Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gorfodi

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, fel yr Awdurdod Priffyrdd, ddyletswydd i fynnu a gwarchod hawliau’r cyhoedd i ddefnyddio a mwynhau hawliau tramwy ac i sicrhau eu bod yn aros ar agor ac yn ddefnyddiadwy ar bob adeg.

Mae llwybrau troed, llwybrau ceffylau a chilffyrdd cyfyngedig i gyd yn briffyrdd cyhoeddus a’r unig wahaniaeth rhyngddynt a mathau eraill o briffyrdd cyhoeddus, megis heolydd, yw’r math o draffig sydd â hawl i’w defnyddio. Mae hawl i fynd a dod ar hyd yr holl briffyrdd cyhoeddus, gan gynnwys hawliau tramwy cyhoeddus, ar bob adeg. Ac nid yw diffyg defnydd yn effeithio o gwbl ar fodolaeth gyfreithiol hawl dramwy gyhoeddus:

  • mynnu a gwarchod hawliau’r cyhoedd i ddefnyddio a mwynhau’r hawliau tramwy.
  • atal, yn gymaint ag sy’n bosib, achosion o gau neu rwystro hawliau tramwy.
  • atal llechfeddiannu anghyfreithlon.

I gyflawni’r dyletswyddau hyn gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gymryd camau cyfreithiol neu unrhyw gamau y mae’n eu hystyried yn briodol. Ond lle bynnag y bo’n bosib mae’r Cyngor yn ceisio gweithio mewn partneriaeth gyda’r holl dirfeddianwyr neu ddeiliaid a bydd yn gwneud pob ymgais rhesymol i ddatrys problemau heb droi at y llysoedd. Fodd bynnag, bydd y Cyngor yn gwneud defnydd llawn o’i bwerau cyfreithiol gan gynnwys erlyn, cyflwyno hysbysiad neu gymryd camau dan gyfraith gwlad fel y barno’n briodol ym mhob achos.

Ystyriaethau ‘de minimis’

Os ceir fod achos o lechfeddiannu neu rwystro nad yw’n effeithio’n sylweddol ar ddefnyddwyr y llwybr, gall y Cyngor ei ystyried yn achos ‘de minimis’. Wedyn dylid hysbysu’r tirfeddiannwr neu’r deiliad ynghylch y trosedd a’i gynghori ynghylch dulliau rheoli i atal llechfeddiannu neu rwystro pellach ac i adfer lled cywir y llwybr maes o law.

 

‘de minimis’ considerations

If it is found that there is a small encroachment or obstruction that does not materially affect the users of the path, the Council may regard it as ‘de minimis’ The landowner or occupier should then be informed of the offence and be advised of management methods to prevent further encroachment, obstruction and restoration of the correct width of the path at a later date.

 

Last Updated: 24/04/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud