Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Fforwm Mynediad Lleol Pen-y-bont ar Ogwr

 Bridgend Local Access Forum

Fforwm Mynediad Lleol Pen-y-bont ar Ogwr

Beth yw’r Fforwm Mynediad Lleol? (LAF)

Roedd Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CROW) 2000 yn ei gwneud yn ofynnol sefydlu Fforymau Mynediad Lleol ym mhob Awdurdod Lleol a Pharc Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr. Cyrff ydynt a sefydlir i gynghori ynghylch gwella mynediad cyhoeddus at dir yn yr ardal at ddibenion gweithgareddau hamdden yn yr awyr agored a mwynhau’r ardal ac ynghylch materion eraill a ragnodir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. (Deddf CROW Adran 94(4))

Sut y cawsant eu sefydlu?

Roedd Deddf CROW yn gosod dyletswydd statudol ar “awdurdodau penodi” i sefydlu Fforwm Mynediad Lleol yn eu hardal. Sefydlodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ei Fforwm Mynediad Lleol cyntaf ar yr 28ain o Dachwedd 2002, gan benodi aelodau â buddiannau a phrofiadau amrywiol, o gerddwyr lleol i dirfeddianwyr, ffermwyr, marchogion a grwpiau buddiant eraill sy’n cynrychioli defnyddwyr yn ogystal â chominwyr.

Mae’r Fforwm, ac felly’r aelodaeth ohono, yn para am 3 blynedd cyn bod yn rhaid i’r Cyngor ei ailsefydlu. Gall aelodau o’r Fforwm ailymgeisio i ymuno â’r Fforwm nesaf ond mae’r Cyngor hefyd yn gwahodd unigolion eraill a chanddynt ddiddordeb i fynegi’r diddordeb hwnnw, naill ai’n uniongyrchol neu drwy hysbysebu yn y wasg leol ac ar wefan y Cyngor. Cafodd y trydydd Fforwm ei sefydlu gan y Cyngor ym mis Mawrth 2009.

Pwy maen nhw’n eu cynghori?

Swyddogaeth statudol Fforwm Mynediad Lleol Pen-y-bont ar Ogwr yw cynghori ynghylch gwella mynediad cyhoeddus at dir yn yr ardal at ddibenion gweithgareddau hamdden yn yr awyr agored a mwynhau’r ardal.

Wrth gyflawni ei ddyletswyddau, dylai Fforwm Mynediad Lleol ystyried:

  • yr anghenion o ran rheoli tir; dymunoldeb cadw harddwch naturiol yr ardal y cafodd ei sefydlu ar ei chyfer, gan gynnwys fflora, ffawna a nodweddion daearegol a ffisiograffigol yr ardal; ac
  • arweiniad a roddir o bryd i’w gilydd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Aelodaeth

Gwahoddiadau i ymuno â'r term rhan o bump o'r Fforwm Mynediad Lleol Penybont ar Ogwr bellach yn cael eu derbyn ar gyfer y cyfnod o dair blynedd aelodaeth sydd ar y gweill. Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan, yna os gwelwch yn dda cymryd hyn o bryd i ddarllen y nodiadau cyfarwyddyd ac yna cwblhewch y ffurflen gais ddau ar gael i'w lawrlwytho isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, yna cysylltwch â'r ysgrifennydd y Fforwm Mynediad Lleol, Andrew Mason, ar 01656 642537.

Rhaid i bob cais ddod i law erbyn 12fed o Rhagfyr 2014.

Cyfarfodydd y Fforwm Mynediad Lleol

Mae’r Fforwm Mynediad Lleol wedi penderfynu y bydd yn cwrdd fel arfer bedair gwaith y flwyddyn rhwng y 1af o Ebrill a’r 31ain o Fawrth. Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd a chânt eu cynnal fel arfer yn Ystafell Juniper yn y Ganolfan Arloesi, Y Parc Gwyddoniaeth, Pen-y-bont ar Ogwr ac maent yn dechrau am 2pm. Bydd unrhyw newidiadau yn hyn o beth yn cael eu gwneud yn hysbys yma.

Mae dyddiadau’r cyfarfodydd ar gyfer y cyfnod o’r 1af o Ebrill 2014 tan yr 31ain o Fawrth 2015 fel a ganlyn:

10eg o Tachwedd 2014

2 o Chwefror 2015

a Chofnodion Cyfarfodydd

20fed o Ebrill 2009 – Agenda

20fed o Ebrill 2009 – Adroddiadau

20fed o Ebrill 2009 – Cofnodion

8fed o Fedi 2009 – Agenda

8fed o Fedi 2009 – Adroddiadau

8fed o Fedi 2009 – Cofnodion

14eg o Ragfyr 2009 – Agenda

14eg o Ragfyr 2009 – Adroddiadau

14eg o Ragfyr 2009 – Cofnodion

12fed o Ebrill 2010 – Agenda

12fed o Ebrill 2010 – Adroddiadau

12fed o Ebrill 2010 – Cofnodion

27ain Gorffennaf 2010 – Agenda

27ain o Orffennaf 2010 – Adroddiad

27ain o Orffennaf 2010 – Cofnodion

8fed o Fedi 2010 – Agenda

8fed o Fedi 2010 – Adroddiadau

8fed o Fedi 2010 – Cofnodion

Adroddiad Blynyddol

Mae’r Rheoliadau hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i’r Awdurdod Penodi baratoi Adroddiad Blynyddol ar gyfer pob Fforwm Mynediad Lleol y mae’n gyfrifol amdano.

Mae’n rhaid i’r Adroddiad Blynyddol gynnwys:

  1. Gwybodaeth ynghylch cyflawni swyddogaethau’r Fforwm yn ystod y cyfnod hyd at yr 31ain o Fawrth yn y flwyddyn dan sylw; a
  2. Rhaglen o waith y cytunwyd arni ac y mae’r Fforwm yn bwriadu ymgymryd â hi yn ystod y 12 mis sy’n cychwyn yn syth ar ôl y dyddiad hwnnw.

Mae’n rhaid i’r Adroddiad Blynyddol gael ei gytuno gan y Fforwm a’i gymeradwyo gan yr Awdurdod Penodi. Unwaith y caiff ei gymeradwyo mae’n rhaid iddo fod ar gael i’w archwilio gan aelodau o’r cyhoedd yn swyddfeydd yr Awdurdod Penodi yn ystod oriau swyddfa arferol a hynny’n rhad ac am ddim. Mae’n rhaid trefnu bod copïau ar gael i’w prynu hefyd os oes angen.

Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2008 – 2009 bellach wedi cael ei gytuno, ynghyd â mân newidiadau, gan y Fforwm. Unwaith y bydd wedi cael ei gytuno gan yr Awdurdod Penodi bydd ar gael ar y dudalen hon.

Last Updated: 13/10/2014
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud