Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynllun Placiau Meinciau a Choed Coffa

Mae nifer o wahanol fathau o eitemau coffa ac maent yn darparu ffocws ar gyfer atgofion personol a lle i ymweld ag ef a myfyrio ynghylch cyfnodau hapus. Mae mainc neu goeden goffa wastad wedi bod yn ddewis poblogaidd i gofio perthynas neu ffrind ar ôl iddo/iddi farw ac mae nifer o feinciau coffa wedi cael eu gosod a choed coffa wedi cael eu plannu ym Mharc Gwledig Bryngarw yn ogystal ag mewn rhannau eraill o’r Fwrdeistref Sirol gan gynnwys Mynwentydd, Parciau a Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. Mae angen i chi fod yn ymwybodol y dylid cysylltu ag Amlosgfa Llangrallo yn uniongyrchol gan fod ganddi ei pholisi a’i thaliadau ei hun ar gyfer placiau coffa ar feinciau a choed nad ydynt wedi’u cynnwys yn y ddogfen hon.

Mae’r Awdurdod wedi bod heb bolisi na phrotocol i ffurfioli ceisiadau ac mae hyn wedi arwain at ffordd anhrefnus o fynd ati sydd wedi profi’n anodd i’w rheoli. Er enghraifft, nid oes unrhyw amodau ar gyfer dyluniad meinciau a’r gwaith cynnal a chadw parhaus sy’n ofynnol i sicrhau amgylchedd diogel, ac nid yw’r arfer o roi ffotograffau a blodau yn sownd yn rhai o’r meinciau trwy gydol y flwyddyn yn annog ymwelwyr i’w defnyddio.

Cafwyd gwybodaeth gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Sir Gaerfyrddin ac mae’r arfer da sydd wedi’i gynnwys yn y cynlluniau hyn wedi cael ei ystyried er mwyn datblygu protocol a allai gael ei fabwysiadu gan yr Awdurdod.

Yn hytrach na bod â meinciau coffa unigol, mae trefn i safoni meinciau, sy’n benodol i’r lleoliad a’r ardal y mae’r meinciau wedi’u gosod ynddynt, wedi cael ei sefydlu. Bydd y deunydd a ddefnyddir yn adlewyrchu agweddau ar gynaliadwyedd a chadwraeth ac yn darparu lle i osod hyd at 3 phlac coffa unigol a’u cyflwyno am gyfnod o 10 mlynedd

Er mwyn cadw mannau cyhoeddus yn ddeniadol ac yn daclus, ni fydd yr arfer o wasgaru llwch, gosod blodau a gosod eitemau coffaol eraill wrth, neu o gwmpas meinciau neu goed coffa yn cael ei ganiatáu dan y cynllun hwn.

Bwriedir cynnal adolygiad o’r meinciau a’r coed a roddwyd gan berthnasau a ffrindiau. Lle mae meinciau presennol mewn cyflwr da ac yn gyson ag egwyddorion cyffredinol y Polisi hwn, bydd y meinciau’n aros nes bod angen gosod rhai newydd yn eu lle, a phryd hynny bydd y Polisi hwn yn gymwys. Lle mae meinciau presennol y tu hwnt i egwyddorion cyffredinol y Polisi hwn neu lle mae angen gosod rhai newydd yn eu lle, bydd cyfarfodydd yn cael eu trefnu gyda’r ymgeiswyr gwreiddiol i amlinellu’r cynnig a sut y byddai’n effeithio ar y trefniant/y ddealltwriaeth ar hyn o bryd. Cynigir caniatáu cyfnod o hyd at 2 flynedd i unrhyw newidiadau yn y trefniadau presennol gael eu cysoni ag egwyddorion y Polisi hwn.

Last Updated: 16/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud