Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Clirio Eira a Halltu

Snow Clearance And Salting1

Snow Clearance And Salting2

Snow Clearance And Salting3

Yn ystod misoedd y gaeaf, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn wynebu gorchwyl anodd wrth geisio cadw’r traffig yn llifo’n ddiogel ar y rhwydwaith ffyrdd pan effeithir arno gan dywydd garw.

Caiff y tywydd ei fonitro’n barhaus a phan fo eira neu rew’n debygol mae’r Cyngor yn cymryd mesurau halltu rhagofalus ar y rhwydwaith o briffyrdd a llwybrau eraill penodol.

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr stôr o fwy na 3,000 o dunelli o halen ar gyfer y ffyrdd yn ei gromen halen yn Nhre-dŵr.

Derbynnir rhagolygon y tywydd yn ddyddiol gan Metro Group UK rhwng mis Hydref a mis Ebrill, ac mae’r rheiny’n rhoi amcangyfrif o’r tymheredd isaf. Caiff y rhagolygon hyn eu gwerthuso ac os yw’n ofynnol fe gymerir y camau angenrheidiol.

Caiff yr halltu ei wneud gan fflyd o bedair o lorïau taenu pwrpasol. Mae pob lori’n dilyn llwybr rhagnodedig ar gyfer trin y ffyrdd a gellir eu rhoi ar waith o fewn 2 awr ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos.

Caiff isffyrdd a throedffyrdd nad ydynt yn rhan o’r llwybrau halltu eu gwasanaethu gan dros 200 o finiau graean. Caiff y rhain eu darparu er mwyn i’r cyhoedd allu ymofyn graean i drin ardaloedd y gwyddys eu bod yn broblem megis troeon sydyn neu elltydd serth. Caiff ceisiadau am finiau graean newydd eu hasesu a’u blaenoriaethu yn unol â’r cyllid sydd ar gael. Caiff y biniau eu llenwi fel rhan o’r drefn ar ôl cyfnodau o dywydd garw ac ar gais y cyhoedd.

I gael mwy o wybodaeth gweler ein tudalennau gwe ar gynnal a chadw yn y gaeaf.

 

Last Updated: 17/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud