Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwasanaethau Profedigaeth

Lilies

Cynnwys

Dolenni Defnyddiol:

Gwybodaeth am Fynwentydd

Cyfeiriadau

Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb fel ‘Awdurdod Claddu’ am un ar ddeg o fynwentydd a thair mynwent eglwys, sydd wedi’u lleoli yn:-

LLEOLIAD

CYFEIRIAD

COD POST

AGORWYD

CYFARWYDDIADAU

BLAENOGWR

Park Street, Nant-y-moel

CF32 7SH

1888

Clic yma

PEN-Y-BONT

Cemetery Road, Bridgend

CF31 1YY

1894

Clic yma

GELLIRON

Alexandra Road, Pontycymer

CF32 8HB

1889

Clic yma

GLYNOGWR

Church Place, Glynogwr, Melin Ifan Ddu

CF35 6EL

1888

Clic yma

TRELALES

Lôn Roger, Trelales

CF32 0HU

1980

Clic yma

MAESTEG

Cemetery Road, Maesteg

CF34 0ND

1883

Clic yma

PEN-COED

Heol Felindre, Pen-coed

CF35 5HZ

1953

Clic yma

PORTHCAWL

Heol y Pîl, Notais, Porthcawl

CF36 5TF

1934

Clic yma

PWLLYPANT

Cemetery Road, Cwm Ogwr

CF32 7HT

1887

Clic yma

SARN

Sarn Hill, Sarn

CF32 9RP

1936

Clic yma

MYNWENT EGLWYS LLANGEINWYR

Eglwys Sant Ceinwyr, Llangeinwyr

CF32 8RX

ANHYSBYS

Clic yma

CORNELI

Ffordd yr Eglwys, Gogledd Corneli

CF33 4HW

1925

Clic yma

MYNWENT EGLWYS BETWS

Eglwys Dewis Sant, Heol Betws, Betws

CF32 8TB

ANHYSBYS

Clic yma

MYNWENT EGLWYS GLYNOGWR

Eglwys Sant Tyfodwg, Glynogwr, Melin Ifan Ddu

CF35 6EL

ANHYSBYS

Clic yma

Mae’r gwasanaeth gweithrediadol wedi’i leoli yn nepo’r Cyngor yn:-
Pandy Park, Abercynffig, CF32 9RE

Cyswllt

Dylid cyfeirio’r holl gofnodion a gohebiaeth mewn perthynas â chladdedigaethau at:-

Cyswllt

Amlosgfa Llangrallo

Llangrallo

Pen-y-bont ar Ogwr

CF35 6AB

Ffôn: 01656 656605

Ffacs: 01656 668108 E-bost: burials@bridgend.gov.uk

Oriau Agor

Mae Swyddfa’r Gwasanaeth Mynwentydd wedi’i lleoli o fewn y brif Swyddfa Ddinesig ac mae ar gael ar yr adegau canlynol:-

O ddydd Llun i ddydd Iau

9 a.m. tan 5 p.m.

 Dydd Gwener

9 a.m. tan 4 p.m.

Dydd Sadwrn, Dydd Sul a Gwyliau Banc - ar gau

Archebu Gwasanaeth a Threfniadau ar gyfer Gwasanaethau

Archebu Gwasanaeth

Staff gweinyddol y fynwent sy’n gyfrifol am dderbyn y manylion archebu gan y Cyfarwyddwr Angladdau neu’r Teulu a hysbysu’r staff gweithredol ynghylch y trefniadau. Lle bynnag y bo’n bosib, trefnir fod y claddu’n digwydd o fewn 3 ddiwrnod gwaith clir. (Mae hyn ar yr amod bod yr holl wybodaeth berthnasol wedi cael ei darparu ar adeg archebu).

Y Cyfarwyddwr Angladdau sy’n gyfrifol am sicrhau bod yr holl wybodaeth a ddarperir yn gywir a bod gan yr ymgeisydd hawl i ailagor bedd. Os yw cofeb yn mynd i gael ei thynnu, bydd y Cyfarwyddwr Angladdau’n cyfarwyddo Saer Maen Cofebion ac mae’n rhaid trefnu bod y gwaith yn digwydd cyn gynted â phosib ar ôl yr archeb. Bydd hyn yn galluogi’r gwasanaeth mynwentydd i reoli staff gweithredol ac offer ar gyfer cyflawni’r gwaith yn y modd mwyaf effeithlon. Mae’n rhaid rhoi gwybod ar unwaith am unrhyw newidiadau i fanylion a gallai hyn arwain at godi tâl ychwanegol.

Bydd yr Hysbysiad Claddu’n cael ei gyflwyno i’r swyddfa'r Amlosgfa, erbyn 10 am 3 diwrnod gwaith cyn dyddiad y gwasanaeth, cofnodion claddedigaethau cyfrifiadurol. Lle prynir bedd neu lain amlosgi newydd, manylion yr ymgeisydd fydd yn cael eu cofnodi fel perchennog y bedd/llain a chaiff yr Hawliau Neilltuedig perthnasol eu hanfon ymlaen at yr unigolyn hwnnw. Mae’n hanfodol sicrhau bod yr aelod cywir o’r teulu’n cyflwyno’r cais, oherwydd wedi hynny, yr aelod hwnnw fydd â rheolaeth gyfreithiol ar y defnydd o fedd a chofebion a osodir arno.

Eirch

Mae’r gwasanaeth mynwentydd yn gweithio ar y sail bod y mesuriadau ar gyfer eirch a ddarperir gan Gyfarwyddwyr Angladdau’n gadael lle ar gyfer darnau sy’n gwthio allan megis dolenni neu addurnau. Wedyn bydd personél y fynwent yn sicrhau bod dimensiynau’r bedd yn gadael lle i’r arch symud yn rhwydd o fewn yn y bedd.

Derbynnir eirch wedi’u gwneud o gynhyrchion naturiol megis pren, pren haenog, gwiail neu gardbord fel defnyddiau addas ar gyfer claddu. Fodd bynnag, dylai enw’r person ymadawedig fod wedi’i nodi’n glir ar ben yr arch.

Caiff bob bedd ei gynnal gan ategion arbenigol a gellir derbyn eirch ag uchafswm hyd o 2m (6’7”). Ar gyfer unrhyw ddimensiynau uwch na hyn byddai angen sylw arbennig ac amser ychwanegol i baratoi’r bedd. Mewn achosion o’r fath, dylai’r Cyfarwyddwr Angladdau drafod y manylion gyda’r Swyddog Claddedigaethau.

Trefniadau ar gyfer Gwasanaethau

Trefnir amseroedd angladdau er mwyn caniatáu cyfnod digonol i gynebryngau wasgaru ac i feddi gael eu llenwi â phridd rhwng amseroedd a drefnwyd. Gellir cynnal y gwasanaethau rhwng yr oriau canlynol:-

O ddydd Llun i ddydd Iau (Claddedigaethau)

9.00 a.m. – 2.00 p.m.

O ddydd Llun i ddydd Iau (Gweddillion Amlosgedig)

9.00 a.m. – 3.00 p.m.

Dydd Gwener (Claddedigaethau ac Gweddillion Amlosgedig)

9.00 a.m. – 2.00 a.m.

Dydd Sadwrn (codir gordal)

10.00 a.m. - 11.00 a.m.

(Gellir trafod trefniadau y tu allan i’r amseroedd hyn gyda’r gwasanaeth am dâl ychwanegol.)

Mae’r Cyngor yn cydnabod bod angen darparu ar gyfer gwasanaethau angladdol ar wahanol fformatau, gan gynnwys gwasanaethau anenwadol, ac mae’n derbyn yr angen i addasu i ofynion o’r fath lle bynnag y bo’n bosib. Ym mynwentydd Porthcawl a Phen-coed mae ardaloedd claddu wedi cael eu neilltuo ar gyfer yr Eglwys yng Nghymru. Ym Mynwent Trelales mae ardaloedd claddu wedi cael eu neilltuo ar gyfer claddedigaethau Mwslimaidd. Mae beddi sy’n caniatáu cofebion llawn yn dal ar gael ym mynwentydd Pen-y-bont a Phorthcawl.

Mae gan fynwentydd Pen-y-bont a Phontycymer gapel sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau angladdol crefyddol neu anenwadol.

Taliadau

Caiff y Taliadau eu hadolygu’n flynyddol a chaiff unrhyw newidiadau eu gweithredu o’r 1af o Ebrill ymlaen. Bydd y rhain yn cael eu dosbarthu i’r Cyfarwyddwyr Angladdau a seiri cofebion a’u cynnwys ar wefan gwasanaeth mynwentydd y Cyngor.

Rheolau a Chanllawiau ar gyfer Mynwentydd

Gofynion Cyfreithiol

Mae trefniadau rheoli mynwentydd y Cyngor yn cydymffurfio â gofynion Deddf Llywodraeth Leol 1972 a Gorchymyn Mynwentydd Awdurdodau Lleol 1977. Mae’r offerynnau statudol hyn yn nodi pwerau a dyletswyddau awdurdod claddu ac yn darparu’r fframwaith sy’n sail i weithdrefnau claddu’r Cyngor. Bydd yr holl waith o ddatgladdu a pharatoi beddi’n cael ei wneud gan staff y gwasanaethau claddu eu hunain a’i wneud gyda pharch dyladwy, yn effeithlon, yn ddiogel ac yn gost-effeithiol.

Claddedigaethau Llawn

Bydd teuluoedd, neu’r cyfarwyddwr angladdau a benodwyd ganddynt, yn rhoi cyfarwyddyd i'r swyddfa'r Amlosgfa  ynghylch y dyfnder sy’n ofynnol ar gyfer claddu ar adeg archebu’r gwasanaeth. Gwneir pob ymdrech i gydymffurfio â’r cais hwn ond nid yw hynny wastad yn bosib oherwydd cyflwr y ddaear a thywydd garw. Bydd teuluoedd yn cael eu hysbysu pan na ellir cydymffurfio â’r dyfnder a nodwyd ganddynt.

Wrth ailagor bedd efallai na fydd dyfnder blaenorol y bedd wedi’i gofnodi ar gyfer beddi hŷn. Mewn achosion o’r fath, gall fod yn angenrheidiol profi dyfnder y bedd i ganfod a oes digon o ddyfnder ar gael ar gyfer claddedigaeth bellach. Pan fo dau o bobl eisoes wedi’u claddu yn y bedd yna’r teulu fydd yn cwrdd â’r costau datgladdu. Yr ymgeisydd, neu’r cyfarwyddwr angladdau a benodwyd gan yr ymgeisydd, fydd yn gyfrifol am benodi saer maen cofebion i dynnu unrhyw gofeb oddi ar y bedd.

Mae’r Cyngor wedi llunio dulliau gweithio diogel ac wedi cwblhau asesiadau risg i sicrhau bod gwaith datgladdu’n cael ei wneud i lefel uchel o ddiogelwch. Mewn rhai sefyllfaoedd defnyddir pympiau i sicrhau bod y bedd yn sych ar gyfer y gladdedigaeth a chan ddibynnu ar gyflwr y tywydd, gellir eu gadael yno nes bydd y cynhebrwng yn cyrraedd y fynwent.

Bydd y gwaith o gefnlenwi’r bedd yn dechrau cyn gynted ag y bydd y cynhebrwng yn gadael tir y fynwent. Pan fo galarwyr yn aros yn y fynwent am beth amser ar ôl y gwasanaeth angladdol, bydd gweithwyr y fynwent yn hysbysu unigolion eu bod yn cychwyn ar y gwaith cefnlenwi. Os oes ar deuluoedd angen unrhyw drefniadau eraill, dylent drafod hyn gyda’r swyddfa'r Amlosgfa cyn diwrnod yr angladd.

Gweddillion Amlosgedig

 

Grvestones

Mae pob mynwent wedi neilltuo rhan ar gyfer claddu gweddillion amlosgedig. Mae’r rheoliadau mewn perthynas â gweddillion amlosgedig yn wahanol i gladdedigaethau ac felly mae dyfnder a maint y llain yn llai na’r rhai a roddir ar gyfer claddedigaethau llawn. Gall pob llain gynnwys gweddillion amlosgedig hyd at ddau berson.

Gall gweddillion amlosgedig gael eu claddu hefyd mewn beddi teuluol ar yr amod bod perchennog y bedd yn awdurdodi’r gladdedigaeth. Gall beddi llawn dderbyn gweddillion amlosgedig sawl person ond dylid rhoi ystyriaeth i eitemau coffa.

Pan fo cofeb lawn wedi’i chodi ar y bedd, gall cost tynnu’r gofeb fod yn rhy uchel. Pan ofynnir am gael claddu gweddillion amlosgedig pellach, bydd staff y fynwent yn paratoi agoriad ar bwys y bedd ac yn torri twnnel dan sylfaen y gofeb. Bydd y gweddillion amlosgedig yn cael eu gosod yn yr agoriad a’u symud i’r ochr fel eu bod o fewn terfynau’r bedd, cyn bod y gwaith cefnlenwi’n cael ei wneud.

Gwasgaru Gweddillion Amlosgedig

Os ydych yn dymuno gwasgaru mewn mynwent eglwys, mynwent ddinesig neu ar dir preifat, mae’n rhaid i chi gael caniatâd y tirfeddiannwr. Er mwyn gwasgaru gweddillion amlosgedig o fewn mynwentydd a gynhelir gan y Cyngor mae’n rhaid hysbysu’r swyddfa'r Amlosgfa’n ffurfiol ac mae’n rhaid cael cymeradwyaeth perchennog y bedd/llain. Mae’r Cyngor dan rwymedigaeth gyfreithiol i gadw cofnodion claddedigaethau ac mae’n rhaid i bob achos o gladdu neu wasgaru gweddillion amlosgedig gael eu cynnwys yn y cofnodion.

Perchenogaeth ar Feddi a Lleiniau Amlosgi

Pan fo’r Hawliau Neilltuedig ar gyfer bedd neu lain amlosgi’n cael eu prynu, mae’n rhoi’r hawl i’r perchennog benderfynu ynghylch claddedigaethau yn y dyfodol o fewn y bedd ac i osod cofeb ar y bedd.

Rywbryd yn y dyfodol, mae’n aml yn digwydd bod perchennog yr Hawliau Neilltuedig yn cael ei gladdu yn y bedd hwnnw. Lle nad oes ysgutorion na buddiolwyr ar gyfer ewyllys, bydd rheolau diewyllysedd yn berthnasol fel a nodir yn Neddf Gweinyddu Ystadau 1925. Byddai hyn yn trosglwyddo’r hawliau i briod, plant, sibling, rhieni ac ati. Ar hyn o bryd nid yw’r ddeddf yng Nghymru a Lloegr yn derbyn gŵr neu wraig sydd wedi ysgaru na phartneriaid ‘cydnabyddedig’.

Gall yr Hawliau Neilltuedig gael eu trosglwyddo i unigolyn trwy aseiniad (lle mae’r perchennog yn dal yn fyw) neu Ddatganiad Statudol (lle mae’r perchennog wedi marw). Mae’n rhaid i’r Datganiad Statudol gael ei awdurdodi gan berthynas agosaf y perchennog. Lle mae anghydfodau teuluol yn arwain at atal y sefyllfa ac at beidio â rhoi caniatadau perthnasol, ni ellir trosglwyddo’r berchenogaeth.

Mewn rhannau hŷn o rai mynwentydd, nid oes perchenogion cofrestredig ar gyfer rhai beddi penodol. Fel arfer y rheswm dros hyn oedd y diffyg arian oedd ar gael ar adeg y gladdedigaeth a bod y weithred o brynu’n cael ei gohirio ac yna’i hanghofio. Daw beddi o’r fath i fod dan reolaeth yr awdurdod claddu perthnasol ac mae wedi bod yn arfer cyffredin caniatáu claddedigaethau teuluol pellach yn yr un bedd. Fodd bynnag, gan nad oes perchennog cofrestredig gan y bedd, ni ellir cael caniatâd i osod cofeb ar y bedd na rhoi blaenoriaeth i un aelod o’r teulu dros un arall.

Mantais prynu beddi hŷn yw y gallant dderbyn mwy o amrywiaeth o gofebion a bod teuluoedd yn gallu claddu pob aelod o’r teulu mewn un lleoliad. Ar ôl cyrraedd y terfyn uchaf o ran nifer y claddedigaethau llawn y gellir eu derbyn, mae beddi o’r fath yn dal i allu derbyn gweddillion amlosgedig nifer o bobl.

Gosod Blodau neu Blethdorchau

Er mwyn rhoi cymorth i’r Cyngor gynnal a chadw ardaloedd glaswelltog yn y modd y’u bwriadwyd ar eu cyfer, mae angen i deyrngedau ar ffurf blodau gael eu cyfyngu i gyffiniau’r garreg fedd. Bydd unrhyw deyrngedau ychwanegol a gaiff eu gosod neu eu plannu ar bwys y gofeb yn cael eu tynnu oddi yno fel rhan o waith cynnal a chadw rheolaidd.

Ni fydd plethdorchau a blodau a gaiff eu gadael yn dilyn claddedigaeth ond yn cael eu tynnu oddi yno gan staff y fynwent pan fydd y blodau wedi marw. Bydd plethdorchau Nadoligaidd yn cael eu tynnu ar ddiwedd mis Ionawr.

Babanod Marw-anedig a Chynamserol

 

Childrens Remembrance

Mae’r Cyngor, gyda chymorth Grŵp Cymorth Babanod Marw-anedig a Chynamserol Pen-y-bont ar Ogwr wedi darparu Gardd Goffa ym Mynwent Trelales.

Mae hon yn ardal wedi’i neilltuo sydd ar wahân i’r brif ardal gladdu ac a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer babanod a phlant. Mae rheoliadau’r Cyngor ar gyfer eitemau coffa ychwanegol yn llacach yn yr ardal hon er mwyn caniatáu i rieni a siblingiaid fynegi eu galar mewn ffordd sy’n briodol ar ôl colli plentyn.

Iechyd a Diogelwch

Y Cyngor sy’n gyfrifol yn y pen draw am reoli ac am gyflwr y fynwent a gwneir pob ymdrech i gadw’r fynwent mewn cyflwr da. Ond mae’n ddyletswydd ar bob ymwelydd, galarwr a gweithiwr proffesiynol i gyfyngu ar y risgiau iddynt hwy eu hunain a’u cleientiaid. Dylai unrhyw bryderon gael eu trafod gydag Uwch-arolygydd y Fynwent neu’r swyddogion gweinyddol.

Rôl y cyfarwyddwr angladdau yw tywys galarwyr at y bedd a threfnu’r weithred o halio’r arch i lawr. Mae risgiau’n gysylltiedig â hyn a dylai cyfarwyddwyr angladdau ddarparu mesurau rheoli digonol i sicrhau diogelwch galarwyr ar lan y bedd.

Mae’n ofynnol i Seiri Maen Cofebion ddarparu yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a dull gweithio diogel wrth ofalu am fynwentydd cyhoeddus.

Dylai ymwelwyr â thir y fynwent sicrhau eu bod yn defnyddio ffyrdd neu lwybrau i gael mynediad at feddi a bod yn ymwybodol o’r amodau ar y dydd. Dylid gwisgo esgidiau priodol a hysbysu staff y fynwent ynghylch unrhyw ddigwyddiadau.

Datgladdu

Mewn rhai achosion, mae teuluoedd yn gofyn am ddatgladdu gweddillion a’u hail-gladdu mewn lleoliad arall. Caiff y gweithdrefnau ar gyfer gweithred o’r fath eu rheoli gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ac er mwyn cyflwyno unrhyw gais am Drwydded Datgladdu mae angen cael caniatâd y perthynas agosaf, yn ogystal â pherchennog y llain/tir/bedd. Gall y swyddfa'r Amlosgfa roi cymorth gyda’r ddogfennaeth angenrheidiol a chynnig cyngor gwerthfawr ynghylch y mater hwn.

Eitemau Coffa

Cofebion

Mae’r gwasanaeth mynwentydd yn deall, yn dilyn colli rhywun hoff, bod y sawl sydd wedi cael profedigaeth yn galaru. Gall yr emosiynau hyn ddod i’r amlwg mewn gwahanol ffyrdd, ac un yw sefydlu ac uniaethu â chofeb, sy’n gweithredu fel ffocws i deimladau ac atgofion. Gwneir darpariaeth ar gyfer sefydlu amrywiaeth o gofebion o’r fath, a nodir yn Rheolau a Safonau’r Cyngor ar gyfer Codi Cofebion.

Ers y 1980au, mae’r Cyngor wedi bod yn darparu tir claddu ar gyfer beddi Lawnt. Cyfyngir ar feintiau cofebion yn y rhannau hyn er mwyn creu rhyw fath o gydymffurfiad, cyfyngu ar y risg o gael anaf gan gerrig beddi’n disgyn ac osgoi tresbasu ar feddi/lleiniau cyfagos.

Cofrestr Seiri Maen Cofebion Prydain (BRAMM)

Mae’r Cyngor yn aelod o Gofrestr Seiri Maen Cofebion Achrededig Prydain. Mae’n rhaid i bob saer maen sy’n gweithio mewn mynwentydd a gynhelir gan y Cyngor fod wedi cofrestru gyda’r cynllun a darparu gosodwyr ardystiedig i oruchwylio’r gwaith adeiladu cofebion. Caiff yr holl ddefnyddiau a dulliau gosod eu rheoli gan God Ymarfer Cymdeithas Genedlaethol y Seiri Maen Cofebion (NAMM) ac mae’n rhaid i seiri maen hefyd gydymffurfio â Rheolau a Safonau’r Cyngor ar gyfer Codi Cofebion. Ni chaniateir i unrhyw saer maen weithio mewn mynwent heb drwydded ffurfiol na heb hysbysu’r swyddfa'r Amlosgfa.

Mae’n rhaid i bobl sy’n prynu cofeb gael cynnig dewis i brynu yswiriant ar gyfer y gofeb arfaethedig sy’n diogelu rhag POB RISG.

Beddi Lawnt

Bedd lawnt yw pan fo llain gladdu mewn ardal laswelltog, lle mae cerrig beddi wedi’u codi’n unffurf, gydag uchafswm maint o 750mm (30”) o uchder x 600mm (24”) o led x 100mm (4”) o drwch ac wedi’u gosod ar blinth gydag uchafswm maint o 750mm (30”) o hyd x 300mm (12”) o led ac uchafswm o 100mm (4”) yn y golwg uwchben lefel y llawr o amgylch. Lle mae’r tir ar lethr, dylai cefn y garreg fedd gael ei gosod yn gydwastad â’r tir o amgylch, a dylai unrhyw sylfeini uwch fod o flaen y garreg fedd.

Gellir defnyddio coflech ar oleddf hefyd, a honno wedi’i gosod gydag uchafswm maint o 525mm (21”) o hyd x 450mm (18”) o led ac uchder o 100mm (4”) yn gostwng i 50mm (2”) ar ei hyd.

Gellir hefyd osod Cofeb ar ffurf Llyfr Agored lle caiff maint y gofeb ei chyfyngu i 600mm (24”) o led x 450mm (18”) o uchder x 75mm (3”) o drwch. Ni ddylai’r bôn fod yn fwy na 675mm (27”) o hyd x 450mm (18”) o led ac uchafswm o 75mm (3”) uwchlaw lefel y llawr ar ffurf llyfr agored. Mewn rhai mynwentydd mae’n rhaid i garreg y llyfr gael ei gosod ar ei gorwedd.

Carreg Fedd ac Ymylfeini

 

Headstone And Kerb Set

 

Ystyr hyn yw pan fo cofeb lawn ar gyfer bedd neu ymylfeini’n cael ei/eu gosod ar y llain. Ni ddylai dimensiynau’r ymylfeini fod yn uwch na 1950mm (6’ 11”) o hyd x 900mm (2’ 11”) o led ar fôn nad yw’n fwy na 2100mm x 900mm (7’ x 3’). Dim ond nifer cyfyngedig o’r math hwn o lain sydd gan y Cyngor ar ôl, ac mae’r rheiny wedi’u lleoli ym mynwentydd Blaenogwr, Pen-y-bont, Gelliron, Glynogwr, Maesteg, Pen-coed, Pwllypant, Porthcawl,

Sarn a Chorneli.

Gan fod y math hwn o gofeb yn ddibynnol ar amodau lleol, dylid ceisio cyngor y swyddfa'r Amlosgfa ynghylch unrhyw gyfyngiadau penodol sy’n gysylltiedig ag amodau’r fynwent. Dylai’r saer maen ddarparu dyluniad manwl wrth gyflwyno cais am drwydded.

Lleiniau Amlosgi

Mae’r rhain yn lleiniau sy’n llai o faint, ac a fydd yn derbyn hyd at 2 flwch. Ar gyfer carreg bedd, mae maint y gofeb yn llai, sef uchafswm o 450mm (18”) o uchder x 375mm (15”) o led x 50mm (2”) o drwch gyda bôn sy’n mesur uchafswm o 450mm (18”) o hyd x 400mm (16”) o led ac ni ddylai fod yn uwch na 50mm (2”) uwchlaw lefel y llawr, gan fod yn gymesur â’r llain sydd ar gael.

Mae mathau eraill o eitemau coffa ar gael:-

Coflech gaboledig yn mesur 225mm (9”) wrth 300mm (12”) wedi’i gosod ar ei gorwedd neu ar ongl benodol yn y ddaear.

Coflech ar oleddf lle mae maint y goflech yn gyfyngedig i uchafswm o 450mm (18”) o uchder x 375mm (15”) o led gydag uchder o 100mm (4”) yn gostwng i 50mm (2”) ar ei hyd.

Cofeb ar ffurf llyfr agored y mae ei hyd yn uchafswm o 450mm (18”) x 400mm (16”) o uchder. Ni ddylai’r bôn fod yn fwy na 500mm (20”) o hyd x 400mm (16”) o led ac ni ddylai fod yn uwch na 50mm (2”) uwchlaw lefel y llawr, gan fod yn gymesur â’r llain sydd ar gael.

Gellir defnyddio adeiledd lletemffurf a’i ddimensiynau heb fod yn fwy na 450mm (18”) o hyd x 400mm (16”) o uchder gyda thrwch o 75mm (3”) yn gostwng i 50mm (2”) yn y rhan isaf. Ni ddylai’r bôn fod yn fwy na 500mm (20”) o hyd x 400mm (16”) ac ni ddylai fod yn uwch na 50mm (2”) uwchlaw lefel y llawr.

Gardd Goffa’r Plant – Mynwent Trelales

Mae Gardd Goffa’r Plant wedi’i rhannu’n ddwy ran i dderbyn claddedigaethau a gweddillion amlosgedig. Gall y ddwy ran ddefnyddio pob cofeb sy’n addas ar gyfer lleiniau amlosgi oedolion a’r adran amlosgi. Ceir amrywiaeth o gofebion y gellir eu defnyddio:-

  • Coflechi - 300mm (12”) o led wrth 225mm (9”) o ddyfnder wedi’u gosod ar eu gorwedd
  • Bloc fâs coffa
  • Plac a sbigyn gardd

Ceisiadau am Drwyddedau

Cyn bod unrhyw waith yn dechrau, mae’n rhaid i’r holl gofebion newydd ac unrhyw addasiadau i gofebion presennol gael eu cymeradwyo gan y Cyngor. Mae’n rhaid i bob cais ddarparu manylion y dimensiynau, y dyluniad a’r geiriad a chael ei lofnodi gan y saer maen cofebion a pherchennog y bedd/llain neu ei berthynas agosaf. Dylai’r mesuriadau gael eu cymryd o lefel y ddaear o amgylch yn y man lle mae’r garreg yn mynd i gael ei gosod. Dylai lefel y ddaear fod wedi’i ddynodi’n glir ar y dyluniad a gyflwynir, a dylid nodir deunyddiau a’r dulliau gosod. Bydd yr holl ddeunyddiau a saernïaeth yn unol Safon Brydeinig BS8415 ac yn cael eu defnyddio’n unol ag argymhellion y gweithgynhyrchwr.

Yn dilyn talu’r ffi berthnasol, bydd trwydded yn cael ei rhoi i ganiatáu mynediad ar dir y Cyngor er mwyn gwneud y gwaith a nodwyd. Dylai’r drwydded fod ar gael i’w harchwilio ar bob adeg ac os na chaiff ei dangos gofynnir i’r Saer Maen Cofebion adael tir y fynwent. Dim ond yn ystod oriau gwaith arferol y fynwent y caniateir mynediad i’r mynwentydd. Ni chaniateir gwneud unrhyw waith ar Benwythnosau na Gwyliau Banc.

Gosod Cofebion

Bydd yr holl gofebion wedi’u bwriadu i wrthsefyll grym tynnu/gwthio isafswm o 70kg a roddir ar ei ben uchaf. (Grym profi yw hwn. Bydd dulliau gosod yn cael eu profi â llwyth sydd heb fod yn llai na 100kg wrth brofi system sydd wedi’i bwriadu i ddisgyn yn araf a llwyth sydd heb fod yn llai na 150kg wrth brofi system sydd wedi’i bwriadu i sefyll yn gadarn.) Dylai cymesuredd cofebion fod yn gywir er mwyn hybu sefydlogrwydd.

Er mwyn sicrhau cofnod o’r holl weithwyr ym mhob safle, mae’n rhaid i’r saer maen hysbysu’r swyddfa'r Amlosgfa cyn 4.00pm y diwrnod cyn y mae angen iddo ymweld â mynwent. Bydd y gwaith terfynol yn cael ei archwilio gan yr Uwch-arolygydd Mynwentydd neu ei gynrychiolydd, i wirio’i fod yn cydymffurfio â’r dyluniad a’r aliniad cymeradwy. Os bydd unrhyw wyriad annerbyniol oddi wrth y dyluniad gwreiddiol, yna bydd y Saer Maen Cofebion yn cael cyfarwyddyd i addasu’r adeiladwaith. Mae’n rhaid bod manylion adran a rhif y bedd wedi’u hysgythru’n glir ar gefn y gofeb. Gall enw’r cwmni sy’n darparu neu’n codi’r gofeb gael ei ysgythru ar gefn neu ochr y plinth, heb fod yn fwy na 15mm o uchder. Yn dilyn cwblhau’r gwaith, dylai’r holl wastraff gael ei gludo ymaith a dylai’r tir gael ei lanhau a’i adfer i’w gyflwr gwreiddiol.

Lle mae angen tynnu cofeb bresennol oddi ar y bedd, mae’n rhaid i’r saer maen cofebion sicrhau bod yr holl ddeunyddiau a cherrig beddi’n cael eu cludo o’r safle nes gellir ailgodi’r garreg fedd. Gall y Cyngor dynnu unrhyw gofeb i lawr a’i chludo ymaith os yw wedi cael ei gosod yn y fynwent heb y caniatâd gofynnol. Mae gan Awdurdodau Lleol y grym dan ddarpariaeth yng Ngorchymyn Mynwentydd Lleol 1977 adran 3(2)(b), i gymryd camau gweithredu ar unwaith i ddiogelu unrhyw gofeb beryglus.

Dan y Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith, mae gan y Cyngor gyfrifoldeb am y gweithdrefnau diogelwch a ddilynir ar safle pob mynwent sydd dan ei reolaeth. Mae gan staff mynwentydd, fel cynrychiolwyr y Cyngor, ddyletswydd i sicrhau bod yr holl waith ym mhob safle’n ymlynu wrth arferion gweithio diogel ac mae ganddynt hawl i ofyn i unrhyw weithiwr adael mynwent.

Plannu Coeden/Llwyn Er Cof am Rywun

Gall y Cyngor drefnu i goeden gael ei phlannu mewn mynwent leol, ynghyd â phlac wedi’i wneud o lechen i goffau’r person ymadawedig. Bydd cymeradwyaeth i leoliad y goeden yn dibynnu ar gytuno gyda’r Cyngor ar safle addas o fewn y fynwent.

Gosod Mainc Er Cof am Rywun

Mae fanylion y cynllun fainc pren coffa y cyngor ar gael gan y swyddfa amlosgfa. Bydd cymeradwyaeth i leoliad y fainc yn dibynnu ar gytuno gyda’r Cyngor ar safle addas o fewn y fynwent. 

Cyswllt a Chwynion

Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth am y gwasanaethau – yna cysylltwch â:

Joanna Hamilton

Rheolwr Gwasanaethau Profedigaeth a Chofrestrydd

Cyswllt

Amlosgfa Llangrallo

Llangrallo

Pen-y-bont ar Ogwr

CF35 6AB

Ffôn: 01656 656605

Ffacs: 01656 668108

E-bost: burials@bridgend.gov.uk

Gall unrhyw fath o fethiant wrth ddarparu gwasanaeth yn ystod profedigaeth gael effaith drawmatig ac mae’r Amlosgfa’n cydnabod pwysigrwydd ymchwilio ac ymateb i unrhyw gwynion sy’n deillio o unrhyw fethiannau o’r fath. Mae gan unrhyw gwsmer neu grŵp, neu rywun sy’n gweithredu ar eu rhan, hawl i gwyno’n bersonol, trwy lythyr neu dros y ffôn, yn uniongyrchol wrth Rheolwr Gwasanaethau Profedigaeth a Chofrestrydd. Er y gobeithir y bydd staff yr amlosgfa’n gallu ymdrin â’r materion hyn, mae’r drefn gwynion a fabwysiadwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn berthnasol i Amlosgfa Llangrallo a chaiff y manylion eu darparu isod.

Mae proses gwynion ac iddi dri cham sy’n cynnwys:-

  • Y Cam Cwyno Anffurfiol
  • Y Cam Cwyno Ffurfiol
  • Y Cam Adolygu

Y Cam Cwyno Anffurfiol

Mae’n well i bawb os gellir ymdrin â chwynion cyn gynted â phosib. Cysylltwch yn gyntaf â’r swyddfa neu’r unigolyn yr ydych yn ymdrin â hi/ag ef fel arfer, ac fe wnawn geisio datrys y broblem yn gyflym a heb gŵyn ffurfiol.

Y Cam Cwyno Ffurfiol

Os na chaiff eich cwyn ei datrys yn ystod y cam anffurfiol gallwch gyfleu cwyn ffurfiol. Gallwch wneud hyn naill ai trwy’r e-bost, trwy lythyr neu gan ddefnyddio Ffurflen Cwyn Gorfforaethol. Byddai o gymorth pe gallech roi gwybod inni beth sydd wedi mynd o’i le yn eich tyb chi a beth ddylem ei wneud yn eich tyb chi i unioni’r sefyllfa. I gyfleu cwyn ffurfiol cysylltwch â:-

Cwynion Corfforaethol
Y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd
Y Swyddfeydd Dinesig
Stryd yr Angel
Pen-y-bont ar Ogwr

Ffôn: 01656- 643565

CF31 4WB E-bost: complaints@bridgend.gov.uk

Yr Ombwdsmon

Mae gennych hawl ar unrhyw adeg i gyfeirio eich cwyn at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, sy’n ymdrin â chwynion am gamweinyddu, e.e. annhegwch neu oedi. Gellir cysylltu â’r Ombwdsmon yn:

1 Ffordd Yr Hen Gae
Pen-coed
Pen-y-bont ar Ogwr
CF35 5LJ

Ffôn: 01656-641150

Ffacs: 01656-641199

E-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk

Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk

Cyfeiriadau Defnyddiol

Taliadau Angladdau
Canolfan Waith Pen-y-bont
Stryd y Farchnad
Pen-y-bont

Ffôn: 0845 6043719

www.direct.gov.uk

Uned y Crwneriaid / Coroners Unit
Y Weinyddiaeth Amddiffyn / Ministry of Justice
2nd Floor
102 Petty France
London
SW1H 9AJ

Ffôn: 0203 334 6390 neu 0203 334 6388

E-bost: coroners@justice.gsi.gov.uk

Gofal Galar CRUSE
PO Box 800
Richmond
Surrey
TW9 1RG

www.cruse.org.uk

Ffôn: 020 8939 9530

E-bost: info@cruse.org.uk

Llinell Gymorth RHADFFON: 0808 808 1677 (Llun-Gwe, 9:30am - 5:00pm)

Gofal Galar CRUSE i Bobl Ifanc

E-bost: info@rd4u.org.uk (i bobl ifanc sy’n mynd trwy brofedigaeth)

The WAY Foundation (i wragedd a gwŷr gweddw dan 50 oed)
Suite 35,
St Loyes House
20 St Loyes Street
BEDFORD
MK40 1ZL

Ffôn: 0870 011 3450

E-bost: info@wayfoundation.org.uk

Y Cyfeiriadur Cwnsela

Ffôn: 08447 8030 235

www.counselling-directory.org.uk

Compassionate Friends (i rieni yn dilyn marwolaeth plentyn)
53 North Street
Bristol
BS3 1EN

Ffôn: 0845 123 2304

Y Prosiect Profedigaeth i Hoywon a Lesbiaid

Ffôn: 0207 403 5969 (o 7 p.m. Llun, Maw, Iau)

 

Y Samariaid

Ffôn: 116123

Cymorth cyfrinachol i unrhyw un mewn argyfwng

 

Y Gymdeithas Marw-enedigaeth a Marwolaeth Cyn Geni
23 Portland Place
London
WC1X 8JU

Elusen Profedigaeth Plant

Aston House, West Wycombe
High Wycombe, Bucks HP14 3AG

Ffôn: 01494 446648 (Llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 5pm. )

E-bost: support@childbereavement.org.uk

Y Gofrestr Profedigaeth (mae’n atal post digroeso)
FREEPOST
Sevenoaks
Kent
TN13 1YR

www.the-bereavement-register.org.uk

Llinell Gymorth Profiant a Threth Etifeddu

Ffôn: 0845 302 0900

www.hmrc.gov.uk/cto
Cymdeithas Genedlaethol Gwragedd Gweddw
3rd Floor
48 Queens Road
Coventry
CV1 3EH

Ffôn: 0845 838 2261

www.nawidows.org.uk

Y Gwasanaeth Pensiwn

Ffôn 0845 606 0265

Asiantaeth Personél Milwrol a Chyn-aelodau’r Lluoedd Arfog
Norcross
Blackpool
FY5 3WP

Ffôn: 0800 169 2277

Cymdeithas Gweddwon Milwyr Prydain Fawr
c/o 48 Pall Mall
London
SW1Y 5JY

Ffôn: 08700 241 1305

www.warwidowsassociation.org.uk

Gwasanaethau Cyfreithiol Cymunedol yng Nghymru

Ffôn: 0845 345 4345

www.clsdirect.org.uk

 

Last Updated: 07/07/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud