Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwasanaeth Y Tu Allan I Oriau Swyddfa

Mae’r Adran Gwarchod y Cyhoedd yn darparu gwasanaeth y tu allan i oriau swyddfa er mwyn ymdrin ag argyfyngau a cheir gwybodaeth isod am y mathau o geisiadau am wasanaeth yr ystyrir eu bod yn gyfystyr ag argyfwng:

  • Digwyddiadau sy’n ymwneud â Llygredd

sef gollyngiadau, tanau diwydiannol neu fasnachol, tipio defnydd peryglus yn anghyfreithlon pan ei fod yn creu risg i’r cyhoedd neu ddigwyddiadau lle mae’r gwasanaethau brys yn gofyn i’r adran roi sylw i’r mater

  • Hysbysiadau ynghylch Clefydau Heintus

gan gynnwys hysbysiadau ynghylch gwenwyn bwyd

  • Adeileddau Peryglus

y mae angen rhoi sylw iddynt ar unwaith i’w hatal rhag creu perygl i’r cyhoedd

  • Adeiladau

sy’n agored i fynediad heb ganiatâd ac sydd ar fin creu risg i iechyd a diogelwch aelodau o’r cyhoedd

  • Damweiniau Difrifol yn y Gwaith

(marwolaeth neu anaf difrifol)

  • Larymau Ceir

sydd wedi bod yn canu’n ddi-baid am fwy na 15 munud

  • Larymau Lladron Clywadwy

sydd wedi bod yn canu am fwy na 30 munud

 

Os oes a wnelo eich cwyn ac argyfwng ac os yw’n perthyn i un o’r cetegoriau a restrir uchod, dylech gysylltu â ni ar 01656 643643 a dal ar y ffôn er mwyn siarad â chynghorydd pan gyfyd y broblem.

Bydd y staff sy’n gyfrifol am ateb y ffôn wedyn yn ffonio’r swyddog sydd ar ddyletswydd ac yn gofyn iddo/iddi gysylltu â chi. Os bydd y swyddog yn ystyried bod angen ymweld â’r safle, bydd yr ymweliad yn digwydd cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol. Rhagwelir y bydd hyn yn digwydd o fewn 1½ awr i’r alwad gan y swyddog sydd ar ddyletswydd.

Os bydd y swyddog sydd ar ddyletswydd yn tybio bod risg i’w (d)iogelwch personol ef neu hi, gall y swyddog wrthod ymweld â’r safle.

Pan fydd aelodau o’r cyhoedd yn cysylltu â’r gwasanaeth y tu allan i oriau swyddfa ynghylch digwyddiadau nad ydynt yn argyfyngau, naill ai fe ddywedir wrthynt am gysylltu â’r Adran Gwarchod y Cyhoedd ar y diwrnod gwaith nesaf neu bydd manylion y gŵyn yn cael eu cymryd ar y pryd a’u hanfon ymlaen at yr Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Last Updated: 27/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud