybrau Presennol.

Ar ôl bwrw golwg ar y mapiau, gallwch ddarparu eich sylwadau trwy gwblhau’r arolwg ar-lein yma.

Mae nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd, lle byddwch yn gallu bwrw golwg ar y cynigion a dweud eich dweud, wedi cael eu trefnu hefyd yn y canolfannau canlynol:

Lleoliad

Dyddiad

Amser

Coleg Pen-y-bont (Campws Pen-y-bont)

Dydd Mawrth 13 Mehefin

10am tan 2pm

Coleg Pen-y-bont (Campws Pen-coed)

Dydd Mercher 14 Mehefin

10am tan 2pm

Canolfan Fywyd Pen-y-bont

Dydd Gwener 16 Mehefin

10am tan 2pm

Canolfan Fywyd Cwm Ogwr

Dydd Mawrth 27 Mehefin

10am tan   2pm

Canolfan Fywyd Ynysawdre

Dydd Mawrth 4 Gorffennaf

10am tan 2pm

Canolfan Fywyd Betws

Dydd Mawrth 11 Gorfennaf

10am tan 2pm

Canolfan Gymunedol Evanstown

Dydd Mawrth 18 Gorfennaf

10am tan 2pm

Neuadd Les Pencoed

Dydd Mawrth 25 Gorfennaf

10am tan 2pm

Canolfan Bywyd Cwm Garw

Dydd Mercher 26 Gorfennaf

10am tan 2pm

Canolfan Fywyd Cwm Ogwr

Dydd Mercher 16 Awst    2pm tan 6pm 

Asda, Pil

Dydd Mercher 23 Awst    10am tan 2pm

Pafiliwn y Grand, Porthcawl

Dydd Mercher 30 Awst 10am tan 2pm

Asda, Maesteg

Dydd Iau 31 Awst 10am tan 2pm

 

Beth sy’n digwydd nesaf?

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus yn rhedeg am 12 wythnos tan 1 Medi 2017.  

  • Bydd yr holl ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu hadolygu ac unrhyw welliannau i’r Map Rhwydwaith Integredig yn cael eu gwneud lle y bo’n briodol
  • Bydd y Map Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol terfynol yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i gael ei gymeradwyo ym mis Tachwedd 2017.

Rhagor o wybodaeth

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am yr ymgynghoriad ynghylch y Map Rhwydwaith Integredig Teithio Llesol anfonwch neges e-bost i activetravel@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 642528.

Mapiau o’r Llwybrau Presennol

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus o 16 wythnos, cyflwynwyd MLlP drafft y Cyngor i Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2016 a chawsant eu cymeradwyo ar y 12fed o Awst 2016. Gellir gweld copi o adroddiad yr ymgynghoriad yma.

Dengys y Map Trosolwg isod pa ardaloedd a llwybrau sydd wedi eu cynnwys ym mhob map anheddiad MLlP.

Mae’r mapiau anheddiad isod yn dangos y llwybrau teithio llesol presennol o fewn pob un o'r aneddiadau dynodedig yn y Fwrdeistref Sirol:

 

Map i   gerddwyr

Map   beicio

Anheddiad Betws
Map Anheddiad Pen-y-bont ar Ogwr 1
Map Anheddiad Pen-y-bont ar Ogwr 2
Map Anheddiad Pen-y-bont ar Ogwr 3
Map Anheddiad Pen-y-bont ar Ogwr 4
Map Anheddiad Pen-y-bont ar Ogwr 5
Map Anheddiad Gilfach Goch
Map Anheddiad Maesteg 1
Map Anheddiad Maesteg 2
Map Anheddiad Bro Ogwr 1
Map Anheddiad Bro Ogwr 2
Map Anheddiad Bro Ogwr 3
Map Anheddiad Pencoed
Map Anheddiad Pontycymer 1
Map Anheddiad Pontycymer 2
Map Anheddiad Pontycymer 3
Map Anheddiad Porthcawl
Map Anheddiad y Pîl


PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

Mae’r llwybrau a ddangosir ar y mapiau wedi'u hasesu gan ddefnyddio'r canllawiau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae’r llwybrau gwyrdd ar y mapiau wedi cyrraedd y safonau a nodir yn y canllawiau ac maent yn addas ar gyfer teithio llesol. Mae’r llwybrau melyn ar y mapiau wedi methu â chyrraedd y safonau o drwch blewyn ond yn dal i gael eu hystyried yn bwysig gan y Cyngor ar gyfer teithio llesol. Mae Datganiad y Map Llwybrau Presennol isod yn cynnwys esboniad o pam y mae’r llwybrau hyn yn dal i gael eu hystyried yn briodol ar gyfer teithio llesol.

Os ydych yn dymuno cael copïau o'r mapiau llwybrau presennol mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni naill ai dros y ffôn: 01656 642528 neu drwy’r e-bost:  activetravel@bridgend.gov.uk.

Adroddiadau Blynyddol

At hynny, mae'n ofynnol i’r Cyngor gynhyrchu adroddiad blynyddol sy'n rhoi manylion y camau a gymerwyd yn y flwyddyn ariannol flaenorol i hyrwyddo teithio llesol, a’r costau a achoswyd gan lwybrau teithio llesol a chyfleusterau newydd neu well. Gwelwch isod adroddiad blynyddol y Cyngor am 2015/16:

Manylion Cyswllt

Tîm Polisi a Datblygiad Trafnidiaeth
Gwasanaethau Streetscene
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB


Ffôn:     01656 642528
Ffacs:   01656 642580
E-bost:  traffic&transportation@bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 24/08/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud