Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Llifogydd (draenio a gylïau)

 

Flooding

Un rhan bwysig o’r rhwydwaith ffyrdd yw’r system ddraenio, sydd wedi’i bwriadu i dynnu dŵr oddi ar wyneb y ffordd. Gall problemau ddigwydd hyd yn oed pan fo’r system yn lân ac yn cael ei chynnal a’i chadw’n dda. 

Mae ffyrdd yn dod i fod yn orlifedig neu’n llawn dŵr pan fo mwy o ddŵr ar y ffordd nag y mae’r cyfleusterau draenio’n gallu’i dynnu oddi yno.

Mae glawiadau eithriadol, ffordd sydd ar dir isel neu newidiadau mewn dŵr ffo o dir cyfagos yn rhai o’r sefyllfaoedd sy’n gallu arwain at lifogydd ar y ffordd er bod y system ddraenio mewn cyflwr da ac yn gweithio’n iawn.
Ar y cyfan, dylai systemau draenio weithio heb unrhyw waith cynnal a chadw rheolaidd, er ein bod fel arfer yn gwacau gylïau unwaith y flwyddyn i gael gwared ar silt.
Gall gylïau draenio a draeniau gael eu blocio’n sydyn iawn pan fo deunyddiau megis mwd neu gerrig yn cael eu trosglwyddo i’r ffordd yn ystod glaw trwm neu lifogydd. Gall yr un sefyllfa ddigwydd pan fo dail yn syrthio’n drwm.
I drafod llifogydd ar, neu oddi ar ffyrdd cyhoeddus, neu i roi gwybod am gylïau neu ratinau sydd wedi’u blocio, cysylltwch ag:

Adran Priffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Draenio tir Rydym yn gyfrifol am gynnal a chadw ac atgyweirio systemau draenio a cheuffosydd ar dir yr ydym yn berchen arno.
Gallwn gymryd camau yn erbyn tirfeddianwyr pan achosir problemau ar y ffordd oherwydd draeniau sydd wedi’u difrodi ar eu tir.
Os byddwch chi’n sylwi ar lifogydd neu’n gallu gweld bod llifogydd ar fin digwydd ar ffordd, yna ffoniwch y rhif uchod os gwelwch yn dda
Gallwn hefyd gyflwyno hysbysiad yn gorchymyn perchenogion glannau afonydd i gael gwared ar rwystrau i ddyfrgyrsiau ar eu tir. Ystyr perchennog glannau afon yw rhywun sy’n berchen ar dir y mae dyfrgwrs neu afon yn rhedeg trwyddo. Ceir diffiniad o hyn yn Neddf Draenio Tir 1991 –

Ni fyddem fel arfer yn ymwneud ag achosion lle caiff llifogydd eu hachosi ar dir preifat oherwydd dŵr ffo o dir preifat arall. Mater sifil rhwng y ddau dirfeddiannwr yw hyn.

Manylion cyswllt ychwanegol:

I bwy y dylid rhoi gwybod am fathau eraill o lifogydd:

  • Llifogydd o garthffosydd cyhoeddus Y cwmni dŵr sy’n berchen ar, ac yn rheoli’r rhwydwaith o garthffosydd dŵr budr a dŵr wyneb cyhoeddus.  I roi gwybod am unrhyw garthffos gyhoeddus sy’n gorlifo ym Mhen-y-bont ar Ogwr, dylech ffonio Dŵr Cymru – Welsh Water ar 08000853968
  • Llifogydd o garthffosydd neu ddraeniau preifat Os yw eich draeniau neu’ch carthffosydd preifat yn gorlifo, bydd angen i chi drefnu bod contractwr systemau draenio’n ymdrin ag unrhyw rwystr.  Edrychwch yn Yellow Pages yn yr adran 'Drain and Pipe Cleaning'.  Os ydych yn ansicr a yw unrhyw rwystr yn y carthffosydd cyhoeddus ynteu yn y rhai preifat, dylai’r cwmni dŵr allu canfod hyn unwaith y bydd ganddynt rywun ar y safle, ond byddant yn codi arnoch am unrhyw waith os mai carthffos breifat ydyw.
  • Llifogydd o brif bibell ddŵr wedi byrstio Eich cwmni dŵr lleol sy’n gyfrifol am gyflenwi prif bibellau dŵr at, a chan gynnwys y tap cau.  Os bydd prif bibell ddŵr wedi byrstio, cysylltwch â Dŵr Cymru – Welsh Water ar 08000520130
  • Llifogydd o bibell gyswllt neu bibwaith mewnol Cyfrifoldeb y tirfeddiannwr neu’r landlord yw’r rhain a byddai angen i blymwr roi sylw iddynt – gweler Yellow Pages neu lyfrau ffôn tebyg.
  • Llifogydd o brif afon Cyfrifoldeb Asiantaeth yr Amgylchedd yw’r prif afonydd, a’r rhif ffôn yw 0845 807060.  Yn ogystal â hynny, mae gan Asiantaeth yr Amgylchedd linell ‘Rhybuddion Llifogydd’, gwasanaeth 24 awr sy’n rhoi cyngor a gwybodaeth ynghylch llifogydd a rhybuddion llifogydd ar 0845 988 1188.
  • Llifogydd o ddyfrgyrsiau, heblaw am brif afonydd
    Cyfrifoldeb perchenogion glannau afonydd yw dyfrgyrsiau, heblaw am brif afonydd. Rydych yn berchennog glannau afon os yw eich eiddo neu eich tir ar, neu’n agos iawn at, ddyfrgwrs. Mae’n ddyletswydd ar berchenogion glannau afonydd i sicrhau nad oes unrhyw rwystr i lif y dyfrgwrs a gall y Cyngor gyflwyno hysbysiadau cyfreithiol i berchenogion glan afon yn eu gorchymyn i ymdrin â rhwystrau. 

Gwybodaeth ar wefannau eraill

Last Updated: 17/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud