Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Troi Allan yn Anghyfreithlon ac Aflonyddu gan Landlordiaid

Troi Allan yn Anghyfreithlon

Mae Deddf Diogelu rhag Troi Allan 1977 yn ei wneud yn dramgwydd troseddol i unrhyw berson droi tenant allan heb ddilyn y drefn gyfreithiol gywir.

Pa gamau all Adran Gwarchod y Cyhoedd eu cymryd?

Gall Swyddog Iechyd yr Amgylchedd geisio datrys yr anghydfod rhwng y landlord a’r tenant, os yw hyn i’w weld yn briodol. Os yw Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn credu bod digon o dystiolaeth, gall y Cyngor ystyried cychwyn erlyniad troseddol yn erbyn y landlord.

Y Cyngor fydd yn erlyn ac ni fydd yr erlyniad yn costio ceiniog i’r tenant, er y bydd yn rhaid iddo fynd i’r Llys i roi tystiolaeth. Os bydd yr erlyniad yn llwyddiannus bydd y landlord yn cael dirwy neu’n cael ei garcharu a bydd cofnod troseddol ganddo.

Beth yw Troi Allan yn Anghyfreithlon?

Mae troi allan yn anghyfreithlon yn digwydd pan fo deiliad preswyl yn cael ei amddifadu’n anghyfreithlon o’r cyfan neu ran o’i lety.

 • Mae bron wastad yn drosedd (anghyfreithlon) troi tenant allan heb fynd i’r llys yn gyntaf
 • Mae’n drosedd ceisio troi allan yn anghyfreithlon
 • Nid oes gwahaniaeth pa un a yw’r deiliad preswyl yn denant ynteu’n drwyddedai
 • Nid oes gwahaniaeth pa un a yw’r tenant wedi torri ei gontract ai peidio e.e. bod arno arian rhent, neu nad yw’n caniatáu i’r landlord ddod i mewn i wneud gwaith atgyweirio, neu fod y cyfnod penodol wedi dod i ben
 • Hyd yn oed os oes gan y landlord orchymyn ildio meddiant mae’n rhaid i’r gorchymyn gael ei orfodi â gwarant beili

Dyma Enghreifftiau Cyffredin o Droi Allan yn Anghyfreithlon:

 • Cael eich cloi allan o ystafell
 • Cael eich amddifadu o ystafell sydd fel arfer yn cael ei rhannu â phobl eraill e.e. cegin neu ystafell fyw
 • Colli defnydd o ran o’r tŷ o ganlyniad i waith adeiladu
 • Cael eich troi allan o’ch cartref

Aflonyddu

Mae Deddf Diogelu rhag Troi Allan 1977 yn ei wneud yn dramgwydd troseddol i landlord, ei asiant neu unrhyw berson aflonyddu ar denant gyda’r bwriad o wneud i’r tenant adael ei gartref.

Pa gamau all Adran Gwarchod y Cyhoedd eu cymryd?

Gall Swyddog Iechyd yr Amgylchedd geisio datrys yr anghydfod rhwng y landlord a’r tenant, os yw hyn i’w weld yn briodol. Os yw Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn credu bod digon o dystiolaeth, gall y Cyngor ystyried cychwyn erlyniad troseddol yn erbyn y landlord.

Y Cyngor fydd yn erlyn ac ni fydd yr erlyniad yn costio ceiniog i’r tenant, er y bydd yn rhaid iddo fynd i’r Llys i roi tystiolaeth. Os bydd yr erlyniad yn llwyddiannus bydd y landlord yn cael dirwy neu’n cael ei garcharu a bydd cofnod troseddol ganddo.

Beth yw Aflonyddu?

Mae’n drosedd os yw landlordiaid neu eu hasiantau’n gwneud y canlynol:

 • Gweithredu yn y fath fodd fel eu bod yn debygol o amharu ar heddwch a chyfforddusrwydd eu tenantiaid
 • Tynnu gwasanaethau angenrheidiol yn ôl oddi wrth bobl sy’n byw mewn llety (mae gwasanaethau angenrheidiol yn cynnwys dŵr, nwy a thrydan, neu lifftiau mewn bloc o fflatiau)
 • Gweithredu mewn ffordd y maent hwy’n gwybod neu y mae ganddynt achos rhesymol i gredu ei bod yn debygol o achosi i’r tenantiaid adael eu cartref neu ymwrthod rhag arfer eu hawliau

oni bai eu bod yn gallu dangos bod ganddynt reswm da dros wneud y pethau hyn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cyfranogi mewn Cynllun Achredu Landlordiaid ar gyfer Cymru gyfan.

I gael cyngor cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Last Updated: 27/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud