Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Llunio’r Map a’r Datganiad

Bu i Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad at Gefn Gwlad 1949 ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol lunio Map a Datganiad Swyddogol o Hawliau Tramwy. Bryd hynny roedd ardal weinyddol gyfredol Pen-y-bont ar Ogwr yn gorwedd o fewn ffiniau gweinyddol Cyngor Sir Morgannwg.

Ym Morgannwg, fe gynhaliodd y Cynghorau Plwyf a Thref i gyd arolwg ar ddechrau’r 1950au o’r holl hawliau tramwy cyhoeddus yn eu hardal, ac yn y rhain roeddent yn cofnodi ac yn disgrifio’r holl lwybrau a oedd yn eu tyb hwy’n Hawliau Tramwy Cyhoeddus. Caiff y map a’r datganiad gwreiddiol, a luniwyd ac a ysgrifennwyd gan y Cynghorau Plwyf a Thref, ei adnabod fel Arolwg y Plwyfi Gwreiddiol.

O’r wybodaeth hon fe luniodd y Cyngor Sir Fap a Datganiad Swyddogol Drafft ar gyfer Morgannwg, a anfonwyd at yr holl Gynghorau Plwyf a rhoddwyd hysbysebion yn y wasg leol. Roedd yr hysbyseb yn galluogi tirfeddianwyr a defnyddwyr i wrthwynebu os oeddent o’r farn bod llwybr wedi’u ddarlunio’n anghywir; bod y statws e.e. llwybr troed, marchlwybr neu ffordd a ddefnyddir fel llwybr cyhoeddus, yn anghywir; bod llwybr a oedd yn cael ei ddangos yn un nad oedd yn Hawl Dramwy Gyhoeddus; neu fod llwybr heb gael ei ddangos.

Fe arweiniodd yr ymgynghoriad ar y Map a’r Datganiad Swyddogol at newidiadau, a ailddrafftiwyd gan Gyngor Sir Morgannwg i lunio’r Map a’r Datganiad Dros Dro. Cynhaliwyd proses ymgynghori arall mewn perthynas â’r rhain ac, yn dilyn cynnwys y newidiadau hyn, cafodd y Mapiau Swyddogol cyntaf o Hawliau Tramwy Cyhoeddus eu llunio.

Fe wnaeth Deddf Cefn Gwlad 1968 hi’n ofynnol i’r holl ffyrdd a ddefnyddir fel llwybrau cyhoeddus (RUPP) gael eu hailddosbarthu’n llwybrau troed, marchlwybrau neu gilffyrdd sy’n agored i bob traffig. Fe gychwynnodd Cyngor Sir Morgannwg ar y broses hon ar ddechrau’r 1970au ac yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol yn y 1980au, fe gwblhaodd Cyngor Sir Morgannwg Ganol y broses yn y 1980au dan weithdrefn a elwid yn Adolygiad Arbennig. O ganlyniad nid oes RUPP ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Cafodd y Map a’r Datganiad Swyddogol yn dilyn Adolygiad Arbennig eu cyhoeddi ym 1990.

Yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol ym mis Ebrill 1996 fe etifeddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y dasg o ddiweddaru’r Map a’r Datganiad Swyddogol. Oherwydd yr amser a oedd wedi mynd heibio rhwng cychwyn yr Adolygiad Arbennig a chyhoeddi’r Map Swyddogol dan yr Adolygiad Arbennig wedi hynny, roedd nifer o lwybrau bellach yn cael eu dangos yn anghywir am fod digwyddiadau cyfreithiol wedi bod mewn perthynas â hwy, h.y. gwyro, dileu neu greu.

Roedd manylion yr holl orchmynion gwyro, dileu a chreu a oedd wedi cael eu cadarnhau ac y cydymffurfiwyd yn foddhaol â hwy ers 1971 yn sail i 14 o Orchmynion omnibws i Addasu’r Map Swyddogol. Defnyddiwyd y rhain wedyn i ddiweddaru’r Map a’r Datganiad Swyddogol yn dilyn Adolygiad Arbennig o ran digwyddiadau cyfreithiol a gafwyd ers y dyddiad perthnasol blaenorol sef 1af o Ionawr 1971.

Cafodd y Map a’r Datganiad Swyddogol newydd, y cyntaf ar gyfer ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eu cyhoeddi ar y 30ain o Fehefin 2005, a’r dyddiad perthnasol oedd 30ain Rhagfyr 2004.

Nid yw’r ffaith nad yw ‘llwybr tramwy’ yn cael ei ddangos ar y map a’r datganiad yn golygu o anghenraid nad oes hawliau wedi cael eu cronni a gall fod yn bosib ychwanegu llwybrau o’r fath trwy Orchymyn Addasu. Yr unig ffordd o addasu Hawl Dramwy Gyhoeddus yw trwy Orchymyn Llwybr Cyhoeddus.

 

Last Updated: 24/04/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud