Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Tir Halogedig – Strategaeth Tir Halogedig

Strategaeth Tir Halogedig

Fe wnaeth Rhan IIA Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 gyflwyno cyfundrefn statudol newydd ar gyfer adnabod a rheoli tir halogedig. Daeth i rym yng Nghymru ar yr 31ain o Orffennaf 2001 ac mae wedi’i bwriadu i ddarparu fframwaith rheoleiddiol newydd ar gyfer adnabod a gwella tir halogedig. Dan y ddeddfwriaeth mae’n ofynnol i’r Cyngor archwilio’r tir yn y fwrdeistref sirol i adnabod safleoedd a all, oherwydd eu defnydd hanesyddol, fod wedi arwain at halogi’r tir gan achosi perygl o niwed i iechyd pobl neu’r amgylchedd.

Ceir diffiniad cyfreithiol o dir halogedig, ac mae’n rhaid i awdurdodau lleol ddilyn y rheolau cyfreithiol wrth wirio a yw’r tir yn achosi problem.

Caiff tir halogedig ei ddiffinio fel a ganlyn:

“Unrhyw dir sy’n ymddangos i’r awdurdod lleol y mae wedi’i leoli yn ei ardal ei fod, oherwydd y sylweddau sydd ynddo, arno neu oddi tano, yn y fath gyflwr fel bod:

  • niwed sylweddol yn cael ei achosi neu y gallai niwed o’r fath gael ei achosi; neu fod
  • llygredd yn cael ei achosi neu’n debygol o gael ei achosi i ddyfroedd a reolir; …”

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid bod halogiad yn cael, neu’n debygol iawn o gael, effaith andwyol ar iechyd pobl neu’r amgylchedd cyn y gellir pennu tir yn dir halogedig. Mae’n bwysig sylweddoli na fydd safle’n cwrdd â’r diffiniad o dir halogedig am fod halogyddion yn bresennol ac am y rheswm hwnnw’n unig.

Mae Tîm Rheoli Llygredd Adran Gwarchod y Cyhoedd yn cyflawni dyletswyddau’r Cyngor dan Canllawiau Statudol Rhan 2A Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Dir Halogedig (2006) ac fe luniodd Strategaeth Archwilio Tir Halogedig y Cyngor ym mis Ebrill 2002. Mae’r strategaeth yn cael ei hadolygu a bydd yn cael ei diweddaru’n nes ymlaen eleni.

Mae dogfen gyfeirio ar gyfer datblygwyr a’u hymgynghorwyr sy’n gysylltiedig ag asesu a rheoli halogiad, a honno’n dwyn y teitl 'Halogiad Tir: Arweiniad i Ddatblygwyr' wedi cael ei pharatoi o ganlyniad i waith ar y cyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Llywodraeth Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd. Mae’r arweiniad hwn yn nodi’r math o wybodaeth y mae ar y Cyngor ei hangen er mwyn asesu cais am ganiatâd cynllunio ar safle tir llwyd, yn enwedig lle gall y tir fod wedi’i halogi.

I gael cyngor cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Last Updated: 17/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud