Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Plâu - Psosidiaid

Psocids

O bryd i’w gilydd mae pobl yn canfod bod ganddynt bla o bryfed llwyd neu frown bach iawn yn eu cypyrddau bwyd. Psosidiaid yw’r rhain ac maent yn aml i’w cael ar ddeunydd pecynnu sy’n dal nwyddau sychion megis blawd, llaeth powdr, siwgr neu semolina.

Sut maen nhw’n edrych?

Mae psosidiaid (so-sidiaid yw’r ynganiad) yn bryfed cyffredin sy’n gallu bod yn bla mewn cartrefi ond sy’n ddiniwed, maent yn llai na phen pin (1-1.5mm fel arfer) ac yn hoff o fwyd ar ffurf powdr sych. Gallant fyw am ryw chwe mis ac yn ystod yr amser hwnnw bydd y fenyw’n dodwy hyd at 100 o wyau.

Ble maen nhw’n byw?

Nid hylendid gwael sy’n eu hachosi gan eu bod yr un mor gyffredin yn y cartrefi glanaf. Mae’n well ganddynt fyw mewn mannau tywyll, cynnes a llaith (megis y plygion mewn deunydd pecynnu mewn cypyrddau bwyd) ac mae’n gas ganddynt olau a chynnwrf. Mae amgylchedd y gegin yn debygol o ddarparu’r amodau y mae’u hangen arnynt ac mae cypyrddau gosod yn darparu’r tywyllwch sy’n eu denu. Mae rhai cynhyrchion bwyd megis blawd yn naturiol yn cynnwys lleithder sydd hefyd yn eu denu. Pan ei bod yn dwym gall psosidiaid gynyddu’n gyflym mewn nifer. Mae hyn fwyaf tebygol yn ystod misoedd yr haf pan fo’r tymheredd yn uwch, gan arwain at eu darganfod wedyn yn yr hydref.

Mae psosidiaid wastad yn gysylltiedig â lleithder uchel. Gallai hyn gael ei achosi gan blaster newydd yn sychu, gallai ddeillio o anwedd os nad yw eich tŷ’n cael ei awyru’n ddigonol neu o biben ddŵr sy’n gollwng.

Beth maen nhw’n ei fwyta?

Maent yn bwyta amrywiaeth eang o gynhyrchion bwyd ond nwyddau sychion yn bennaf megis blawd a hefyd y llwydni microsgopaidd sy’n datblygu dan amodau llaith.

Statws Pla

Mae’r pryf hwn yn bla diniwed mewn cartrefi, nid yw’n dwyn unrhyw oblygiadau o ran iechyd a chaiff ei ystyried yn bla sy’n creu ‘niwsans’.

Rheoli

Symudwch y bwyd yr effeithiwyd arno ar unwaith a’i waredu mewn bin sbwriel y tu allan. Archwiliwch bopeth arall yn y cwpwrdd gan symud unrhyw beth sy’n cynnwys y pryfed hyn. Bydd bwyd mewn caniau a photeli’n dal yn iawn ond archwiliwch hwy rhag ofn bod pryfed yn cuddio (gan gynnwys o dan y labeli). Glanhewch yr holl lwch a briwsion o’r cwpwrdd yn effeithiol gan ddefnyddio sugnwr llwch a gwaredwch gynnwys y sugnwr llwch mewn bin tu allan. Sicrhewch fod y cwpwrdd yn hollol sych. Gall unrhyw eitemau yr ydych yn amau y gall fod psosidiaid neu wyau psosidiaid ynddynt, ac nad ydych yn dymuno’u gwaredu, gael eu rhoi mewn bag wedi’i selio mewn rhewgell am 24 awr, gan y bydd hyn yn lladd unrhyw psosidiaid neu’u hwyau.

Ar ôl gwneud hyn, dylech ddod o hyd i achos y lleithder uchel a’i ddatrys.

I atal problem gyda psosidiaid rhag datblygu yn eich cartref dilynwch y cynghorion canlynol –

  • Dylai pacedi o fwyd sydd wedi cael eu hagor gael eu defnyddio’n gyflym ac ni ddylid eu gwthio i gefn y cwpwrdd.

  • Dylai ardaloedd storio bwyd fod wedi’u hawyru’n dda ac yn oer.

  • Os nad yw’n bosib cadw bwyd mewn cypyrddau awyredig, oer, sicrhewch fod eich cypyrddau wastad yn glir rhag anwedd a lleithder. Os byddwch yn sylwi ar anwedd yn eich cegin, yn enwedig wrth goginio neu olchi dillad, agorwch y ffenestri. Os yw’r broblem yn un barhaus, cysylltwch ag Adran Gwarchod y Cyhoedd i gael mwy o gyngor.

  • Dylai unrhyw fannau cuddio posib gael eu selio â phaent neu fastig. Mae nifer o gypyrddau gosod mewn ceginau wedi’u gwneud o sglodfyrddau wedi’u lamineiddio ac mae’r wynebau, nad ydynt yn y golwg, yn tueddu i beidio â bod wedi’u lamineiddio. Gall yr ymylon hyn sydd heb orffeniad gynnwys holltau lle gall y psosidiaid guddio a dylid eu selio â chôt o baent neu farnais.

  • Mae’n beth doeth glanhau cypyrddau’n rheolaidd, gan fod holltau mewn cypyrddau lle cedwir bwyd sych yn gallu darparu cyflenwad o fwyd ar gyfer psosidiaid. Argymhellir eich bod yn defnyddio sugnwr llwch, ar yr amod bod y cynnwys yn cael ei waredu ar unwaith mewn bin tu allan. Peidiwch â defnyddio clwtyn gwlyb iawn gan y gallai hyn selio bwyd mewn holltau a hybu lleithder a thwf llwydni yn y sglodfwrdd.
Last Updated: 21/02/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud