Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Coeden Goffa

Eto, bydd angen i geisiadau am goeden goffa gael eu cyflwyno’n ysgrifenedig. Nid yw’r ffaith bod yr Awdurdod wedi derbyn y cais yn rhoi unrhyw freintiau na hawliau ar eiddo.

Bydd cynllun i blannu coed sy’n cael eu cyflwyno er cof am bobl yn weithredol ym Mharc Gwledig Bryngarw a rhai o’n mynwentydd.

Er mwyn cadw rheolaeth briodol ar y coed sy’n cael eu plannu a’r lleoliadau plannu, bydd union rywogaeth y goeden a’i safle o fewn y Parc neu fynwent yn cael eu pennu yn ôl disgresiwn yr Awdurdod. 

Gall yr Awdurdod roi offer gwarchod priodol o amgylch y goeden i’w diogelu rhag difrod a bydd yn derbyn cyfrifoldeb am gynnal a chadw’r goeden. Dylai ymgeiswyr nodi na ellir dal yr Awdurdod yn gyfrifol am unrhyw ddifrod bwriadol a achosir.

Yn yr un modd â’r cynllun Placiau Coffa, mae’r Awdurdod yn gobeithio y bydd ymgeiswyr yn deall yr angen i gadw mannau cyhoeddus yn ddeniadol a thaclus yr olwg. Am y rheswm hwn, dylai ymgeiswyr nodi na ddylid gosod unrhyw flodau nac eitemau eraill er cof am rywun ar unrhyw adeg ar nac ar bwys y goeden goffa.

Er y gellir gosod plac coffa ar bwys y goeden mewn rhai o’n mynwentydd, bydd trefniadau eraill ar gael mewn ardaloedd eraill. Er enghraifft, ym Mharc Gwledig Bryngarw, bydd cofnod yn cael ei ychwanegu at ‘Lyfr Coed Coffa Parc Gwledig Bryngarw’ a gedwir gan Dŷ Bryngarw.

Coeden Goffa (gan gynnwys TAW)           £300

Last Updated: 01/11/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud