Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pryf arian a phryf y popty

Mae’r pryf arian a phryf y popty’n blâu cyffredin iawn mewn cartrefi.

Sut maen nhw’n edrych?

 

Silverfish

Mae’r pryf arian a phryf y popty’n bryfed â chysylltiad agos gan fod y ddau ohonynt yn perthyn i’r grŵp o bryfed a elwir yn ‘Sioncod Gwrychog’. Pryfed hir, tenau, cennog, segmentiedig ydynt heb adenydd ac mae ganddynt bâr o deimlyddion hir, main yn y blaen a thri atodyn tebyg i gynffonau yn y rhan ôl.

Gall y pryf arian dyfu nes ei fod tua 1.2cm o hyd a gall pryf y popty dyfu nes ei fod yn 1.4cm, gyda theimlyddion hirach o lawer. Mae’r pryf arian yn ariannaidd a disglair o ran ei wedd tra bo pryf y popty’n llwydaidd â marciau tywyll, afreolaidd.

Ble maen nhw’n byw?

Mae pryfed arian i’w cael mewn amodau sydd fel arfer yn eithaf llaith, megis ceginau, pantrïoedd, ystafelloedd ymolchi ac isloriau. Maent i’w cael mewn llyfrau, papur, cypyrddau llaith a’r tu ôl i fyrddau sgyrtin a phapur wal.

Mae ar bryfed y popty angen tymereddau uwch, yn ddelfrydol rhwng 320C a 410C a gallant fyw mewn amodau sychach. Maent i’w cael yn aml mewn poptai ac yn agos at ffyrnau a pheipiau poeth.

Pryfed nosol yw’r pryf arian a phryf y popty ac maent ill dau’n gallu symud yn gyflym iawn os tarfir arnynt. Bydd hyn yn cynnwys cynnwrf bach, megis troi’r golau ymlaen.

Beth maen nhw’n ei fwyta?

Mae pryf y popty a’r pryf arian yn bwyta carbohydradau gydag ychydig bach o brotein.

Mae’r pryf arian yn bwyta gronynnau bwyd bychain yn bennaf a phast yn llawn startsh oddi ar gefn hen bapur wal sydd wedi dod yn rhydd. Mae’n ymosod ar seis, gwm a glud rhwymiadau llyfrau a rhai mathau o bapur. Mae hefyd yn bwyta darnau o bryfed marw a gall ddifrodi tecstilau sy’n tarddu o lysiau, megis cotwm, lliain a reion.

Mae pryf y popty’n bwyta gweddillion bwyd yn bennaf.

Statws Pla

Mae’r pryf arian a phryf y popty’n cael eu hystyried yn blâu sy’n niwsans mewn cartrefi ac adeiladau. Gallant halogi bwyd, difrodi nwyddau papur a staenio dillad. Nid yw’r un o’r ddau bryf hwn yn risg i iechyd y cyhoedd.

Rheoli

Gellir rheoli’r pryfed hyn â chwistrellau neu lwch pryfleiddiad cyffredin sy’n addas ar gyfer rheoli pryfed ymlusgol, a dylid defnyddio’r rhain yn unol â chyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchwr.

 

Last Updated: 21/02/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud