Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwneud gwaith ar ddyfrgwrs

O’r 6ed o Ebrill 2012, yn dilyn newidiadau a gyflwynwyd gan Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, bydd y pwerau i roi caniatâd ar gyfer gwaith a chymryd camau gorfodi ar Ddyfrgyrsiau Cyffredin yn trosglwyddo o Asiantaeth yr Amgylchedd i Awdurdodau Llifogydd Lleol Arweiniol. Asiantaeth yr Amgylchedd fydd y corff cydsynio ar gyfer gwaith ar Brif Afonydd o hyd.

Ystyr Dyfrgwrs Cyffredin yw unrhyw nant, ffos, sianel neu gwlfer nad yw’n Brif Afon.

Os ydych chi’n gwneud gwaith ar Ddyfrgwrs Cyffredin gall fod yn ofynnol i chi gael Caniatâd Diogelu Rhag Llifogydd, ac argymhellir eich bod yn cysylltu ar adeg gynnar â’r Cyngor i drafod unrhyw waith arfaethedig. Ni fydd Caniatâd yn ofynnol ar gyfer pob math o waith, ond yn achos unrhyw waith lle mae Caniatâd yn ofynnol bydd y Cyngor yn ymgynghori â phartïon eraill a bydd ganddo gyfnod o ddau fis i benderfynu ar y cais. Lle nad yw’n ofynnol cael Caniatâd Diogelu Rhag Llifogydd ar gyfer gwaith, mae’n dal yn bosib y bydd yn ofynnol cael mathau eraill o ganiatâd, megis Caniatâd Cynllunio, ar gyfer y gwaith neu gall fod goblygiadau ecolegol a allai gyfyngu ar y math o waith y gellir ei wneud neu amseriad y gwaith hwnnw.

Gall y Cyngor gymryd camau gorfodi yn erbyn unrhyw waith a wneir heb Ganiatâd gofynnol.

Ar y cyfan byddai’n ofynnol cael caniatâd ar gyfer unrhyw waith a fyddai’n addasu dyfrgwrs megis rhwystro, dargyfeirio neu beipio.

Gellir cael mwy o wybodaeth am drosglwyddo’r pwerau ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd trwy ddilyn y ddolen isod:

http://www.environment-agency.gov.uk/research/planning/136423.aspx

Asiantaeth yr Amgylchedd fydd yn ymdrin ag unrhyw gais a gyflwynir cyn y 6ed o Ebrill 2012 fel yn flaenorol, ond os ydych yn cynnig gwneud gwaith ar ôl y dyddiad hwn cysylltwch â’r Tîm Rheoli Llifogydd a’r Arfordir ar 01656 642565 neu drwy’r e-bost yn landdrainage@bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 17/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud