Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Diweddaru’r Map a’r Datganiad Swyddogol

Mae’n rhaid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, fel yr Awdurdod tirfesur, gynnal adolygiad parhaus o’r Map a’r Datganiad Swyddogol ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu diweddaru’r Map a’r Datganiad Swyddogol o bryd i’w gilydd gan adlewyrchu’r newidiadau a fu ers yr adolygiad diwethaf. Gall y newidiadau hyn ddigwydd trwy wahanol brosesau a elwir yn Orchmynion Llwybrau Cyhoeddus neu Orchmynion Addasu.

Mae’r newidiadau hyn yn digwydd ar hap, gyda cheisiadau’n deillio o bob rhan o’r Fwrdeistref Sirol, a gellir disgrifio’r broses yn gyffredinol fel un ‘adweithiol’ ar ran y Cyngor Bwrdeistref Sirol wrth iddo ymateb i’r cynigion a gyflwynir iddo.

Beth fydd yr Adolygiad yn ei gynnwys?

Mae gwallau a hepgoriadau’n perthyn i nifer o gategorïau a fyddai ar y cyfan yn cael eu galw’n ‘anghysonderau yn y map’. Byddai enghreifftiau o’r rhain yn cynnwys llwybrau sy’n dod i ben yn sydyn wrth ffiniau rhwng cymunedau; llwybrau sydd â chysylltiadau coll lle maent yn dod i ben cyn cysylltu â phriffordd bresennol; llwybrau a gofnodwyd yn anghywir, er enghraifft, llwybr a gofnodwyd .

Beth na fydd yr Adolygiad yn ei gynnwys?

Ni fydd yr adolygiad yn amcanu at wyro neu ddileu llwybrau am resymau sy’n ymwneud â chyfleustra yn unig. Dan yr amgylchiadau hyn, proses y Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus fydda’r weithdrefn gywir i’w dilyn.

A fydd cwblhau’r Adolygiad yn atal unrhyw hawliadau pellach?

Er y disgwylir, erbyn diwedd yr Adolygiad, y bydd y Rhwydwaith Hawliau Tramwy wedi’i diweddaru’n gywir, os daw tystiolaeth bellach i’r amlwg yna eir ati i ymchwilio i newidiadau eraill a gwneud y newidiadau hynny. Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (CRoW) wedi nodi torbwynt o 1af Ionawr 2026 ar gyfer unrhyw hawliadau hanesyddol yn y dyfodol sy’n seiliedig ar dystiolaeth ddogfennol. Fodd bynnag, caiff Hawliau Tramwy Cyhoeddus eu caffael hefyd trwy ragdybiaeth o gyflwyno sydd fel arfer yn golygu defnydd di-dor o Lwybr dros gyfnod o 20 mlynedd.

Last Updated: 24/04/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud