Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tir Mynediad Agored

Open Access Land1

Open Access Land2

Open Access Land3

Ym mis Mai 2005, daeth rhan o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CROW) 2000 i rym, gan roi hawliau newydd i bobl gael mynediad ar droed at ardaloedd sydd wedi’u mapio fel ‘cefn gwlad agored’ a thir comin cofrestredig.

Mae’r wybodaeth ganlynol yn rhoi crynodeb o’ch hawliau. Fodd bynnag, mae gan Cyoeth Naturiol Cymru wefan helaeth sy’n cynnwys popeth y mae angen i chi ei wybod am fynediad agored, gan gynnwys mapiau o’r mannau y gallwch fynd iddynt a gwybodaeth bwysig am waharddiadau a chyfyngiadau.

Beth yw Tir Mynediad?

Cefn gwlad agored a thir comin cofrestredig yw Tir Mynediad yn bennaf. Mae rhai ardaloedd o goedwig, sy’n eiddo i’r Comisiwn Coedwigaeth yn bennaf, wedi cael eu ‘cyflwyno’ fel Tir Mynediad hefyd.

Er y caniateir i’r cyhoedd gael mynediad rhydd ar droed at yr ardaloedd hyn o dir, gall tirfeddianwyr a thenantiaid wahardd a chyfyngu ar fynediad cyhoeddus at Dir Mynediad dan rai amgylchiadau.

Beth allaf ei wneud ar Dir Mynediad?

Mae’r Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy’n caniatáu i chi gerdded yn rhydd ar Dir Mynediad ac nid oes rhaid i chi gadw at lwybrau llinellog (megis llwybrau troed neu lwybrau ceffylau) oni bai eich bod yn dymuno gwneud hynny. Mae gweithgareddau a ganiateir yn cynnwys:

  • cerdded neu redeg
  • gweld golygfeydd
  • gwylio adar neu fywyd gwyllt
  • cael picnic
  • dringo

Fodd bynnag, ni chaniateir gweithgareddau megis marchogaeth ceffylau, gwersylla, nofio a beicio. Mae’n rhaid i farchogion, beicwyr a cherbydau modur gadw at hawliau tramwy presennol.

Nid yw’r hawliau mynediad yn y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy’n effeithio ar hawliau na gweithgareddau sydd eisoes yn bodoli e.e. marchogaeth ar rai tiroedd comin trefol penodol, a gall fod hawl i gymryd rhan mewn gweithgareddau eraill gyda chaniatâd y tirfeddiannwr.

Sut fyddaf yn gwybod ble y gallaf fynd?

Mae Tir Mynediad wedi’i ddynodi’n eglur ar fapiau Explorer yr Arolwg Ordnans (1:25,000). Mae ardaloedd mynediad dan y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy wedi’u graddliwio’n felyn gyda border brown a chaiff tir coedwigaeth a gyflwynwyd ei ddangos mewn gwyrdd golau gyda border brown.

Cofiwch gadw golwg am yr arwyddbost â symbol mynediad arno pan fyddwch allan yn cerdded gan fod hwn yn dangos bod y tir ar agor ar gyfer mynediad cyhoeddus ar droed. Mae 5768 hectar o Dir Mynediad ar gael ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

A allaf gerdded ble bynnag a fynnaf?

Na allwch. Mae rhai ardaloedd neu fathau o dir wedi’u heithrio o’r hawliau mynediad newydd, ac er bod yr ardaloedd hyn o bosib wedi’u mapio fel Tir Mynediad, ni fydd yr hawl newydd yn gymwys. Mae enghreifftiau’n cynnwys tir o fewn 20 metr i dŷ, parciau a gerddi, cyrsiau golff ac erodromau.

A allaf fynd â’m ci ar Dir Mynediad?

Caniateir i gŵn fynd ar Dir Mynediad fel arfer ond mae rhai cyfyngiadau sydd wedi’u bwriadu i leihau i’r eithaf unrhyw effaith ar fywyd gwyllt a da byw.

Mae’n rhaid cadw cŵn dan reolaeth glòs bob amser ar Dir Mynediad neu hawliau tramwy cyhoeddus. Rhwng y 1af o Fawrth a’r 31ain o Orffennaf, neu ar unrhyw adeg arall pan eu bod yn agos at dda byw, mae’n rhaid cadw cŵn ar dennyn sefydlog byr nad yw’n fwy na dau fetr mewn hyd ar Dir Mynediad. Gall tirfeddianwyr neu ddeiliaid tir hefyd wahardd neu gyfyngu ar fynediad gan gŵn am gyfnodau dros dro (megis yn ystod y tymor wyna) ac mae gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru’r grym i gyfyngu ar fynediad gan gŵn at ddibenion cadwraeth natur.

Ni yw’r un o’r cyfyngiadau eraill yn berthnasol i gŵn ar hawliau tramwy cyhoeddus.

Last Updated: 24/07/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud