Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Amlosgfa Llangrallo

Coychurch Crematorium

Cychurch Crematorium Logo

Gwasanaeth Nadolig 2017

Mynegai:
Mynediad at, ac o Amgylch yr Amlosgfa:
Cyfarwyddiadau

Cynllun o’r Amlosgfa
Oriau Agor

Trefniadau Archebu a Gwasanaethau:
Cyswllt

Archebu Gwasanaeth Amlosgi

Amseroedd Gwasanaethau

Dewisiadau ar gyfer Gwasanaethau

Y Cwrt Blodau

Rheolau a Chanllawiau Amlosgi:
Gofynion Cyfreithiol
Gofynion o ran Eirch
Tystio i Amlosgiad

Gweddillion Amlosgedig

Yr Ardd Goffa

Claddu Gweddillion Amlosgedig

Gweddillion Metel
Datgladdu

Allyriadau Mercwri (CAMEO)

Eitemau Coffa:
Cwrt Coffa
:
Llechi ar Wal

Bloc Fâs

Claddgelloedd y Cilfachau

Lleiniau Claddu

Cyflwyno Coeden Er Cof am Rywun

Lleoedd ar Wal

Meinciau Gardd
Coed Rhosod

Bloc Fâs

Llyfr Coffa

Ffenestri Lliw
Perchenogaeth ar Leiniau

Gosod Blodau a Phlethdorchau

Babanod Marw-anedig a Chynamserol

Pecyn Gwybodaeth am yr Amlosgfa

Cyswllt a Chwynion:
Cwynion Ffurfiol

Cwynion Anffurfiol
Yr Ombwdsmon

Cyfeiriadau Defnyddiol

Dolenni Defnyddiol:

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr: Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau
Gwasanaethau Mynwentydd
Ffioedd Amlosgi

 

Mynediad at, ac o Amgylch yr Amlosgfa

Cynllun o’r Amlosgfa:

Coychurch Crematorium Map W

Oriau Agor:

Swyddfa’r Amlosgfa

 • O ddydd Llun i ddydd Iau - 9.00 a.m. tan 5.00 p.m.
 • Dydd Gwener - 9.00 a.m. tan 4.00 p.m.
 • Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc - Ar gau

Tir yr Amlosgfa

Cyfnod yr Haf - O’r Sul olaf ym mis Mawrth tan y dydd Sadwrn olaf ym mis Hydref.

 • O ddydd Llun i ddydd Gwener - 9.00 a.m. tan 7.00 p.m
 • Dydd Sadwrn - 9.00 a.m. tan 5.00 p.m.
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc - 10.30 a.m. tan 5.00 p.m.

Cyfnod y Gaeaf - O’r dydd Sul olaf ym mis Hydref tan y dydd Sadwrn olaf ym mis Mawrth

 • O ddydd Llun i ddydd Iau - 9.00 a.m. tan 5.00 p.m
 • Dydd Gwener a dydd Sadwrn - 9.00 a.m. tan 4.00 p.m.
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc - 10.30 a.m. tan 4.00 p.m.

Sylwer
Bydd gatiau’r fynedfa’n cael eu cloi 10 munud cyn yr amser cau

Golygfa o’r Capel Coffa o’r llyn

Chapel Of Remembrance

Trefniadau Archebu a Gwasanaethau

Cyswllt
Amlosgfa Llangrallo
Llangrallo
Pen-y-bont ar Ogwr
CF35 6AB
Ffôn: 01656 656605
Ffacs: 01656 668108
E-bost: coychurchcrematorium@bridgend.gov.uk

Archebu Gwasanaeth Amlosgi

Bydd unrhyw archeb dros y ffôn yn cael ei hystyried yn un dros dro nes bod y ffurflen Cais Rhagarweiniol am Amlosgiad yn cyrraedd Swyddfa’r Amlosgfa. Mae’n rhaid i’r cyfarwyddiadau ar gyfer amlosgi gyrraedd y Swyddfa Amlosgi erbyn 10.00a.m. ar y diwrnod gwaith cyn y gwasanaeth. Ni fydd yr amlosgfa’n derbyn cyfrifoldeb am unrhyw gamddealltwriaethau cyn derbyn y ffurflen Cais Rhagarweiniol am Amlosgiad. Ni chaniateir unrhyw newid i fanylion gwreiddiol yr archeb oni bai y cyflwynir y newid yn ysgrifenedig neu drwy neges ffacs neu e-bost.

Mae’n rhaid i’r dystysgrif marwolaeth briodol a’r ffurflenni cais priodol gael eu harchwilio a’u cymeradwyo gan Ganolwr Meddygol yr Amlosgfa. Pan fo’r ymgeisydd yn dymuno archwilio’r dystysgrif feddygol, yna dylid cyflwyno’r ddogfennaeth erbyn 10.00a.m. 3 diwrnod gwaith cyn dyddiad y gwasanaeth.

Mae’n rhaid i Rheolwr Gwasanaethau Profedigaeth a Chofrestrydd gael eu hysbysu os yw’r person ymadawedig wedi marw o glefyd heintus. Mae rhestr gyfoes o glefydau heintus ar gael oddi wrth Gymdeithas Feddygol Prydain neu Ganolwr Meddygol yr Amlosgfa.

Gall Cyfarwyddwyr Angladdau gyflwyno archebion dros dro y tu allan i oriau swyddfa trwy gael mynediad at system archebu gyfrifiadurol sydd wedi’i chysylltu â dyddiadur yr Amlosgfa. Mae’n rhaid cadarnhau’r manylion ar y diwrnod gwaith nesaf sydd ar gael.

Amserau Gwasanaethau

Mae gan yr Amlosgfa ddau gapel – Capel Crallo a Chapel Coety. Capel Crallo yw’r mwyaf ac mae lle eistedd ynddo i 140 o alarwyr ac mae lle sefyll ychwanegol ar gael hefyd. Mae Capel Coety’n llai ac yn anenwadol ond yn fwy cartrefol, gyda lle eistedd i 70 o alarwyr.

Cynhelir gwasanaethau amlosgi rhwng yr amseroedd canlynol:-

 • O ddydd Llun i ddydd Iau - 9.00 a.m. tan 3.45 p.m.
 • Dydd Gwener - 9.00 a.m. tan 3.15 p.m.
 • Dydd Sadwrn - 9.30 a.m. tan 10.30 a.m
 • Dydd Sul a Gwyliau Banc - Ar Gau

 

Dylid nodi mai hyd gwasanaeth amlosgi yw 30 munud union (y gellir ei ymestyn fesul hanner awr os gofynnir wrth archebu’r gwasanaeth). Mae hyn yn ddigon o amser i wasanaeth lifo’n rhwydd heb fod gwasanaethau’n gorgyffwrdd

Crallo Chapel

 

Crallo Chapel


Dylai’r bobl hynny sy’n trefnu ac yn cynnal angladdau nodi bod yn rhaid i’r cyfnod hwn o 30 munud gynnwys digon o amser i adael i’r galarwyr ddod i mewn i’r capel a gadael y capel yn ogystal ag amser i gynnal y gwasanaeth. Byddai’n ddoeth sicrhau bod y person sy’n gweinyddu’r gwasanaeth yn ymwybodol y caniateir tua 20 munud iddo/iddi ar gyfer cynnwys y gwasanaeth ei hun

Coity Chapel

 

Coity Chapel

Dewisiadau ar gyfer Gwasanaethau

Mae naws ffurfiol a chrefyddol gwasanaeth yn ddewis i’r unigolyn yn gyfan gwbl ac nid oes rhaid iddi gydymffurfio ag unrhyw ofynion penodol. Gall teulu’r person ymadawedig drefnu gwasanaeth crefyddol, anghrefyddol neu ymwrthod yn llwyr â gwasanaeth ffurfiol, os byddant yn dymuno hynny. Fodd bynnag ni ddylai cynnwys unrhyw wasanaeth dramgwyddo’r bobl sy’n bresennol yn yr Amlosgfa. Bydd yr Amlosgfa’n darparu organ ac organydd a fydd yn chwarae’r holl emynau ac yn ymdrin yn uniongyrchol ag unrhyw geisiadau am gerddoriaeth ychwanegol ar yr organ. Bydd yr organydd yn chwarae cerddoriaeth ar yr organ wrth i bobl ddod i mewn ac wrth iddynt fynd allan yn yr achosion hynny lle na archebwyd cerddoriaeth wedi’i recordio rhag blaen. Dylai’r holl geisiadau am gerddoriaeth wedi’i recordio gael eu trefnu ymhell cyn y gwasanaeth angladdol, gyda’r Cyfarwyddwr Angladdau, a fydd yn archebu’r cerddoriaeth wedi’i recordio trwy’r cyflenwr preifat a gontractiwyd gan yr Amlosgfa. Bydd y gerddoriaeth y gofynnwyd amdani, y mae’n rhaid iddi fod yn gerddoriaeth sydd ar gael yn fasnachol, yn cael ei lawrlwytho gan gyflenwr yr Amlosgfa i system gyfrifiadurol cerddoriaeth capel yr Amlosgfa mewn pryd ar gyfer yr angladd. Mae’n rhaid i geisiadau o’r fath gael eu gwneud gan y Cyfarwyddwr Angladdau o leiaf ddau ddiwrnod gwaith cyn dyddiad yr angladd. Mae’n rhaid i’r Cyfarwyddwr Angladdau gyflwyno Ffurflen Cais am Gerddoriaeth yr Amlosgfa i’r Amlosgfa erbyn 10.00am ar y diwrnod gwaith cyn y gwasanaeth angladdol. Ceir cyfarwyddiadau llawn ar gyfer archebu cerddoriaeth wedi’i recordio ar Ffurflen Cais am Gerddoriaeth yr Amlosgfa.

Ni fydd cryno ddisgiau’n cael eu derbyn gan yr Amlosgfa ac ni fydd ceisiadau am gerddoriaeth sy’n dod i law ar ôl y dyddiad cau ar gyfer gwaith papur yn cael eu derbyn ychwaith. Ceidw’r Amlosgfa’r hawl i wrthod chwarae cerddoriaeth lle mae’n ystyried bod y cynnwys yn amhriodol.

Mae’r Amlosgfa’n darparu cyfleusterau ar gyfer cynhyrchu recordiadau sain a fideo o wasanaethau angladdol ac ar gyfer darlledu gwasanaethau angladdol dros y we. Dylai ceisiadau o’r fath gael eu trafod gyda’r Cyfarwyddwr Angladdau a dylai cais gael ei wneud yn yr adran briodol ar Ffurflen Cais am Gerddoriaeth yr Amlosgfa.

Gall teuluoedd ddarparu eu taflenni eu hunain ar gyfer y gwasanaeth a gall cyfarwyddwyr angladdau ddosbarthu’r rhain wrth y fynedfa i’r capeli. Y swyddog gwasanaethau sy’n gyfrifol am ddefnyddio switsh i ddechrau halio’r arch i lawr neu orchuddio’r arch (gan ddibynnu pa gapel a ddefnyddir) a dylai hyn ddigwydd yn unol â chais y teulu. Pan fydd y cynhebrwng wedi gadael y capel, bydd yr arch yn cael ei thynnu oddi ar y cataffalc a’i gosod yn y siambr amlosgi, yn union fel y’i derbyniwyd.

Bydd drysau’r allanfa sy’n arwain at y cwrt blodau’n cael eu hagor ar ddiwedd y gwasanaeth. Dylai’r holl alarwyr adael trwy’r drysau hyn i osgoi tarfu ar y gwasanaeth canlynol. Mae disgwyl i’r cyfarwyddwr angladdau sicrhau bod yr holl alarwyr wedi gadael y capel erbyn diwedd yr amser yr archebwyd y gwasanaeth ar ei gyfer er mwyn galluogi’r gwasanaeth nesaf i ddechrau ar amser.

Os yw’n ymddangos bod cynhebrwng gymaint ar ei hôl hi fel y byddai hyn yn tarfu ar angladdau eraill, mae gan Rheolwr Gwasanaethau Profedigaeth a Chofrestrydd hawl i ohirio’r gwasanaeth. Bydd y gwasanaeth yn cael ei aildrefnu ar gyfer amser hwyrach ar yr un diwrnod, yn dilyn trafod gyda phawb.

Mae staff yr amlosgfa wastad yn barod i drafod y gofynion unigol ar gyfer unrhyw wasanaeth. Fodd bynnag, dylid gwneud ymholiadau cyn diwrnod yr angladd.

Y Cwrt Blodau

Bydd unrhyw flodau’n cael eu harddangos yn y cwrt blodau a’r ardal o’i amgylch ar bwys enw’r person ymadawedig. Gall cyfarwyddwyr angladdau neu unigolion osod plethdorchau, tuswau neu flodau ar bwys y plac enw. Nid oes digon o le ar gael i gadw teyrngedau am gyfnodau hir a bydd blodau’n cael eu symud o’r cwrt blodau yn unol â’r amseroedd a ddangosir ar y waliau o amgylch. Os bydd yr Ymgeisydd am yr Amlosgiad neu deulu’r person ymadawedig yn dymuno dod i weld rhai o’r teyrngedau neu fynd â rhai oddi yno yn ystod y cyfnod hwnnw, dylent gysylltu â’r staff gweinyddol.

Ni ddylid symud blodau o’r cwrt blodau a’u gosod yn rhywle arall ar dir yr Amlosgfa, gan gynnwys y lleiniau coffa a’r ardd rosod. Nid yw arfer o’r fath yn cydymffurfio â rheoliadau’r Amlosgfa. Bydd teyrngedau blodau’n cael eu tynnu oddi yno a’u gwaredu, heb rybudd.

Rheoliadau a Chanllawiau’r Amlosgfa

Gofynion Cyfreithiol

Mae’r Amlosgfa’n aelod o Ffederasiwn yr Awdurdodau Claddu ac Amlosgi (FBCA) ac yn ymlynu wrth ei God Ymarfer Amlosgi. Mae’r ffwrneisi a’r ffordd y maent yn gweithio’n cydymffurfio â gofynion cyfredol Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 a chânt eu profi’n rheolaidd gan Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau hyn. Mae gan wasanaeth yr Amlosgfa ddwy ffwrnais amlosgi lawn-amser ac un ffwrnais wrth gefn y gellir ei defnyddio am uchafswm o 100 awr y flwyddyn. Caiff yr allyriadau eu monitro yn ystod pob amlosgiad ac mae’n bwysig mai dim ond defnyddiau naturiol sy’n cael eu gosod mewn arch.

Gofynion o ran Eirch

Mae’r Amlosgfa’n derbyn eirch wedi’u gwneud o gynhyrchion naturiol megis pren, pren haenog, gwiail neu gardbord. Mae’n rhaid bod gan eirch gwiail waelod pren gwastad solet heb unrhyw redwyr yn sownd ynddo. Dylai eirch pren neu eirch wedi’u gwneud o sgîl-gynnyrch pren fod yn hylosg iawn a pheidio ag allyrru mwg na rhyddhau nwy gwenwynig. Mae’n rhaid i eirch cardbord gael eu harchwilio’n gyntaf gan Rheolwr Gwasanaethau Profedigaeth a Chofrestrydd.

Ni fydd eirch â leinin sinc neu blwm yn cael eu derbyn ar gyfer eu hamlosgi. Ni ddylid defnyddio metel o unrhyw fath wrth weithgynhyrchu eirch heblaw fel sy’n angenrheidiol er mwyn eu gwneud yn ddiogel a hyd yn oed wedyn dim ond metel â chynnwys fferws uchel ddylai gael ei ddefnyddio. Ni ddylai fod darnau croes yn sownd wrth waelod yr arch, ond gellir gosod stribedi pren ar hyd yr arch os bydd hynny’n ofynnol o ystyried llawr yr arch.

Ni ddylai’r arch fod wedi’i pheintio na’i farneisio. Os oes angen gellir ei gorchuddio â lliain addas, a fydd yn cael ei thynnu i ffwrdd cyn yr amlosgiad. Ni ddylid defnyddio cynhyrchion a weithgynhyrchwyd mewn polyfinyl clorid (PVC) i adeiladu’r arch na’r eitemau arni. Dim ond ar gyfer y plât enw ar yr arch y dylid defnyddio polystyren ac ni ddylai bwyso mwy na 90 gram.

Ar gyfer eirch sy’n fwy na 71 cm o led, 48 cm o ddyfnder a 198 cm o hyd mae angen amodau archebu arbennig er mwyn cydymffurfio â Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990. Hysbysir ynghylch y dimensiynau uchaf ar adeg gwneud y cais.

Ni ddylai leinin yr arch gynnwys llwch lli, gwlân cotwm na phapur. Os bydd amgylchiadau’n mynnu hynny, gellir defnyddio defnydd selio addas. Ni chaniateir rwber, polyfinyl clorid, pyg na sylweddau tebyg ar unrhyw gyfrif.

Ni ddylid gosod unrhyw eitemau ychwanegol yn yr arch heb ganiatâd penodol Rheolwr Gwasanaethau Profedigaeth a Chofrestrydd. Mae’n rhaid i Gyfarwyddwyr Angladdau lofnodi’u cytundeb cyn y derbynnir amlosgiad. Bydd methu â gwneud hynny’n arwain at wrthod amlosgiad.

Er mwyn cydymffurfio â Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990, ni ddylai eirch/blychau gynnwys eitemau o natur hylosg sy’n debygol o achosi perygl i staff sy’n gweithredu’r amlosgydd, neu achosi difrod i offer. Bydd unrhyw un y ceir ei fod wedi mynd yn groes i’r rheoliadau hyn yn cael ei riportio i Adran Iechyd yr Amgylchedd.

Enghreifftiau o eitemau o’r fath yw:-

erosolau, poteli gwydr ac ati. Ni ddylid gadael unrhyw gastiau plastr ar y corff ar gyfer ei amlosgi.

Mae’n rhaid arnodi’r arch ag enw ac oedran y person ymadawedig a bydd y manylion hyn yn cael eu gwirio gan staff yr Amlosgfa pan fydd y cynhebrwng yn cyrraedd. Bydd gwasanaeth yr Amlosgfa’n darparu elor i gludo’r arch i gataffalc y capel ond y cyfarwyddwr angladdau sy’n gyfrifol am neilltuo digon o bobl i gario’r arch. Bydd unrhyw alarwyr sy’n rhoi cymorth i gario’r arch yn gwneud hynny ar eu menter eu hunain ac ni fydd yr Amlosgfa’n derbyn cyfrifoldeb am unrhyw anafiadau a geir.

Unwaith y caiff yr arch ei gosod ar y cataffalc, Amlosgfa Llangrallo sy’n gyfrifol amdani.

Tystio i Amlosgiad

Gall yr Ymgeisydd am Amlosgiad, neu ei gynrychiolwyr, fod yn dyst i osod yr arch yn y siambr amlosgi os gwneir trefniadau ymlaen llaw. Fodd bynnag, caiff nifer y tystion ei bennu yn ôl disgresiwn Rheolwr Gwasanaethau Profedigaeth a Chofrestrydd a byddant yn cydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau a roddir tra’u bod yn yr ardal amlosgi. Mae’n rhaid i’r trefniadau hyn gael eu gwneud gyda’r Rheolwr cyn diwrnod yr angladd.

Gweddillion Amlosgedig

Oherwydd y broses a ddefnyddir i baratoi gweddillion amlosgedig, ni fydd yn bosib rhyddhau gweddillion amlosgedig tan o leiaf 10.00 a.m. ar y diwrnod gwaith yn dilyn yr amlosgiad. Mae’r Amlosgfa’n darparu detholiad bach o gynwysyddion amlosgi ond gall cyfarwyddwr angladdau ddarparu blychynnau eraill. Mae’n rhaid bod enw llawn y person ymadawedig wedi’i nodi’n glir ar y cynhwysydd.

Dim ond i’r cyfarwyddwr angladdau penodedig, yr Ymgeisydd am Amlosgiad neu ei gynrychiolydd penodedig y gellir rhyddhau gweddillion amlosgedig. Mae’n rhaid i dderbynneb gael ei llofnodi gan y ddau barti ac mae’n rhaid rhoi Tystysgrif Amlosgi gyda’r gweddillion. Bydd yr Amlosgfa’n cadw’r gweddillion amlosgedig am un mis calendr yn unig ar ôl dyddiad yr amlosgiad. Ar ddiwedd y cyfnod hwnnw, os nad oes trefniadau wedi cael eu gwneud ar gyfer eu gwaredu, bydd Rheolwr Gwasanaethau Profedigaeth a Chofrestrydd’n rhyddhau’r gweddillion amlosgedig i’r Cyfarwyddwr Angladdau ac yn codi’r ffioedd priodol. Lle y bo’n bosib, dylai’r Ymgeisydd am Amlosgiad wneud ei ddymuniadau’n hysbys ar adeg cyflwyno’r cais.

Gweddillion Metel

Mae Amlosgfa Llangrallo’n cymryd rhan mewn cynllun cenedlaethol i amlosgfeydd ar gyfer ailgylchu gweddillion metel sy’n deillio o’r broses amlosgi. Mae sefydliad yn casglu’r cynhyrchion gwastraff hyn yn rheolaidd ac yn ailgylchu’r deunydd yn belenni metel. Mae’r holl elw a geir o werthu eitemau o’r fath yn mynd i gyrff elusennol sy’n gysylltiedig â phrofedigaeth. Mae’r caniatâd i ddefnyddio cynhyrchion gwastraff o’r fath wedi’i gynnwys yn y ddogfennaeth ar gyfer yr amlosgiad.

Datgladdu

Mewn rhai achosion, mae teuluoedd yn gofyn am ddatgladdu gweddillion a’u hail-gladdu mewn lleoliad arall. Caiff y gweithdrefnau ar gyfer gweithred o’r fath eu rheoli gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ac er mwyn cyflwyno unrhyw gais am Drwydded Datgladdu mae angen cael caniatâd y perthynas agosaf, yn ogystal â pherchennog y llain/tir/bedd. Gall staff gweinyddol yr Amlosgfa roi cymorth gyda’r ddogfennaeth angenrheidiol a chynnig cyngor gwerthfawr ynghylch y mater hwn.

Allyriadau Mercwri (CAMEO)

Yn 2005 fe gyhoeddodd Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) ei gynllun i gael gostyngiad o 50% mewn allyriadau mercwri o amlosgfeydd y DU gan ddechrau ar 31ain o Ragfyr 2012.

Fe luniodd Ffederasiwn Awdurdodau Amlosgi Prydain (FBCA) a’r Gymdeithas Amlosgi gynnig i osod y costau i’r amlosgfeydd hynny a fyddai’n gosod cyfarpar i ostwng allyriadau mercwri yn erbyn cyfraniadau gan y rheiny na fyddai’n gwneud hynny. Goruchwyliwyd y cynnig hwn gan Sefydliad Gostwng Allyriadau Mercwri gan Amlosgfeydd (CAMEO) ac fe’i derbyniwyd gan DEFRA.

Yr Ardd Goffa

Agorwyd yr Ardd Goffa yn haf 1998 ac mae’n cynnwys ardaloedd o lawntiau, planhigion, blodau, llwyni a choed garddwrol, sy’n darparu lleoliadau tawel ynghyd â llwybrau a meinciau. Mae’r ardd yn derbyn gofal fel cofeb barhaol i bawb y mae’u gweddillion wedi’u gwasgaru yma.

Caiff gweddillion amlosgedig eu gwasgaru’n rhydd dros wyneb y lawntiau unigol, yn dilyn y drydedd wythnos ar ôl y seremoni amlosgi. Mae pedair lawnt, pob un ohonynt ag enw unigol, a chedwir cofnod o’r lawnt arbennig a ddewiswyd ar gyfer gweddillion amlosgedig unrhyw berson ymadawedig penodol.

 

Gall teulu wneud trefniadau i dystio i wasgaru gweddillion rhywun hoff a dewis y lleoliad ar unrhyw lawnt. Fel arall, gall teulu ofyn am wasgaru’r gweddillion ar unrhyw lawnt o’u dewis hyd yn oed os nad ydynt yn tystio i’r gwasgaru. Mae hyn o fudd arbennig pan fo teulu’n dymuno cysylltu aelodau â’r un lawnt.

Scatter Lawn Area

Mae cwrt canolog yn darparu canolbwynt ar gyfer lawntiau’r Ardd Goffa ac yn cynnwys eitemau i goffau’r rheiny y mae eu gweddillion wedi’u gwasgaru. Dylid nodi na chaniateir i bobl osod teyrngedau blodau ar y lawntiau. Fodd bynnag, ceir darpariaeth ar rai cofebion ar gyfer pethau dal blodau. Gellir gosod blodau hefyd yn y Capel Coffa.

Pan fo’r Ymgeisydd yn gofyn am gael tystio i wasgaru gweddillion amlosgedig, dylid trefnu apwyntiad yn ystod oriau swyddfa. Codir tâl ychwanegol am y gwasanaeth hwn. Os digwyddodd yr amlosgiad mewn amlosgfa arall, mae’n rhaid i’r gweddillion amlosgedig, y Dystysgrif Amlosgi, y cais ysgrifenedig a’r taliad priodol gael eu danfon i swyddfa weinyddol yr Amlosgfa cyn dechrau gwasgaru’r gweddillion. Os ydych yn dymuno gwasgaru gweddillion mewn mynwent eglwys, mewn mynwent neu ar dir preifat, mae’n rhaid i chi gael caniatâd y tirfeddiannwr.

Claddu Gweddillion Amlosgedig

Agorwyd estyniad i ardal y lleiniau claddu ym mis Ionawr 2012. Mae’n ardal sydd wedi’i thirlunio’n hardd, y ceir mynediad iddi ar hyd rhodfa o goed ceirios sy’n arwain at faes parcio pwrpasol.

Mae gan y lleiniau claddu blinthiau gwenithfaen llwyd caboledig, y gellir gosod placiau coffa gwenithfaen du arnynt. Darperir dwy fas flodau o fewn y plinth gwenithfaen a gall y lleiniau dderbyn hyd at dair set o weddillion amlosgedig mwn yrnau alwminiwm a hyd at dri phlac. Mae hyn yn cynnig yr opsiwn i ailagor y llain ar gyfer dwy gladdedigaeth ychwanegol yn dilyn y gladdedigaeth wreiddiol.

Dylid nodi mai dim ond mewn dwy fas flodau sydd wedi’u gosod o fewn y plinth gwenithfaen y gellir rhoi blodau, a bod teyrngedau wedi’u gwahardd o bob rhan arall o’r plinth a’r ardaloedd glaswelltog ar bwys y plinth.

Stained Glass

 

Stained Glass Window in Cloister

 

Eitemau Coffa

Mae nifer o wahanol fathau o eitemau coffa fel a nodir isod:-

Cwrt Coffa

Y cwrt coffa yw nodwedd ganolog yr Ardd Goffa ac mae’n cynnwys eitemau coffa ar gyfer anwyliaid y mae’u gweddillion wedi’u gwasgaru yn y lawntiau o amgylch. Mae’r llwybr addurnol cyfagos a’r ardaloedd eistedd tawel o fewn y cwrt yn lleoliad tawel ar gyfer eitemau coffa ag arddulliau amrywiol, ac yn ganolbwynt i lawntiau cyfagos yr Ardd Goffa.

Mae’r Cwrt yn cynnig dau ddull coffau:

Coflechi ar y Wal

Mae coflechi wedi’u lleoli ar hyd y llwybr addurnol sy’n arwain at y cwrt a hefyd yn y cwrt ei hun. Gellir prynu placiau gwenithfaen a’u harysgrifennu ag enwau anwyliaid.

Caiff placiau gwenithfaen eu gosod ar wal goffa sy’n debyg i garreg Efrog o ran lliw a gwead. Caiff y lle ar y wal ei brydlesu am gyfnod o bymtheng mlynedd a gellir ymestyn y brydles am gyfnodau pellach o bymtheng mlynedd. Os na fydd eich teulu’n dymuno adnewyddu’r brydles gallant adhawlio’u coflech.

Blociau Fâs

Mae blociau fâs o wenithfaen a charreg Efrog yn amgylchynu’r cwrt canolog. Caiff placiau eu gosod yng nghilfach unigol pob bloc fâs a gellir eu personoli ag arysgrifen. Darperir fâs blodeuglwm uwchben pob plac sy’n galluogi teuluoedd i osod tusw bach o flodau fel teyrnged. Caiff y bloc fâs ei brydlesu am gyfnod o bymtheng mlynedd a gellir ymestyn y brydles am gyfnodau pellach o bymtheng mlynedd. Os na fydd eich teulu’n dymuno adnewyddu’r brydles gallant adhawlio’u coflech.

Claddgelloedd y Cilfachau

Hefyd yng nghwrt canolog yr Ardd Goffa mae’r claddgelloedd yng Nghilfachau Sanctum:

Sanctum I

Mae wyneb y gladdgell yn y gilfach uwchddaearol hon yn cynnwys coflech wenithfaen fawr. Bydd eich saer maen cofebion lleol yn gallu eich cynghori ynghylch arysgrifen bersonol. Os yw ail wrn yn mynd i fod yn cael ei osod yn y gilfach maes o law, efallai yr hoffech adael lle ar eich plac ar gyfer arysgrifen ychwanegol.

Sanctum II

Mae caead y gladdgell danddaearol hon yn cynnwys coflech wenithfaen. Dylid ceisio cyngor staff yr Amlosgfa ynghylch dyluniad y goflech a’r arysgrifen arni. Os yw ail wrn yn mynd i fod yn cael ei osod yn y gladdgell, mae’n rhaid gwneud trefniadau i osod coflech newydd yn lle’r un bresennol er mwyn gwneud lle i’ch arysgrifen ddiwygiedig.

Lleiniau Claddu

Burial PlotsMae gan y lleiniau claddu blinthiau coffa gwenithfaen llwyd caboledig, y gellir gosod placiau coffa gwenithfaen du arnynt, a’r rheiny’n cael eu darparu gan yr Amlosgfa. Mae pob llain claddu’n derbyn hyd at dri phlac y gellir eu personoleiddio ag arysgrif ac arwyddlun.

Cyflwyno Coeden Er Cof Am Rywun

Mae nifer o goed ar gael ar dir yr Amlosgfa i’w cyflwyno er cof am rywun. Mae’r coed wedi cael eu plannu mewn amgylchoedd naturiol ac maent eisoes wedi ymsefydlu.

Fe’ch gwahoddir i brynu plac wedi’i wneud o lechen Gymreig, a gaiff ei arysgrifennu ag enwau eich anwyliaid, a’i osod wedyn wrth ochr eich dewis goeden.

Caiff y Goeden Goffa ei phrydlesu am gyfnod o 15 mlynedd. Os na fydd y prynwr yn dymuno adnewyddu’r brydles wedi i’r cyfnod o 15 mlynedd ddod i ben gall adhawlio’i blac.

Lleoedd ar Wal

Mae cofebion ar ffurf placiau mawr o wenithfaen ar y wal yn harddu waliau allanol y capel. Caiff y lleoedd hyn eu prynu gan yr Amlosgfa, ac ar ôl prynu lle dylech ymweld â saer maen cofebion lleol sydd ar restr gymeradwy’r Amlosgfa, er mwyn prynu plac addas ar gyfer y wal a gellir wedyn prynu arysgrifen gan saer maen cofebion sydd ar restr gymeradwy’r Amlosgfa.

Meinciau Coffa

Mae Amlosgfa Llangrallo’n darparu opsiynau ar gyfer cyflwyno meinciau coffa er cof am bobl ar dir yr amlosgfa ond mae hyn yn ddibynnol ar nifer y meinciau sydd ar gael ar y pryd. Mae’r meinciau wedi’u lleoli mewn safleoedd a bennwyd rhag blaen. Os yw hyn o ddiddordeb i chi, cysylltwch â staff yn Swyddfa’r Amlosgfa a bydd yn dda ganddynt drafod y meinciau sydd ar gael ar y pryd ac egluro’r opsiynau mewn mwy o fanylder.

Coed Rhosod

Fe wnaeth yr Ardd Rosod goffa ryddhau’r rhosyn olaf a oedd ar gael yn haf 1998 ac mae bellach yn gyfyngedig i ailagor lleiniau rhosod presennol sy’n eiddo i deuluoedd. Gall pob coeden rosod dderbyn pedwar wrn o weddillion amlosgedig wrth fonyn y rhosyn. Gellir trefnu placiau o lechen Gymreig trwy swyddfa’r Amlosgfa.

Blociau Fâs

Mae rheoliadau penodol i’w cael mewn perthynas â gosod blociau fâs yng nghloestrau’r capel ac o amgylch yr Amlosgfa a chaiff y rheoliadau hyn eu harddangos lle y bo’n briodol. Mae gan bob lle ar gyfer fâs brydles y gellir ei hadnewyddu bob tair blynedd.

Llyfr Coffa

Caiff Llyfr Coffa ei arddangos mewn cabinet yn y Capel Coffa. Mae teuluoedd yn gallu cofio am anwyliaid mewn llyfr â rhwymiad felwm ac ymyl aur sydd wedi’i addurno ag arfbais yr Amlosgfa. Gellir cael manylion pellach a’r costau o Swyddfa’r Amlosgfa.

Book Of Remembrance

Capel gyda’r Llyfr Coffa’n cael ei arddangos

Capel gyda’r Llyfr Coffa’n cael ei arddangos

Darperir agoriad ar gyfer pob diwrnod o’r flwyddyn a bydd y gyfrol ar agor bob dydd ar y dudalen briodol fel y gellir gweld y cofnodion ar yr un dyddiad yn y dyfodol.

Gellir gwneud trefniadau gyda Swyddfa’r Amlosgfa i droi tudalennau’r llyfr i dudalen briodol. Dylid trefnu apwyntiad ymlaen llaw ar gyfer hyn. Byddwch yn ymwybodol ei bod yn bosib y bydd y llyfr wedi cael ei dynnu oddi yno er mwyn ail-arysgrifennu ar adegau penodol.

Caiff yr arysgrifau eu gwneud â llaw gan grefftwyr ac maent yn cynnig yr un rhagoriaeth artistig â’r enghreifftiau gorau o lawysgrifau addurnol canoloesol. Gall arysgrifau gynnwys dwy, pump neu wyth llinell, a gellir cynnwys bathodyn, blodyn neu arwyddlun personol gyda chofnod pump neu wyth llinell.

 

Ffenestri Lliw

Ceir ffenestri lliw ar hyd y cloestr ar y llwybr i’r prif gapel. Mae ffenestri addurnol ychwanegol wedi’u gosod uwchlaw’r fynedfa ac yn ffenestri ochr Capel Crallo.

Cafodd y dyluniadau eu gwneud gan amryw artistiaid o fri a myfyrwyr o Ysgol Gelf Abertawe.

Cafodd rhai panelau eu neilltuo fel eitemau coffa ond, yn anffodus, maent i gyd wedi cael eu

Cloister

 

Stained Glass Windows in Cloister

Perchenogaeth ar Leiniau

Yr Ymgeisydd am Amlosgiad sy’n dod i fod yn berchen ar lain claddu oni roddir cyfarwyddyd gwahanol ar adeg cyflwyno’r ddogfennaeth ar gyfer amlosgiad. Nid yw’r Amlosgfa’n derbyn cydberchenogaeth gan y gallai hyn arwain at anawsterau wrth awdurdodi gweithredoedd i ailagor lleiniau claddu yn y dyfodol.

.

Stained Glass In Cloister

 

Gosod Blodau neu Blethdorchau

Mae’r Amlosgfa’n estyn croeso i bobl osod plethdorchau Nadoligaidd a chaiff yr amodau ar gyfer yr arfer hwn eu dangos ar hysbysfyrddau sydd wedi’u lleoli ym mhob ardal goffa. Ni chaniateir gosod plethdorchau ar lawntiau gwasgaru o fewn yr Ardd Goffa. Caiff pob plethdorch Nadoligaidd ei thynnu ymaith ar ôl y 12fed noson.

Er mwyn diogelu golwg y tir, mae’r Capel Coffa wedi cael ei baratoi i dderbyn blodau toredig yn unig, a’r rheiny wedi’u gosod yn y fasys a ddarperir gan yr Amlosgfa.

Babanod Marw-anedig a Chynamserol

O fewn Gardd Rosod yr Amlosgfa mae dau wely rhosod sydd wedi’u cysegru’n arbennig i fabanod marw-anedig neu gynamserol. Caiff gweddillion amlosgedig eu gwasgaru’n rhydd o fewn gwely. Mae cofeb gyffredin fawr a choeden rosod yn coffau pawb sydd wedi’u claddu. Gellir trefnu ar gyfer claddu gweddillion amlosgedig mewn lleiniau o’r fath trwy swyddfa weinyddol yr Amlosgfa.

Mae gan yr Amlosgfa hefyd drefniant gydag Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont, ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, ar gyfer amlosgi babanod cynamserol mewn modd sensitif. Mae’r babanod hyn wedi cael eu rhoi yng ngofal yr ysbyty gan eu rhiant/rhieni a chânt eu derbyn gan yr Amlosgfa trwy broses ddienw a chyfrinachol. Yn dilyn yr amlosgiad caiff gweddillion amlosgedig y babanod eu gwasgaru ar lawntiau’r Ardd Goffa. Dylai rhieni sy’n dewis y trefniant hwn gael rhif achos cyfrinachol eu baban gan yr Ysbyty er mwyn derbyn manylion amlosgiad a man gorffwys eu baban gan Swyddfa’r Amlosgfa.

Ni chaniateir gosod teyrngedau ar ffurf blodau ar lawntiau’r Ardd Goffa ond mae cwrt canolog yn cynnwys dewisiadau coffau ar gyfer y rheiny y mae’u gweddillion wedi’u gwasgaru ar y lawntiau o amgylch. Gall staff Swyddfa’r Amlosgfa ddarparu manylion ar gais. Gellir hefyd osod blodau sydd newydd gael eu torri yn y Capel Coffa mewn fasys a ddarperir gan yr Amlosgfa.

Pecyn Gwybodaeth am yr Amlosgfa

Anfonir pecyn gwybodaeth at bob Ymgeisydd am Amlosgiad yn syth ar ôl amlosgiad. Bydd y pecyn yn disgrifio’r dewisiadau ar gyfer coffau sydd ar gael yn yr Amlosgfa ac maent yn cynnwys y ffurflenni cais angenrheidiol. Mae staff gweinyddol yr Amlosgfa wastad yn barod i gynorthwyo teuluoedd gyda materion o’r fath a gallant gynnig arweiniad pellach a manylion y costau.

Cyswllt a Chwynion

Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth am y gwasanaethau – cysylltwch â:

Joanna Hamilton
Rheolwr Gwasanaethau Profedigaeth a Chofrestrydd
Amlosgfa Llangrallo
Llangrallo
Pen-y-bont ar Ogwr
CF35 6AB
Ffôn: 01656 656605
Ffacs: 01656 668108
E-bost: coychurchcrematorium@bridgend.gov.uk

Gall unrhyw fath o fethiant wrth ddarparu gwasanaeth yn ystod profedigaeth gael effaith drawmatig ac mae’r Amlosgfa’n cydnabod pwysigrwydd ymchwilio ac ymateb i unrhyw gwynion sy’n deillio o unrhyw fethiannau o’r fath. Mae gan unrhyw gwsmer neu grŵp, neu rywun sy’n gweithredu ar eu rhan, hawl i gwyno’n bersonol, trwy lythyr neu dros y ffôn, yn uniongyrchol wrth Rheolwr Gwasanaethau Profedigaeth a Chofrestrydd. Er y gobeithir y bydd staff yr amlosgfa’n gallu ymdrin â’r materion hyn, mae’r drefn gwynion a fabwysiadwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn berthnasol i Amlosgfa Llangrallo a chaiff y manylion eu darparu isod.

Mae proses gwynion tri cham sy’n cynnwys:-

 • Cam Cwyno Anffurfiol
 • Y Cam Cwyno Ffurfiol
 • Y Cam Adolygu

Y Cam Cwyno Anffurfiol

Mae’n well i bawb os gellir ymdrin â chwynion cyn gynted â phosib. Cysylltwch yn gyntaf â’r swyddfa neu’r unigolyn yr ydych yn ymdrin â hi/ag ef fel arfer, ac fe wnawn geisio datrys y broblem yn gyflym a heb gŵyn ffurfiol.

Y Cam Cwyno Ffurfiol

Os na chaiff eich cwyn ei datrys yn ystod y cam anffurfiol gallwch gyfleu cwyn ffurfiol. Gallwch wneud hyn naill ai trwy’r e-bost, trwy lythyr neu gan ddefnyddio Ffurflen Cwyn Gorfforaethol . Byddai o gymorth pe gallech roi gwybod inni beth sydd wedi mynd o’i le yn eich tyb chi a beth ddylem ei wneud yn eich tyb chi i unioni’r sefyllfa. I gyfleu cwyn ffurfiol cysylltwch â:-

Cwynion Corfforaethol

Y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB

Ffôn: 01656- 643565
E-bost: complaints@bridgend.gov.uk

Yr Ombwdsmon

Mae gennych hawl ar unrhyw adeg i gyfeirio eich cwyn at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, sy’n ymdrin â chwynion am gamweinyddu, e.e. annhegwch neu oedi. Gellir cysylltu â’r Ombwdsmon yn:

1 Ffordd Yr Hen Gae
Pencoed
Pen-y-bont ar Ogwr
CF35 5LJ

Ffôn: 01656-641150
Ffacs: 01656-641199

E-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk
Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk

Cyfeiriadau Defnyddiol

Uned y Crwneriaid / Coroners Unit
Y Weinyddiaeth Amddiffyn / Ministry of Justice
2nd Floor
102 Petty France
London
SW1H 9AJ

Gofal Galar CRUSE
PO Box 800
Richmond
Surrey
TW9 1RG
www.cruse.org.uk
Ffôn: 020 8939 9530
E-bost: info@cruse.org.uk
Llinell Gymorth RHADFFON: 0808 808 1677 (Llun-Gwe, 9:30am - 5:00pm)

Gofal Galar CRUSE i Bobl Ifanc
E-bost: info@rd4u.org.uk (i bobl ifanc sy’n mynd trwy brofedigaeth)

Compassionate Friends (i rieni’n dilyn marwolaeth plentyn)
53 North Street
Bristol
BS3 1EN
Ffôn: 0845 123 2304

Y Prosiect Profedigaeth i Hoywon a Lesbiaid
Ffôn: 0207 403 5969 (o 7 p.m. Llun, Maw, Iau)

Y Samariaid
Ffôn: 116123
Cymorth Cyfrinachol i Unrhyw Un Mewn Argyfwng

Y Gymdeithas Marw-enedigaeth a Marwolaeth Cyn Geni
23 Portland Place
London
WC1X 8JU

Elusen Profedigaeth Plant
Aston House, West Wycombe
High Wycombe, Bucks HP14 3AG
(Llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 5pm. )
Ffôn: 01494 446648
E-bost: support@childbereavement.org.uk

Age Concern Cymru
Ffôn: 029 2037 1566
www.accymry.org.uk

Y Ganolfan Marwolaeth Naturiol
12a Blackstock Mews
Blackstock Road
London
N4 2BT
Ffôn: 0871 288 2098
www.naturaldeath.org.uk

Y Gofrestr Profedigaeth (mae’n atal post digroeso)
FREEPOST
Sevenoaks
Kent
TN13 1YR
www.the-bereavement-register.org.uk

Llinell Gymorth Profiant a Threth Etifeddu
Ffôn: 0845 302 0900
www.hmrc.gov.uk/cto

Y Gwasanaeth Pensiwn
Ffôn: 0845 606 0265

Cymdeithas Genedlaethol Gwragedd Gweddw
3rd Floor
48 Queens Road
Coventry
CV1 3EH
Ffôn: 0845 838 2261
www.nawidows.org.uk

Asiantaeth Personél Milwrol a Chyn-aelodau’r Lluoedd Arfog
Norcross
Blackpool
FY5 3WP
Ffôn: 0800 169 2277

Cymdeithas Gweddwon Milwyr Prydain Fawr
c/o 48 Pall Mall
London
SW1Y 5JY
Ffôn: 08700 241 1305
www.warwidowsassociation.org.uk

Cyngor Cyfreithiol Cymunedol
Ffôn: 0845 345 4345
www.clsdirect.org.uk

 

Last Updated: 28/11/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud