Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Sut i Adnabod Hawl Dramwy Gyhoeddus

How To Recognise A Public Right Of Way1

How To Recognise A Public Right Of Way2

 

Arwyddion

Mae gan y Cyngor Bwrdeistref Sirol ddyletswydd i roi arwyddion ar bob hawl dramwy gyhoeddus o’r briffordd sydd â wyneb metlin arni oni bai fod y Cyngor Tref neu Gymuned yn dynodi nad yw hyn yn angenrheidiol. Fodd bynnag, oherwydd hyd y rhwydwaith ac, mewn rhai achosion, oherwydd anghysonderau cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’r Map Swyddogol, nid oes arwyddbyst ar bob Hawl Dramwy. Serch hynny, mae’r Cyngor wedi ymgymryd â chynlluniau mawr i osod arwyddbyst dros y blynyddoedd diwethaf sy’n golygu bod arwyddbyst wedi’u gosod ar ganran uchel o’r Hawliau Tramwy Cyhoeddus bellach. Ar ben hynny, mae hefyd yn ceisio sicrhau bod arwyddion ar gyfer pob taith gerdded hamdden boblogaidd.

Cyfeirbwyntio

Yn ogystal â gosod arwyddbyst ar lwybrau, gellir cyfeirbwyntio llwybrau hefyd. Gosodir saethau cyfeirbwyntio er mwyn helpu pobl i ddilyn y llwybr unwaith y maent wedi gadael y ffordd ag wyneb arni. Mae nifer o fanteision i osod saethau cyfeirbwyntio gan eu bod nid yn unig o gymorth i’r rheiny sy’n cerdded neu’n marchogaeth ar hawl dramwy ond maent hefyd yn cynyddu mwynhad y defnyddwyr ac yn helpu i atal unrhyw achosion o dresmasu’n anfwriadol. Caiff saethau cyfeirbwyntio’u gosod neu eu peintio fel arfer ar wrthrychau megis camfâu, gatiau a physt.

Mae lliw’r saeth yn dynodi pa fath o hawl dramwy ydyw fel a ganlyn:

Waymarking1

Llwybrau troed cyhoeddus – i’w defnyddio ar droed yn unig. (Cyfeirbwynt melyn).

Waymarking2

Marchlwybrau – i’w defnyddio ar droed, ar gefn ceffyl a beic pedalu. (Cyfeirbwynt glas).

Waymarking3

Cilffordd gyfyngedig – i’w defnyddio ar droed, ar gefn ceffyl, ar feiciau pedalu a chan yrwyr cerbydau’n cael eu tynnu gan geffylau (Cyfeirbwynt lliw eirinen)

Waymarking4

Cilffordd Agored i Bob Traffig – i’w defnyddio ar droed, ar gefn ceffyl, ar feic pedalu a chan gerbydau’n cael eu tynnu gan geffylau a cherbydau modur. Ond peidiwch â disgwyl wyneb metlin! (Cyfeirbwynt coch).

Last Updated: 24/07/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud