Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

 Gwaith Stryd 

Streetworks1Streetworks2Streetworks3

 

Mae’r Adran Gwaith Stryd yn ymdrin â gwaith ar y briffordd gyhoeddus, a wneir yn bennaf gan gwmnïau gwasanaeth, megis y cwmnïau Dŵr, Nwy, Trydan a Thelathrebu. Rydym ni hefyd yn ymdrin â Chau Ffyrdd Dros Dro a gorchmynion traffig dros dro megis terfynau cyflymder dros dro a rhwystrau parcio dros dro.

Mae’r adran yn cyfrannu at ddigwyddiadau cyhoeddus sy’n effeithio ar y briffordd ac yn ystyried ceisiadau i wneud gwaith, neu gloddio ar y briffordd gan ddatblygwyr tai/eiddo masnachol, adeiladwyr ac unigolion preifat.

Mae’r meysydd a gwmpesir yn gysylltiedig â’n cyfrifoldebau i sicrhau bod tarfu o ganlyniad i weithgareddau sy’n effeithio ar y briffordd yn cael ei gyfyngu cymaint â phosibl a bod adeiladwaith y briffordd yn cael ei ddiogelu rhag difrod, yn enwedig pan fo prif gyflenwadau a gwasanaethau newydd yn cael eu gosod. Pan fyddwn yn cydgysylltu gwaith ar y briffordd, mae angen inni ystyried pawb sy’n defnyddio’r briffordd, gan gynnwys cerddwyr a beicwyr, yn ogystal â cherbydau a phobl ag anabledd.

Mae angen inni sicrhau nad yw gwaith yn gwrthdaro, a bod sawl darn o waith yn cael ei wneud ar yr un pryd pan fo hynny’n ymarferol, a sicrhau nad yw ffyrdd sydd ag wyneb newydd yn cael eu hailgloddio heb fod angen, oni bai bod argyfwng, neu fod angen ailgysylltu gwasanaethau hanfodol.

I gael gwybodaeth gyfredol ynglŷn â gwaith ffyrdd sy’n effeithio ar ffyrdd o fewn yr Awdurdod, defnyddiwch y ddolen ganlynol. Gwaith Ffyrdd.

Os oes gennych chi bryderon neu gwestiynau ynghylch gwaith prif gyflenwad neu waith cwmni gwasanaeth sy’n cael ei gynnal ar y briffordd; gan gynnwys gwaith y mae'n ymddangos sy'n cymryd mwy o amser nag y disgwyliwyd, neu sy'n tarfu arnoch; neu os ydych chi’n dymuno hysbysu am waith sydd o ansawdd gwael yn dilyn gwaith prif gyflenwad neu waith cwmni gwasanaeth sy’n cael ei gynnal ar y briffordd, cysylltwch â ni ar 01656 642541 neu anfonwch e-bost i custcare@bridgend.gov.uk

Os ydych chi’n ddatblygwr, yn adeiladwr neu'n unigolyn preifat sy’n dymuno gosod systemau draenio, prif gyflenwad, gwasanaethau, neu linellau dwythell yn y briffordd, cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael ffurflen gais a chanllawiau (SECTION 50 LICENCE Link) I gael cyngor, cysylltwch â’r Adran Gwaith Stryd ar 01656 642866

Os ydych chi'n cynnal gwaith, gweithgareddau, neu’n trefnu digwyddiad sy’n debygol o arwain at gau'r briffordd am unrhyw gyfnod o amser, llenwch y ffurflen gais y gellir ei lawrlwytho drwy’r ddolen ganlynol (Road Closure Application Link) I gael cyngor, cysylltwch â’r Adran Gwaith Stryd ar 01656 642866

 

NODER: Cliciwch ar y ddolen i gael y cyngor diweddaraf ynglŷn â ’Newidiadau ynghylch Rheoli Digwyddiadau sy’n effeithio ar y Briffordd’ (3 Awst 2010).

Os ydych chi'n bwriadu gosod arwyddion traffig dros dro, neu arwyddion symudol ar y briffordd, dilynwch y ddolen ganlynol i lawrlwytho ein ffurflen gais a'r canllawiau. (Temporary Traffic Signal Notice/application & Guidance Link).

Pan allai gwaith, gweithgareddau, neu ddigwyddiadau effeithio ar y briffordd drwy gyfyngu ar ei lled mewn unrhyw ffordd; neu os ydych chi’n gweithio ar ochr y briffordd a bod gennych unrhyw bryderon o ran eich diogelwch, neu ddiogelwch eraill sy’n defnyddio’r briffordd, fe’ch cynghorir i gysylltu â’r Adran Gwaith Stryd ar 01656 642848.

Noder os bydd y gwaith yr ydych yn ei wneud yn effeithio’n uniongyrchol ar y briffordd bydd yn rhaid i chi ddangos tystiolaeth bod gennych yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a chyflwyno datganiad gweithredu i nodi sut yr ydych yn bwriadu gwneud y gwaith neu’r gweithgareddau.

 

Dolenni Defnyddiol Eraill

Mae’r gwefannau hyn yn ymwneud â’r ddeddfwriaeth a chodau ymarfer y mae’r adran yn eu dilyn ac yn darparu gwybodaeth ar gyfer y rhai a allai fod yn dymuno cael gwybod mwy am gefndir cyfrifoldebau’r Adran Gwaith Stryd.

 

 

Last Updated: 09/03/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud