Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnal a chadw pontydd a cheuffosydd

Pontydd

 

Bridges1

A wyddech chi fod y Cyngor yn gwario mwy na hanner miliwn o bunnoedd bob blwyddyn er mwyn sicrhau bod pontydd lleol yn ddiogel i chi eu defnyddio?

Gyda thros 180 o bontydd wedi’u lleoli ledled y fwrdeistref sirol, mae’r Cyngor yn gyfrifol am wneud gwiriadau rheolaidd i adnabod unrhyw broblemau posib ac yna fynd i’r afael â hwy cyn y gallant beri trafferth.

“Boed yn bont sy’n rhan o briffordd ac yn cario cerbydau modur neu’n bompren y bydd pobl yn syml yn cerdded drosti, mae’r Cyngor yn gyfrifol am gynnal a chadw’r cwbl,” meddai’r Pennaeth Priffyrdd Aubrey Green. “Ond gan fod y rhan fwyaf o’r gwaith cynnal a chadw’n aml yn digwydd o’r golwg o dan bont, y cwbl y bydd y rhan fwyaf o bobl yn sylwi arno fydd yr anghyfleustra dros dro y bydd gwaith atgyweirio’n ei achosi iddynt.

“Un enghraifft yw pont Cwm Quarella ar Heol Ton-du lle’r ydym wedi gorfod cau lonydd traffig a gosod terfyn cyflymder dros dro o 30mya. Nid yn unig y mae’r bont hon yn cario traffig a cherddwyr, ond mae hefyd yn croesi’r brif linell reilffordd rhwng Llundain ac Abertawe. Felly rydym wedi gorfod gwneud gwaith atgyweirio o dan y bont gan wneud yn siŵr hefyd bod traffig yn gallu parhau i’w defnyddio a bod gwasanaethau trenau’n gallu parhau i redeg, a chan ofalu ar yr un pryd am ddiogelwch gweithwyr o dan y bont. Mae’n brosiect anferth, hanfodol bwysig, ond nid yw’n rhad – mae’r gwaith o gynnal a chadw’r bont yma’n unig yn costio £500,000.”

“Weithiau gall gwaith cynnal a chadw olygu gosod trawstiau cynnal newydd, ar adegau eraill efallai fod tywydd garw a’r elfennau wedi treulio ategweithiau o dan bontydd sy’n croesi afonydd a ninnau’n gorfod gwneud gwaith concritio o dan y dŵr. Yn aml iawn mae’n rhaid i ni wneud gwaith cynnal a chadw cydnaws ar adeileddau rhestredig megis y bont drochi sy’n dyddio o’r 15fed ganrif ym Merthyr Mawr neu’r bont cobls fechan a roddodd ei henw i dref Pen-y-bont ei hun.

“Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn yn cysylltu â sefydliadau megis Cadw, ond gallai partneriaethau eraill olygu cydweithio gyda Railtrack i adnabod unrhyw ardaloedd a allai fod yn beryglus lle mae posibilrwydd y gallai cerbydau adael y ffordd a diweddu ar y llinell reilffordd, neu Gymdeithas Cerddwyr Pen-y-bont ar Ogwr, cymdeithas yr ydym yn cydweithio â hi i geisio gwella rhwydwaith hawliau tramwy’r fwrdeistref sirol.”

Ceuffosydd

 

Bridges2

Nid dim ond pontydd y mae’r cyngor yn gorfod ymdrin â hwy ychwaith. Mae dros 250 o geuffosydd a waliau cynnal hefyd yn cael eu harchwilio a’u cynnal a’u cadw’n rheolaidd, er bod treftadaeth ddiwydiannol y fwrdeistref sirol hefyd yn achosi rhai problemau annisgwyl hefyd.

“Cafwyd achos yn ôl yn y flwyddyn 2000 pan fu i geuffos anhysbys ddymchwel yn ddisymwth yn Shoemakers Row ym Maesteg,” meddai Aubrey. “Doedd neb yn gwybod am ei bodolaeth ac nid oedd wedi’i chynnwys ar unrhyw gynllun, ond roedd y geuffos mwy na thebyg yn dyddio o’r 1850au ac yn gysylltiedig â’r hen weithfeydd haearn.

“Bu’n rhaid i ni weithredu cynllun ac iddo bedwar cam i atgyweirio’r difrod a mynd i’r afael â gweddill y geuffos. Nid oedd unrhyw ran o’r gwaith hwn wedi cael ei chynllunio, ond pan ddaeth y broblem i’r fei bu’n rhaid i ni ymateb er hynny.

“Cawsom hefyd argyfwng ychydig flynyddoedd yn ôl pan ddymchwelodd rhan o danlwybr ym Mracla,” ychwanega Aubrey. “Trwy lwc ni chafodd unrhyw un ei anafu, ond bu’n rhaid i ni weithredu’n gyflym i atgyweirio’r difrod a sicrhau bod y brif ffordd ar ei bwys yn ddiogel i’w defnyddio. Fe gostiodd y gwaith yma £100,000. Ond heblaw am roi sylw i broblemau yr ydym wedi’u hetifeddu o’r gorffennol, rydym yn ceisio adnabod a blaenoriaethu lleoliadau lle mae angen gwneud gwaith mor bell ymlaen llaw ag sy’n bosib.

“Rydym wedi gwneud gwaith atgyfnerthu pwysig i 36 o ffyrdd a phomprennau, saith o geuffosydd a 14 o waliau cynnal ers mis Ebrill 2000 yn unig ac wedi adnabod gwaith a fydd yn costio mwy na £11m yn y dyfodol rhwng nawr a’r flwyddyn 2013.”

I gael mwy o wybodaeth am gynnal a chadw pontydd a cheuffosydd, cysylltwch â’r adran Priffyrdd ar (01656) 642541 neu drwy anfon neges e-bost i: custcare@bridgend.gov.uk

Last Updated: 17/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud