Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Plâu – Y Wiwer Lwyd

Cyflwynwyd y wiwer lwyd i Brydain o Ogledd America ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ers iddi ddod yma, mae’r wiwer lwyd wedi lledu i bob rhan o Brydain ac mae wedi cael y bai am ddirywiad poblogaeth frodorol y wiwer goch.

Sut maen nhw’n edrych?

 

Grey Squirrel

Mae’r wiwer lwyd lawn dwf yn pwyso oddeutu 275 gram, mae tua 25cm o daldra ac mae hyd ei chynffon tua 20cm. Mae eu cyrff wedi’u haddasu at ddringo a neidio ac maent yn defnyddio’u cynffonau i gadw’u cydbwysedd.

Ble maen nhw’n byw?

Mae gwiwerod llwyd yn byw yn eu nythod sydd fel arfer wedi’u hadeiladu yng ngaflau coed cau, gan ddefnyddio brigau, dail a glaswellt. O bryd i’w gilydd maent yn nythu yn atigau tai ac adeiladau. Mae gwiwerod yn cilio i’w nythod yn ystod tywydd gwlyb ac oer ond yn parhau i fod yn brysur trwy gydol y flwyddyn.

Beth maen nhw’n ei fwyta?

Bydd y wiwer lwyd yn bwyta bwyd a roddwyd allan ar gyfer adar, megis mân-rawn a hadau blodau haul. Byddant hefyd yn bwyta cnau, ffrwythau, wyau adar a chywion bach.

Statws Pla

Gall gwiwerod fod yn niwsans yn yr ardd trwy darfu ar blanhigion a bwyta bwyd adar bach. Gallant fod yn achos pryder i ddeiliaid tai pan eu bod yn mynd i mewn i atigau adeiladau.

Gallant fynd i mewn i’r ardaloedd hyn trwy ddringo waliau neu neidio o goed cyfagos a chael mynediad trwy fylchau mewn toeau a bondoeau. Unwaith y byddant yn yr atig gallant achosi difrod difrifol trwy gnoi gwaith coed a nenfydau, stripio defnydd inswleiddio oddi ar wifrau trydan ac oddi ar beipiau a gallant halogi tanciau storio dŵr.

Rheoli

Cyfyngwch ar fynediad at fwyd a all fod ar gael yn rhwydd i wiwerod yn yr ardd, y garej neu mewn siediau. Gellir defnyddio porthwyr arbennig i fwydo adar, sy’n atal gwiwerod rhag bwyta’r bwyd adar.

Seliwch ardaloedd a allai gynnig mynediad rhwydd i wiwerod, a dylai’r holl dyllau a mynedfeydd i atigau gael eu blocio. Gellir gwneud hyn gan ddefnyddio gwifren neu selio bylchau â morter cryf.

Gellir defnyddio dulliau rheoli eraill, megis trapio, gwenwyno neu saethu. Ar gyfer y dulliau hyn mae’n rhaid defnyddio gwasanaeth contractwr plâu proffesiynol neu fel arall gellid ystyried bod hyn yn gyfystyr â chreulondeb i anifeiliaid. Os ydych yn dymuno defnyddio gwasanaeth cwmni preifat i drin y broblem ar eich rhan, dylech geisio sicrhau ei fod yn aelod o Gymdeithas Rheoli Plâu Prydain. Mae manylion cwmnïau i’w cael yn yr Yellow Pages neu Lyfr Ffôn Thomson. Bydd y cwmnïau preifat hyn yn codi tâl am roi unrhyw driniaeth.

 

Last Updated: 21/02/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud