Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rheoli Plâu - Morgrug

Ant

Sut maen nhw’n edrych?

Y morgrugyn mwyaf cyffredin yn y DU yw’r morgrugyn du neu forgrugyn yr ardd. Maent yn frown tywyll, bron yn ddu a thua 5mm o hyd.

Ble maen nhw’n byw?

Mae holl forgrug brodorol y DU’n byw’n naturiol y tu allan, a dim ond o amgylch adeiladau ac mewn gerddi y maent yn achosi niwsans fel arfer.

Mae’r brif rywogaeth, y morgrugyn du, fel arfer yn nythu mewn lawntiau neu welyau blodau, ac o’r fan honno maent yn ymosod ar adeiladau cyfagos wrth chwilio am fwyd.

Beth maen nhw’n ei fwyta?

Mae morgrug yn chwilota am fwyd sawl metr oddi wrth eu nythod. Maent yn aml yn mynd i mewn i adeiladau trwy holltau neu graciau cul iawn i chwilio am fwyd. Mae morgrug yn bwyta llawer o bethau ond maent yn arbennig o hoff o sylweddau melys.

Statws Pla

Nid yw morgrug yn achosi risg i iechyd ond gallant achosi niwsans.

Gall ymddangosiad morgrug hedegog ar ddiwrnod poeth yn yr haf achosi pryder i rai pobl. Ond mae’r rhain yn ddiniwed ac ni ellir gwneud unrhyw beth i’w hatal rhag tyrru.

Rheoli

Gellir dod o hyd i’r nythod trwy ddilyn llwybrau’r morgrug.

Mae amryw gynhyrchion masnachol ar gael i drin morgrug o siopau nwyddau metel a chanolfannau garddio. Wrth ddefnyddio’r cynhyrchion hyn dylech wastad ddarllen y label yn ofalus a dilyn y cyfarwyddiadau.

Gellir defnyddio triniaethau pryfleiddiad yn ac o amgylch y nyth. Dylid rhoi band di-dor o bryfleiddiad wrth bob mynediad e.e. drysau, ffenestri, awyryddion, dwythellau a draeniau er mwyn creu atalfa. Dylid trin y mannau lle mae waliau a lloriau’n cwrdd a’r llwybrau morgrug. Dylai unrhyw driniaeth gael ei defnyddio’n unol â chyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchwr.

Dylid rhoi sylw arbennig i graciau bychain di-nod a allai fod yn fynedfeydd pwysig i’r morgrug. Lle mae morgrug yn broblem reolaidd, bydd yn rhaid wrth driniaethau rheolaidd yn hwyr yn y gwanwyn.

Pacedi pwffian sy’n cynnwys llwch Bendiocarb (0.5%) ac a gymeradwywyd i’w defnyddio yn ac o amgylch y cartref yw’r dull mwyaf addas ar gyfer rheoli pla o forgrug eich hunain. Gall rhai fformwleiddiadau i’w defnyddio fel abwyd fod yn ddefnyddiol yn enwedig y rheiny ag ‘effaith ohiriedig’, lle mae’r cynhwysyn gweithredol yn cael ei gludo i’r nyth, gan ddinistrio’r morgrug yn eu tarddle. Y ddau brif gynhwysyn gweithredol yw sodiwm tertabarad a thricholorffon. Mae erosolau’n debygol o gael effaith fyrdymor yn unig.

Gellir diogelu strwythurau i atal morgrug rhag dod i mewn trwy lenwi tyllau a chywiro namau â sment/morter neu fastig, gan ategu hynny trwy ychwanegu pryfleiddiad.

 

Last Updated: 31/07/2013
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud