Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Plac Coffa Ar Fainc 

Bydd angen i geisiadau am blac coffa ar fainc o fewn yr Awdurdod gael eu cyflwyno’n ysgrifenedig. 

Bydd yr Awdurdod yn darparu meinciau priodol gyda lle i osod placiau coffa arnynt. Bydd y meinciau a ddarperir yn benodol ar gyfer y lleoliad neu’r ardal arbennig y maent wedi’u lleoli ynddo/ynddi e.e. Parc Gwledig Bryngarw, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig, mynwentydd, parciau, ardaloedd cadwraeth a.y.b. Bydd y deunyddiau a ddefnyddir yn y meinciau hyn yn gynaliadwy a dylent fod yn ddull parhaus o gofio am anwyliaid gan roi man gorffwys cyfforddus i ymwelwyr.

Byddwch yn gallu dewis o ystod fechan o ddyluniadau a byddwch yn cael arweiniad ar y geiriad wrth ddethol plac (Mae dewis cyfyngedig o arddull a maint y ffont). Dylech fod yn ymwybodol bod yr Awdurdod yn cadw’r hawl i amrywio neu wrthod arysgrif anaddas.

Er mwyn rhoi’r cyfle i gymaint â phosib o bobl gofio am eu hanwyliaid yn eu dewis leoliad, bydd cymysgedd o feinciau’n cael eu darparu gyda lle i gyflwyno naill ai un plac unigol neu hyd at 3 phlac unigol ar un fainc. Cyfyngir pob cais i un plac ar fainc am bob coffâd. Gan ddibynnu ar argaeledd mannau i osod Placiau Coffa ar feinciau, efallai y byddwch yn gallu dewis y fainc a’r safle ar gyfer eich dewis blac. Cynghorir ymgeiswyr hefyd i gwrdd â’r staff priodol yn yr awdurdod i gytuno ar leoliad eu plac cyn cyflwyno’r cais.

Oherwydd yr angen i’r Awdurdod gydbwyso anghenion yr holl ymwelwyr â’i leoliadau, bydd yr union ardaloedd a fydd ar gael ar gyfer meinciau coffa, eu safleoedd a niferoedd yn yr ardaloedd hynny yn cael eu pennu yn ôl ei ddisgresiwn ei hun. Os bydd angen tynnu mainc i ffwrdd neu ei symud am unrhyw reswm yna bydd yr Awdurdod yn hysbysu’r ymgeisydd ynghylch y lleoliad newydd. Yn anffodus nid ydym yn gallu gosod meinciau newydd ym mhob ardal nac mewn ardaloedd sydd â gorddarpariaeth eistedd. 

Bydd y placiau ar feinciau’n cael eu cyflwyno am gyfnod o 10 mlynedd ac mae hyn wedi’i gynnwys yn y pris am bob plac coffa. Ar ôl 10 mlynedd, bydd yr awdurdod yn cysylltu â’r ymgeisydd i hysbysu pa un a oes angen tynnu’r plac oddi ar y fainc ac i chi ei gasglu os ydych yn dymuno, neu i gynnig estyniad posib am gyfnod pellach, er y bydd taliadau ychwanegol am hyn i gwrdd â chostau cynnal a chadw’r fainc ac adnewyddu’r plac coffa yn ôl y gofyn. Os nad yw’r ymgeisydd yn ymateb, bydd y plac yn cael ei dynnu oddi ar y fainc a’i gadw am gyfnod o 12 mis.

Cynghorir ymgeiswyr i hysbysu’r Awdurdod ynghylch unrhyw newid cyfeiriad yn ystod y cyfnod y mae’r plac wedi’i gyflwyno i sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw’n gyfoes.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai eiddo’r Awdurdod yw’r plac unwaith y mae wedi cael ei osod yn sownd yn y fainc, a’r Awdurdod fyddai’n cymryd cyfrifoldeb am unrhyw ofynion cynnal a chadw. Cynghorir ymgeiswyr na ddylent hwy eu hunain, eu teulu na’u cynrychiolwyr wneud gwaith cynnal a chadw o unrhyw fath.

Mae’r Awdurdod yn gobeithio y bydd ymgeiswyr yn deall bod nifer y seddi’n ystyriaeth bwysig er mwyn iddo gadw mannau cyhoeddus yn ddeniadol a thaclus yr olwg. Am y rheswm hwn, dylai ymgeiswyr nodi na ddylid gosod unrhyw flodau nac eitemau eraill er cof am rywun ar unrhyw adeg ar nac ar bwys y meinciau lle mae’r plac wedi cael ei osod. Dylid nodi hefyd mai dim ond gyda chydsyniad yn un o’n mynwentydd y gellir gwasgaru llwch. 

Plac Coffa ar Fainc Sengl  (gan gynnwys TAW)                £1,500
Plac Coffa ar Fainc a Rennir (gan gynnwys TAW)                £500

Last Updated: 08/03/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud