Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Garejis/Mannau parcio i’w rhentu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn berchen ar garejis a mannau parcio ledled y Fwrdeistref Sirol. Mae’r rhain ar gael i’w rhentu at ddiben storio cerbyd. Ni cheir rhentu garejis i storio dodrefn, offer gardd nac i’w defnyddio fel gweithdy gan fod perygl o ddifrod o ganlyniad i anwedd.

Cwestiynau cyffredin

Ym mha ardaloedd mae gennych chi garejis/mannau parcio?

 

 

Mae gan y cyngor ddau glos o garejis a adeiladwyd yn bwrpasol ym Mlaengarw. Eiddo’r cyngor yw’r garejis yn y safleoedd hyn a chânt eu gosod ar denantiaeth fisol.

 • David Street

 • King Edward Street

 

Garages1 

Yn y mannau canlynol mae’r cyngor yn gosod seiliau garejis lle y mae’n rhaid i denantiaid adeiladu a chynnal a chadw eu garej eu hunain. Cysylltwch â ni i gael manylion y rhai sydd ar gael a’r telerau gosod.

Maesteg, Caerau a Nantyffyllon

 • Neath Road
 • Golden Terrace/Goodwin Street
 • Harvey Street
 • River Street
 • Cross Street

 

Nantymoel, a Bro Ogwr

 • Aber Houses (gyferbyn)*
 • Station Yard
 • Stormy Lane
 • Waun Goch
 Garages4
 
 • Fronwen Terrace*
 • North Road

 

Pontycymer, Blaengarw a Llangeinwyr

 • Bridgend Road
 • The Avenue
 • Fenton Place (cefn)
 • Former Station Yard
 • Waunbant
 • Marian Street
 • Cae Bach

 Garages3

Pen-y-bont ar Ogwr

 • Quarella Road

 

Abercynffig

 • Mount Pleasant

 

*Yn Fronwen Terrace, Bro Ogwr ac yn Aber Houses, Nantymoel, mae tir ar gael i’w ddefnyddio fel mannau parcio ceir yn unig.

Yn yr ardaloedd canlynol, mae’r cyngor yn gosod safleoedd garejis lle mae’n rhaid i’r tenantiaid adeiladu a chynnal a chadw eu garej eu hunain.

Sut mae gwneud cais am garej?

I wneud cais i rentu garej/man parcio car, anfonwch gais ysgrifenedig i’r cyfeiriad isod:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Gwasanaethau Eiddo Cwrt y Cigfrain Lôn y Bragdy Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4AP

Rhif ffôn:01656 642700 Rhif ffacs: 01656 642432 E-bost:property@bridgend.gov.uk

Sut mae terfynu fy nhenantiaeth ar garej?

I derfynu tenantiaeth ar garej rhaid rhoi cyfnod o fis o rybudd ysgrifenedig gan ddatgan ar ba ddyddiad yr ydych am i’r denantiaeth ar garej/safle garej ddod i ben.

Ni cheir trosglwyddo tenantiaethau garejis a safleoedd garejis i drydydd partïon pan fyddant yn dod i ben.

Rhaid clirio unrhyw ôl-ddyledion rhent cyn y caiff yr hysbysiad terfynu ei dderbyn. Os byddwch yn mynd ar ei hôl hi gyda’r rhent ar unrhyw adeg, gall y cyngor gyflwyno “Rhybudd i Adael” a gofynnir ichi dalu’r swm sy’n ddyledus. Rhaid ichi adael y garej/safle mewn cyflwr derbyniol.

Mwy o wybodaeth

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â’r cyfeiriad isod:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Cwrt y Cigfrain Lôn y Bragdy Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4AP

Rhif ffôn: 01656 642700 Rhif ffacs: 01656 642432 E-bost: property@bridgend.gov.uk

Last Updated: 06/04/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud