Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Coelcerthi Mewn Gerddi – Taflen Gynghori

Mae coelcerthi’n achosi llygredd aer a bydd y mwg yn cynnwys y nwy gwenwynig carbon monocsid a chyfansoddion eraill gwenwynig neu lidus. Fan lleiaf gallant fod yn dân ar groen cymdogion ond gallant hefyd waethygu asthma, llid y bronci neu gyflyrau ar y galon.

Dan Adran 80 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990, gall coelcerth myglyd arwain at gamau gweithredu statudol gan eich Awdurdod Lleol os yw wedi’i argyhoeddi bod y mwg yn gyfystyr â niwsans. Gall gyflwyno Hysbysiad Atal hyd yn oed os yw’r niwsans wedi peidio dros dro ond yn debygol o ddigwydd eto.

Os yn bosib dylech osgoi gwaredu gwastraff o’r ardd trwy gynnau coelcerth. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn fodlon casglu sbwriel gardd gyda’ch casgliad sbwriel arferol, os caiff ei roi mewn sachau gwyrdd arbennig, y gellir eu prynu gan yr Adran Gwasanaethau Technegol.

Os oes angen i chi gynnau coelcerth yn yr ardd, dylech ddilyn yr arfer da canlynol i osgoi achosi niwsans.

  • Dylai gwastraff o’r ardd gael ei sychu’n drylwyr cyn cael ei losgi
  • Tân cyflym, poeth fydd yn cynhyrchu’r lleiaf o fwg
  • Peidiwch â chynnau tân o fewn awr i fachlud haul, na’i adael ynghynn yn hwyrach nag awr ar ôl machlud haul, pan fo’r tywydd yn aml yn gallu achosi i fwg aros yn yr awyr
  • Ni ddylid gadael yr un tân heb rywun yn ei wylio. Peidiwch byth â gadael i dân fudlosgi, ond diffoddwch ef yn hytrach â phridd neu ddŵr
  • Peidiwch byth ag ychwanegu gwastraff y cartref at goelcerth yn yr ardd
  • Yn bwysicaf oll – Cofiwch am eich cymdogion.  Rhowch wybod i’ch cymdogion os ydych yn bwriadu cynnau coelcerth yn yr ardd er mwyn iddynt hwy gymryd rhagofalon angenrheidiol megis cau ffenestri, a thynnu dillad oddi ar y lein ddillad
  • Er mwyn atal ymweliadau diangen gan y Gwasanaeth Tân, ffoniwch y gwasanaeth ar 01443 232380 gan roi manylion dyddiad, amser a hyd tebygol y tân

 

Last Updated: 27/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud