Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Blaenoriaethau a pherfformiad y Cyngor

Croeso i ardal Gwella Corfforaethol ein gwefan. Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am ein blaenoriaethau a’n perfformiad.

Os oes arnoch angen gwybodaeth fanylach , cysylltwch â’r Tîm Gwella Corfforaethol ar 01656 643224, e-bost improvement@bridgend.gov.uk.

Dogfennau a chyhoeddiadau allweddol

Cynllun Corfforaethol

Bob blwyddyn rydym yn adolygu ein Cynllun Corfforaethol, sy’n nodi ein blaenoriaethau gwella ar gyfer dinasyddion, yn adnabod camau gweithredu i wireddu ein blaenoriaethau ac yn diffinio dangosyddion i fesur ein llwyddiant.

 Archif y Cynllun Corfforaethol

Adnoddau

Bob blwyddyn rydym yn adolygu ein Strategaeth Ariannol Tymor Canolig i sicrhau bod ein hadnoddau’n cael eu defnyddio yn y ffordd orau i gyflawni ein blaenoriaethau.

Adroddiadau Blynyddol

Mae’r Adroddiad Blynyddol yn darparu hunanasesiad o berfformiad y Cyngor yn y flwyddyn ddiwethaf mewn perthynas â’r Cynllun Corfforaethol a’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. Mae’n rhoi crynodeb o safbwyntiau ein harchwilwyr ac arolygwyr allanol, a hefyd adborth gan ein dinasyddion.

2016 - 2017

2015 - 2016

Archif yr Adroddiad Blynyddol

Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru

Mae’r adroddiadau hyn yn darparu safbwynt yr Archwilydd Cyffredinol am y modd y mae’r Cyngor wedi cyflawni ei ddyletswyddau mewn perthynas â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Archif Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau araill

Last Updated: 06/04/2018
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud