Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rhandiroedd

Mae llawer o’r rhandiroedd yn y Fwrdeistref bellach yn cael eu rheoli gan Gymdeithas Rhandiroedd y Sir. Caiff safleoedd rhandiroedd eraill eu rheoli gan gyrff preifat/unigolion neu gan Gynghorau Tref/Cymuned.

Rhandiroedd1

Edrychwch ar y rhestr rhandiroedd a’u manylion rheoli. I wneud cais am randir, cysylltwch â’r person/corff perthnasol a nodir ar y rhestr.

Strategaeth rhandiroedd yn palu ymlaen i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi hau hadau er mwyn diogelu buddiannau trigolion sydd â dawn tyfu drwy gynhyrchu strategaeth swyddogol gyntaf yr ardal ar gyfer darparu a rheoli rhandiroedd lleol.

Mae’r Strategaeth Rhandiroedd yn cydnabod bod rhandiroedd yn gyfleuster amser hamdden poblogaidd ac yn ffynhonnell o fwyd rhad a chynaliadwy, ond bod buddion iddynt hefyd o ran iechyd a lles trigolion cymunedau lleol.

Mae gan y strategaeth 5 brif amcan:

  • Cynnal a gwella ansawdd safleoedd rhandiroedd.
  • Hybu rhandiroedd fel budd i’r gymuned gyfan, gan wireddu’r cyfle y maent yn ei gynnig i ddarparu addysg a dysgu gydol oes a chynyddu mentrau cynhwysiant cymdeithasol.
  • Amlygu’r swyddogaeth sydd gan randiroedd o ran datblygu amgylchedd mwy cynaliadwy, ac annog bioamrywiaeth a chadwraeth.
  • Datblygu agenda iechyd ar gyfer rhandiroedd, sy’n pwysleisio’r buddion o ran gwella iechyd yn y fwrdeistref sirol.
  • Adolygu’r ddarpariaeth sydd eisoes yn bodoli ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a cheisio nodi meysydd lle byddai’n bosibl darparu rhandiroedd yn y dyfodol.

Dan y strategaeth newydd, bydd cronfa ddata o geisiadau am randir yn cael ei sefydlu er mwyn sicrhau bod ‘rhestrau aros’ yn parhau i fod yn gywir ac yn gyfredol. Bydd tîm eiddo’r cyngor hefyd yn sicrhau bod unrhyw safleoedd lle byddai’n bosibl darparu rhandiroedd yn y dyfodol yn cael eu hystyried, wrth gynnal adolygiadau ardal neu wrth gael gwared ar dir o eiddo’r awdurdod sy’n weddill neu na chaiff ei ddefnyddio i’w lawn botensial.

Mewn mannau eraill, bydd y cyngor yn nodi safleoedd newydd lle mae’r ddarpariaeth o randiroedd yn isel, a bydd yn ofynnol i ddatblygwyr preswyl gyfrannu tuag at sefydlu gerddi rhandiroedd pan fo’n bosibl sefydlu bod angen amdanynt, dan ganllawiau cynllunio ychwanegol.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Aelod y Cabinet ar gyfer Adnoddau: “Mae’r strategaeth hon yn llwyr gydnabod pwysigrwydd datblygu dyfodol cynaliadwy i randiroedd lleol yn y tymor hir a dyma’r tro cyntaf i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wneud hynny.

“Mae rhandiroedd yn cynnig mannau gwyrdd gwerthfawr ac mae iddynt fanteision ehangach ar gyfer cymunedau lleol. Yn ogystal â darparu ymarfer corff da a bod yn ffynhonnell o fwyd a gynhyrchwyd yn lleol, mae safleoedd rhandiroedd hefyd yn ased cymunedol gwerthfawr lle y mae pobl yn cyfarfod ac yn cymdeithasu.

“Mae’r awdurdod yn darparu cyfanswm o 430 o randiroedd ar hyn o bryd mewn 19 o safleoedd ledled y fwrdeistref sirol. Rydym yn dymuno cynyddu nifer y rhandiroedd a sicrhau bod gwahanol fathau ohonynt ar gael, gan gynnwys safleoedd cymunedol a rhandiroedd sy’n addas ar gyfer pobl anabl.

“Bydd y cyngor yn cynnal adolygiad o’r ddarpariaeth gyfredol a’r galw a ragwelir yn y dyfodol gyda’r bwriad o wneud y defnydd gorau posibl o randiroedd er mwyn sicrhau eu bod ar gael ar gyfer pob rhan o’r gymuned.

“Byddwn hefyd yn ceisio sicrhau eu bod yn cael eu rheoli a’u cynnal a’u cadw’n dda.”

Last Updated: 07/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud