Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynnal a Chadw Llwybrau

Caiff Hawliau Tramwy Cyhoeddus, fel priffyrdd cyhoeddus, eu cynnal a’u cadw ar bwrs y wlad, h.y. gan yr Awdurdod Priffyrdd (Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr), ar y cyfan (ond nid felly yn unig).

Mae a wnelo’r ddyletswydd hon sydd gan yr Awdurdod Priffyrdd â chynnal a chadw wyneb y llwybr fel ei fod yn cyrraedd safon sy’n addas ar gyfer mynd a dod gan draffig sy’n gyffredin i’r ardal, e.e. cerddwyr ar lwybrau troed cyhoeddus a cheffylau ar lwybrau ceffylau cyhoeddus ac mae’n cynnwys rheoli llystyfiant ar yr wyneb. (Nid yw llystyfiant ar yr wyneb yn cynnwys cnydau trin sydd wedi’u cynnwys mewn deddfwriaeth ar wahân). Mae’r Awdurdod Priffyrdd hefyd yn gyfrifol am roi arwyddion i gyfeirio pobl at y llwybr o briffyrdd â metlin, a gosod nodwyr llwybr fel y bo’n briodol. 

Er mwyn cwrdd â’i gyfrifoldebau am gynnal a chadw, mae’r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chynghorau Tref a Chymuned dan y Cynllun Cytundeb Asiantaeth. Fel partneriaid, mae’r Cynghorau lleol yn derbyn swm penodol bob blwyddyn i ysgwyddo’r cyfrifoldeb am docio’u llwybrau lleol, er enghraifft trwy dalu i gontractwr lleol am wneud y gwaith.  

Y tirfeddiannwr neu’r deiliad sy’n gyfrifol am reoli llystyfiant ar hyd yr ochrau ac uwchben er mwyn sicrhau nad yw’n amharu ar ddefnyddio hawliau tramwy cyhoeddus. Mae gan dirfeddianwyr ddyletswydd hefyd dan y Gyfraith Priffyrdd i gadw camfeydd a gatiau ar lwybr troed neu lwybr ceffylau mewn cyflwr da. Lle y bo’n briodol, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu citiau ar gyfer camfeydd a gatiau fel ei gyfraniad tuag at y gost atgyweirio.

Last Updated: 24/04/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud