Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Troseddau Eiddo Deallusol / Ffugio

Mae troseddau eiddo deallusol neu ffugio fel y’u gelwir yn fwy cyffredin yn broblem enfawr yn fyd-eang, gyda miliynau o nwyddau ffug yn cael eu cynhyrchu a’u gwerthu bob blwyddyn. Amcangyfrifir fod hyd at 10% o’r persawrau a’r taclau ymolch yn y farchnad yn nwyddau ffug, ynghyd â 12% o’r teganau a’r nwyddau chwaraeon.

Mae nwyddau ffug yn cael eu cynhyrchu’n fwriadol er mwyn edrych yn debyg i frandiau adnabyddus.

I nifer o bobl, gall prynu eitem ffug ymddangos fel ffordd dda o brynu eitem dylunydd am bris gostyngol.

Fodd bynnag, yn aml nid yw defnyddwyr yn sylweddoli mai rhan o’r rheswm y mae’r nwyddau hyn yn rhatach na’r nwyddau go iawn yw am eu bod wedi’u gwneud yn wael, a’u bod weithiau hyd yn oed yn beryglus.

Gall prynu nwyddau ffug hefyd achosi canlyniadau llawer mwy nag y mae pobl yn sylweddoli, a gallech eich cael eich hun yn rhoi arian yn ddiarwybod tuag at droseddu cyfundrefnol. Mae ffugwyr hefyd yn dwyn effaith ar fusnesau cyfreithlon, gan achosi iddynt golli miliynau o bunnoedd o refeniw y flwyddyn. Yn amlwg, mae llawer llai o risg y byddwch yn prynu nwyddau ffug os byddwch yn siopa mewn siopau sydd wedi hen ennill eu plwyf yn hytrach na phrynu gan rywun sy’n gwerthu allan o ges dillad yn y stryd fawr.

Mae nwyddau ffug poblogaidd yn cynnwys dillad chwaraeon, dillad labeli dylunwyr, persawr, cynhyrchion tybaco ac alcohol, cryno ddisgiau, meddalwedd cyfrifiadurol a disgiau DVD.

Archwiliwch unrhyw eitemau yr ydych yn ystyried eu prynu’n ofalus. Yn aml gall labeli a deunydd pecynnu o ansawdd gwael ar bersawrau a nwyddau cosmetig fod yn arwydd nad yw’r eitemau ynddynt yn ddilys. Os ydych yn prynu cryno ddisgiau neu ddisgiau DVD gochelwch rhag unrhyw rai â chardiau mewnosod o ansawdd gwael, dim enw artist ar label y casét neu wyneb y disg, a dim deunydd lapio seloffen o amgylch y cas. Bydd cryno ddisgiau nad ydynt yn lliw arian yn efelychiadau. Hefyd gwyliwch am gryno ddisgiau, disgiau DVD a chasetiau fideo heb hologramau diogelwch a labeli wedi’u llungopïo.

Er ei bod wastad yn bosib cael bargeinion da mae’n talu bod yn ymwybodol, os yw rhywbeth i’w weld yn rhy dda i fod yn wir, yna’r rheswm fel arfer yw ei fod yn rhy dda i fod yn wir.

Mae Safonau Masnach Pen-y-bont ar Ogwr yn atafaelu cant a mil o nwyddau ffug bob blwyddyn, yn achlysurol o stondinau marchnad, ond yn gynyddol o gartrefi gweithgynhyrchwyr sy’n defnyddio technoleg newydd i ffugio meddalwedd cyfrifiadurol, cryno ddisgiau a disgiau DVD a’u gwerthu ar y Rhyngrwyd.

Os ydych yn dymuno rhoi gwybod am fasnachwr yr ydych yn amau ei fod yn gwerthu eitemau ffug ffoniwch Wasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bobpeth ar 03454 040505 neu anfonwch neges e-bost i tradingstandards@bridgend.gov.uk.

Last Updated: 10/09/2015
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud