Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Beicio a Cerdded

Active Travel1

Active Travel2

Active Travel3

Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn ehangu ei rwydwaith o lwybrau er mwyn annog mwy o bobl i gerdded a beicio yn fwy aml a bod yn fwy egnïol. Mae’r rhwydwaith yn cynnwys llwybrau teithio llesol sydd â’r nod o annog pobl i gerdded a beicio yn hytrach na defnyddio’r car, cynlluniau Llwybrau Diogel mewn Cymunedau i annog pobl i gerdded a beicio ar gyfer teithiau lleol, a llwybrau hamdden, megis y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a llwybrau cymuned lleol, sy’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd a beicwyr llai hyderus sy’n dymuno mwynhau’r awyr iach.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael copi o daflen sy’n cynnwys cynllun o’r llwybrau yn yr ardal, ynghyd â chyngor i feicwyr, gwybodaeth ynglŷn â llety a argymhellir a gwybodaeth ychwanegol am Deithio Egnïol:

Hefyd, mae Rhwydwaith Hawliau Tramwy'r fwrdeistref sirol yn cynnwys mwy na 500km o lwybrau cerdded a 81km o lwybrau ceffyl sydd wedi bodoli am gan mlynedd o leiaf.


Mae’r Cyngor wedi paratoi dwy ddogfen allweddol hefyd, sy’n amlinellu ein rhaglen ar gyfer datblygu cyfleusterau cerdded a beicio o fewn y Fwrdeistref Sirol.


Mae’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (ROWIP) yn nodi cynigion ar gyfer gwella mynediad i gefn gwlad ynghyd â nodi, blaenoriaethu a chynllunio gwelliannau i’r rhwydwaith hawliau tramwy lleol.
Mae’r Strategaeth Cerdded a Beicio yn canolbwyntio ar ddatblygu cerdded a beicio yn bennaf fel modd o deithio, ond mae’n ystyried hefyd yr effaith y gall cerdded a beicio ei chael ar dwristiaeth, hamdden ac iechyd. Mae fersiwn Gymraeg o’r Strategaeth Cerdded a Beicio ar gael hefyd.


Mae manylion cyswllt yr adrannau perthnasol wedi eu cynnwys ar y tudalennau priodol, ond mae croeso i chi gysylltu â’r adran gofal y cwsmer isod os nad ydych yn sicr pa adran sydd ei hangen arnoch.

Ydych chi'n Dwli ar Gerdded?

Mae Dwli ar Gerdded yn fenter cerdded ym Mhen-y-bont ar Ogwr sy'n annog pobl leol ac ymwelwyr i fynd i grwydro a darganfod y fwrdeistref sirol; o'r golygfeydd godidog yng Nghymoedd Pen-y-bont ar Ogwr i'r arfordir Baner Las.

Cynhelir teithiau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn gan y tîm Dwli ar Gerdded.

Am ragor o wybodaeth am deithiau cerdded a digwyddiadau i ddod, cysylltwch â'r tîm ar (01656) 642081 neu ewch i www.love2walk.co.uk

Dolenni Cyflym

Logo1 Logo3  

Manylion Cyswllt

Gofal y Cwsmer
Gwasanaethau Streetscene
Y Gyfarwyddiaeth Gymunedau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB


Ffôn: 01656 642541
Ffacs: 01656 642580
E-bost: traffic&transportation@bridgend.gov.uk

Last Updated: 19/01/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud