Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arwyddion stryd diffygiol / coll

Y Cyngor sy’n gyfrifol am osod arwyddion enwau stryd newydd a’u hatgyweirio. Dylai gwybodaeth am ddiffygion gael ei throsglwyddo i’r custcare@bridgend.gov.uk (Ffôn: 01656 642541) a fydd yn cydlynu’r rhaglen ar gyfer gosod arwydd newydd.

Codau post

Y Post Brenhinol sy’n gyfrifol am ddyrannu codau post.

Mae mwy o ddibyniaeth ar godau post bellach ar gyfer cwblhau danfoniadau a chyflenwi gwasanaethau. Felly mae trigolion yn dod o hyd i anghysonderau o ran y modd y mae eu tai wedi’u cofrestru neu yn eu cyfeiriadau. Lle mae’r problemau hyn yn hanesyddol a bod angen cael eglurder, bydd y Cyngor yn cyfathrebu â’r Post Brenhinol mewn ymgais i ddatrys unrhyw broblemau.

Lle achosir unrhyw ddryswch o ganlyniad i beidio â chofrestru datblygiad newydd neu droi adeilad yn sawl uned wahanol, yna bydd y gweithdrefnau a nodir yn Datblygiadau Newydd yn berthnasol ar sail ôl-weithredol.

Ar gyfer datblygiadau newydd, mae’r Cyngor yn cyhoeddi atodlen rifo sy’n galluogi’r Post Brenhinol i gysylltu’r codau post priodol â’r adeiladau.

 

Deddfwriaeth enwi a rhifo strydoedd

Mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 1925 a B.S.7666 i reoli’r broses o enwi strydoedd a rhifo pob eiddo yn y fwrdeistref. Caiff y data ar gyfeiriadau ei gadw yn Rhestr Tir ac Eiddo Leol y Cyngor ac yn y Rhestr Tir ac Eiddo Genedlaethol, y maent ill dwy’n cael eu cynnal a’u diweddaru’n barhaus yn unol â Safonau Prydeinig. Pwrpas y rheolaeth hon yw sicrhau bod unedau eiddo’n cael eu henwi a’u rhifo mewn modd rhesymegol er mwyn: -

  • galluogi cerbydau’r gwasanaethau brys i ddod o hyd i gyfeiriadau’n gyflym
  • galluogi’r gwasanaeth post i ddanfon post i’r cyfeiriadau cywir
  • rheoli cyfeiriadau mewn modd cyson i gynorthwyo cyrff statudol.

Datblygiadau newydd

Ar gyfer unrhyw adeilad newydd neu ddatblygiad i droi adeiladau unigol yn unedau amlfeddiannaeth, mae’n rhaid i ddatblygwr gyflwyno cais ffurfiol i Swyddog Enwi a Rhifo Strydoedd y Cyngor. Codir tâl am y gwasanaeth hwn.

Pan fo gofyn cael enw stryd neu enw adeilad newydd, gall y datblygwr awgrymu enwau addas a fydd yn cael eu hystyried yn ystod y broses ymgynghori. Fodd bynnag, mae’n rhaid i unrhyw enw fod yn gysylltiedig â nodweddion hanesyddol, daearyddol neu naturiol y safle a bydd y Cyngor yn hybu’r arfer o fabwysiadu enwau strydoedd Cymraeg, pryd bynnag y bo’n bosib.

Mae’n rhaid i’r Cyngor ymgynghori â’r Cynghorau Tref neu Gymuned perthnasol, y Post Brenhinol ac Aelodau o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Gall y broses hon gymryd sawl wythnos, a chyfrifoldeb y Datblygwr yw caniatáu digon o amser i’r broses ymgynghori ffurfiol gael ei chwblhau.

Unwaith y cytunir ar enw stryd, ni fydd atodlen rifo’n cael ei pharatoi fel arfer nes bod gwaith adeiladu wedi dechrau ar o leiaf 50% o’r unedau eiddo. Mae hyn yn osgoi’r angen am ail-rifo oherwydd amrywiadau yn ystod camau adeiladu. Bydd yr atodlen yn cael ei dosbarthu i berchenogion tai, cyrff statudol a’r datblygwr. Lle nad yw unedau eiddo wedi’u meddiannu eto, bydd y llythyrau’n cael eu hanfon at y datblygwr i’w dosbarthu gyda’r dogfennau prynu. Cyfrifoldeb y Datblygwr yw sicrhau bod y rhif post cywir wedi’i ddynodi’n glir ar bob adeilad.

Bydd atodlen rifo ar gyfer pob eiddo’n cael ei roi i’r Post Brenhinol, a bydd yn dyrannu cod post swyddogol iddynt.

Cyfrifoldeb y datblygwr yw gosod yr arwydd enw stryd pan ei fod yn cael ei osod am y tro cyntaf.

Arwyddion stryd

Dylai arwyddion stryd fod wedi’u gwneud o alwminiwm â thrwch o 3.25mm a gorffeniad paentiedig/melin llwyd, gyda wyneb yr arwydd wedi’i argraffu ar finyl adlewyrchol Scotchcal, a dylai’r testun fod mewn ffont Kindersley ac mewn priflythrennau 88mm o uchder gyda borderi a chorneli sy’n 15mm o drwch. Lle defnyddir y symbol ar gyfer ffordd bengaead (gan ddibynnu ar y lleoliad), mae’n rhaid i’r symbol wastad fod yn y pen sydd bellaf i mewn i’r ffordd bengaead, gyda’r enw’n dod gyntaf. Mae’n rhaid i ddimensiwn arwyddion gydymffurfio â safonau cenedlaethol cydnabyddedig.

 

Ail-enwi eiddo

Er mwyn cael unrhyw gydnabyddiaeth gyfreithiol i newid enw/rhif, mae’n rhaid cyflwyno cais ffurfiol i’r newid gael ei ystyried. Mae canllawiau arfer gorau’r Rhestr Tir ac Eiddo Genedlaethol yn argymell fel a ganlyn:-

  • Os derbynnir cais am gael ychwanegu enw eiddo at gyfeiriad presennol, gellir gwneud hyn ar yr amod na fydd yn achosi gwrthdaro â chyfeiriadau yn yr un stryd/lleoliad. Fodd bynnag, dylid gorfodi’r ymgeisydd i gadw rhif yr adeilad fel ag y mae.
  • Os derbynnir cais am gael disodli rhif adeilad ag enw yn unig, bydd hyn yn cael ei wrthod.
  • Os oes a wnelo cais â newid i enw presennol stryd, mae’n rhaid hysbysu’r datblygwr ynghylch y broses ffurfiol y mae’n rhaid ymlynu wrthi cyn y gellir cadarnhau’r newid. Yn statudol, mae’n rhaid i’r caniatâd i newid gael ei gytuno gan o leiaf ddwy ran o dair o’r trethdalwyr yn y stryd ac mae’n rhaid i unrhyw gais am newid yr enw ddarparu’r dystiolaeth hon. (bydd newidiadau i enwau stryd yn effeithio ar yr holl ddogfennaeth gyfreithiol a manylion cyfeiriadau personol)

Unwaith y bydd newidiadau wedi cael eu cymeradwyo, bydd y rhestr tir ac eiddo’n cael ei diweddaru a’i dosbarthu i’r holl gyrff statudol. Codir tâl am y gwasanaeth hwn.

Taliadau am enwi a rhifo strydoedd o'r 1 o Ebrill 2016

   
 

Tâl

Newid enw tŷ/Darparu enw tŷ newydd

£32.00

Cadarnhau cyfeiriad post (cyfreithwyr a throsglwyddebau yn unig)

£32.00

Enwi a rhifo datblygiadau – hyd at 5 llain

£152.00

Enwi a rhifo datblygiadau – mwy na 5 llain

£316.00

Ni fydd unrhyw weithredu nes bod y taliad llawn wedi cael ei dderbyn.

(Byddai unrhyw ddatblygwr sy’n newid cynllun y tai ar ôl i atodlen rifo gael ei llunio’n gorfod cyflwyno tâl pellach am atodlen ddiwygiedig, fel a nodir uchod.)

Cysylltiadau

Dylai unrhyw ymholiadau mewn perthynas ag Enwi a Rhifo Strydoedd gael eu cyfeirio at:-

streetnamingandnumbering@bridgend.gov.uk

Tel: 01656 643622

 

Enwi a Rhifo Strydoedd

Cymorth Busnes Cymunedau

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Stryd yr Angel

Pen-y-bont ar Ogwr

CF31 4WB

 

Last Updated: 03/04/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud