Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Beth yw Hawl Dramwy Gyhoeddus?

Ystyr Hawl Dramwy Gyhoeddus yw llwybr y mae gan y cyhoedd hawl gyfreithiol dan Gyfraith Priffyrdd i fynd a dod arno.

Unwaith y mae hawl o’r fath yn bodoli mae’n parhau ddiderfyn a’r unig ffordd o roi terfyn arni neu ei newid yw trwy ddefnyddio gweithdrefnau cyfreithiol statudol (gweler gorchmynion llwybrau cyhoeddus). Nid yw diffyg defnydd dros gyfnod o amser yn golygu bod yr hawliau wedi diflannu. Wrth ddefnyddio Hawliau Tramwy Cyhoeddus, mae’n bwysig dilyn y Cod Cefn Gwlad.

Gellir rhannu Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn bedwar categori, sef:

  • Llwybr Troed Cyhoeddus – mae’r hawliau’n bodoli i bobl ar droed yn unig;
  • Marchlwybr Cyhoeddus – mae’r hawliau’n bodoli i bobl ar droed, ar gefn ceffyl ac ar feic pedalu;
  • Cilffordd Agored i Bob Traffig – mae’r hawliau’n bodoli i bobl ar droed, ar gefn ceffyl, ar feic pedalu ac mewn cerbydau modur...ond peidiwch â disgwyl wyneb metlin! Dyletswydd i’w chynnal a’i chadw i safon sy’n addas ar gyfer ei defnyddio ar droed ac ar gefn ceffyl yn unig sydd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac nid yw’n ddyletswydd arno i’w chynnal a’i chadw i safon sy’n addas ar gyfer cerbydau modur
  • Cilffordd Gyfyngedig – mae’r hawliau’n bodoli i bobl ar droed, ar gefn ceffyl, ar feiciau pedalu a gyrwyr cerbydau sy’n cael eu tynnu gan geffylau

Gellir adnabod y gwahanol fathau o hawliau tramwy yn ôl eu harwyddbyst a chyfeirbwyntiau. Ceir Hawliau Tramwy mewn trefi, pentrefi ac yng nghefn gwlad. Gall rhai llwybrau fod yn rhai â wynebau er bod y rhan fwyaf yn llwybrau ar draws cefn gwlad sy’n eiddo i dirfeddianwyr preifat. Gan hynny mae angen i ddefnyddwyr fod yn ymwybodol y dylent ddefnyddio esgidiau priodol gan ddibynnu ar yr amser o’r flwyddyn, y tywydd ar y pryd a’r math o dirwedd y maent yn disgwyl cael mynediad ati. Ni ddylid drysu rhwng llwybrau troed cyhoeddus a throedffyrdd ar briffyrdd, er enghraifft palmentydd ar ochr y ffordd, y mae’r Adain Cynnal a Chadw Priffyrdd yn gyfrifol amdanynt.

Last Updated: 24/04/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud