Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arweiniad i Wasanaeth y Gaeaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Polisi Cynnal a Chadw yn y Gaeaf

Winter Maintenance 1

Polisi’r Awdurdod yw darparu gwasanaeth cynnal a chadw effeithlon yn y gaeaf, a hwnnw’n un a fydd yn galluogi traffig i symud yn ddiogel ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol ac yn lleihau i’r eithaf yr oedi ar y rhwydwaith a gaiff ei drin.

Mae’r polisi hwn yn unol â’r egwyddorion yn y cod ymarfer cenedlaethol “Well Maintained Highways”

Gwasanaeth y Gaeaf

Bob blwyddyn mae Gwasanaeth y Gaeaf yn cael ei adolygu, sy’n cynnwys asesu rhwydwaith strategol y ffyrdd cerbydau sy’n cael eu cyn-raeanu yn barod ar gyfer y gaeaf. Ar hyn o bryd mae rhwydwaith y ffyrdd sy’n cael eu graeanu’n ymestyn dros 37% o’r 790km o ffyrdd yn y Fwrdeistref Sirol.

Mae cost darparu’r gwasanaeth hwn bob blwyddyn yn amrywio gan ddibynnu ar y digwyddiadau cwymp eira. Y llynedd gwariwyd dros £1.3 miliwn ar drin ffyrdd cerbydau a throedffyrdd a’u cadw’n glir rhag eira a rhew.

Gweler fap sy’n dangos y rhwydwaith o briffyrdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr sy’n cael triniaeth ragofalus ymlaen llaw â halen pan ragwelir tywydd rhew.

Ar gyfer gaeaf 2009/2010 bu newid yn y math o greighalen a wasgerir ar ein priffyrdd. Rydym wedi dechrau defnyddio halen o faint llai sydd wedi’i orchuddio â sgîl-gynnyrch amaethyddol ac sydd â nodweddion gwrthrewi a gwrthgyrydu pwerus. Mae hyn wedi ein galluogi i gael gostyngiad o 30% i 50% yn y swm o halen a gaiff ei wasgaru. Mantais arall sy’n deillio o’r halen newydd yw y bydd y gwasgaru’n cael llai o effaith ar gerbydau eraill.

Beth yw Cyn-driniaeth, Ôl-driniaeth a Chlirio Eira?

Winter Maintenance 2

Ystyr cyn-driniaeth yw rhoi halen ar ffyrdd cerbydau i atal barrug a rhew rhag ymffurfio ar wyneb y ffordd. Mae dŵr halen yn sylwedd hallt a chwistrellir ar fannau cerddwyr. Cymerir mesurau cyn-halltu a chwistrellu dŵr halen cyn amodau rhewllyd a maent yn ddibynnol ar y canlynol:

- Tymheredd yr wyneb

- Lleithder yr wyneb

- Tymheredd a lleithder yr awyr

Ystyr Ôl-driniaeth yw rhoi creighalen ar ffyrdd cerbydau i doddi rhew ac eira sydd eisoes wedi ymffurfio. Gall troedffyrdd gael eu hôl-drin hefyd â dŵr halen.
Ystyr clirio eira yw cael gwared ar gasgliadau sylweddol o eira oddi ar ffyrdd cerbydau a throedffyrdd gan ddefnyddio erydr eira, chwythwyr eira, peiriannau trymion eraill a gweithwyr bôn braich.

Winter Maintenance 3

Dylid nodi nad yw mesurau cyn-driniaeth, ôl-driniaeth a chlirio eira’n cael eu cymryd ar bob ffordd ac nad ydynt ond yn cael eu cymryd mewn ardal gyfyngedig iawn mewn rhannau o ganolau trefi sydd wedi’u neilltuo ar gyfer cerddwyr. Lle mae mesurau ôl-drin â halen neu ddŵr halen yn cael eu cymryd ar ffyrdd a throedffyrdd y rhoddir blaenoriaeth is iddynt, ni fydd hyn ond yn digwydd pan fo’r ffyrdd a’r mannau cerddwyr sy’n brif flaenoriaeth wedi cael eu clirio, a gallai hyn fod beth amser ar ôl y storm eira gychwynnol.

Yn ogystal â’r ffyrdd a gaiff eu trin gan gerbydau halltu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae’r Awdurdod yn darparu nifer o finiau halen / graean ar ffyrdd preswyl ac isffyrdd eraill, yn enwedig ar gyffyrdd a gelltydd serth. Caiff yr halen ei ddarparu i drigolion a modurwyr ei ddefnyddio pan fydd y tywydd yn gwaethygu.

Caiff traffordd yr M4 yn y Fwrdeistref Sirol ei halltu a’i chlirio gan Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o’r partneriaid yn yr Asiantaeth.

Rhagweld Eira a Rhew

Mae MeteoGroup UK yn rhoi tri adroddiad ar ragolygon y tywydd i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bob dydd, a’r rheiny’n cynnwys gwybodaeth am dymheredd wyneb y ffyrdd. Mae pob adroddiad yn rhoi sylw i un ardal ddaearyddol yn yr Awdurdod. Yr ardaloedd hyn yw: ucheldir mewnol, iseldir mewnol a’r arfordir.

Mae’r rhagolygon tywydd yn rhan o’r gyfundrefn Rhagweld Rhew sy’n defnyddio pum gorsaf dywydd bell ledled y Fwrdeistref Sirol, a’r rheiny’n rhoi gwybodaeth am dymheredd yr atmosffer ac wyneb y ffyrdd.

Defnyddir yr wybodaeth hon ynghyd â rhagolygon y tywydd i roi cymorth i ni wneud penderfyniadau.

Y Gweithrediad Cyn-driniaeth

Winter Maintenance 4

Unwaith y bydd y penderfyniad wedi cael ei wneud, caiff ein fflyd o gerbydau halltu eu rhoi ar waith i wasgaru halen ar y rhwydwaith strategol.

Defnyddir halen fel y cyfrwng dadrewi ar ffyrdd cerbydau am mai dyma’r driniaeth fwyaf cost-effeithiol. Defnyddir dŵr halen ar fannau cerddwyr am nad yw’n achosi’r un problemau i gerddwyr ag a achosir pan fo creighalen yn cael ei wasgaru mewn ardaloedd siopa.

Ni roddir cyn-driniaeth i droedffyrdd y tu allan i’r mannau cerddwyr yng nghanolau’r trefi lle ceir amodau rhewllyd arferol dros nos.

Eira

Y nod yn ystod ac ar ôl stormydd eira mawr yw cynnal ac/neu adfer cysylltiadau ffordd ar gyfer traffig diwydiannol a siwrneiau i’r gwaith ar gludiant cyhoeddus. Gwneir hyn trwy weithredu cynllun eira y penderfynwyd arno ymlaen llaw sy’n dyrannu offer ac adnoddau.

Y flaenoriaeth gyntaf wrth glirio eira fydd clirio’r Rhwydwaith (Graeanu Rhagofalus) Strategol. Unwaith y bydd peiriannau digonol wedi cael eu dyrannu i’r tasgau hyn bydd y gweddill yn cael eu dyrannu i glirio’r strydoedd graeanu eilaidd. Mae’r strydoedd eilaidd wedi cael eu sefydlu fel eu bod yn cynnwys canolfannau gwasanaethau brys, llwybrau bysiau nad ydynt wedi’u cynnwys yn y rhwydwaith graeanu rhagofalus, ffyrdd sy’n arwain at bentrefi wedi’u hynysu, strydoedd ar riwiau serth, ardaloedd diwydiannol a siopa, ffryntiadau ysgolion, ffyrdd dynesu’r mynwentydd, meddygfeydd a chartrefi i’r henoed a phobl dan anfantais. Ni chaiff strydoedd preswyl na lonydd gwledig eu trin nes bod y rhwydwaith trafnidiaeth hanfodol wedi cael ei adfer.

Tywydd Garw

Er ein bod yn ymegnïo i ddarparu gwasanaeth cyflawn ar y rhwydwaith a gaiff ei drin, weithiau oherwydd tywydd anarferol iawn gallwn gael ein dal ar y gamfa. Mae’n arbennig o anodd trin ffenomena megis glasrew neu rew du.

Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosib mewn ardaloedd lle mae hyn wedi digwydd ond mae rhew gryn dipyn yn anos i’w symud unwaith y mae wedi ffurfio.

Rhybuddion

Gall y tywydd newid yn gyflym iawn. Dylid disgwyl i rew ffurfio yn unrhyw le ac ar unrhyw adeg, yn enwedig dros nos a chyda’r wawr. Ni fydd pob ffordd yn cael cyn-driniaeth. Gallai troedffyrdd a mannau cerddwyr fod yn beryglus, yn enwedig lle ceir tryddiferiad dŵr.

Beth Allwch Chi Ei Wneud?

Cofiwch fod gyrru yn y gaeaf yn anos a bod y gofynion corfforol a meddyliol yn fwy mewn tywydd garw.

Cynghorion ar yrru yn y gaeaf.

Amodau ar y Ffyrdd/ Ffyrdd ar Gau a.y.b.

Yn ystod digwyddiadau cwymp eira nid yw’n bosib diweddaru’r wefan hon â gwybodaeth gywir am statws presennol yr holl ffyrdd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Darperir gwybodaeth ar gyfer canolfannau cyfryngau lleol i gael ei dosbarthu ar Radio a Theledu. Fodd bynnag, os oes angen mwy o wybodaeth arnoch cysylltwch â’r Llinell Gofal Cwsmeriaid ar (01656) 642542 lle gellir rhoi cyngor ynghylch y statws presennol. Fodd bynnag, a fyddech cystal â bod yn amyneddgar os gwelwch yn dda gan bod ein staff fel arfer yn cael eu gorlwytho â thoreth o ymholiadau a cheisiadau am gymorth ar yr adegau hyn.

Ymwadiad | Hawlfraint © 2007 Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

 

Last Updated: 17/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud